Văn Hóa Phong Tục

A - ne - pạ - gờ - bá – Lễ quét ma làng của tộc người Xá Phó

A - ne - pạ - gờ - bá – Lễ quét ma làng của tộc người Xá Phó

<div align="justify">Với khoảng 600 người, cư tr&uacute; tập trung tại th&ocirc;n Nẫu v&agrave; th&ocirc;n Nhầy (Ch&acirc;u Quế Thượng, Văn Y&ecirc;n), người X&aacute; Ph&oacute; (Ph&ugrave; L&aacute;) ở Y&ecirc;n B&aacute;i l&agrave; một trong những tộc người bản địa c&oacute; nền văn h&oacute;a rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng. Lễ A - ne - pạ - gờ - p&aacute; (lễ qu&eacute;t ma l&agrave;ng hay lễ đuổi ma l&agrave;ng) l&agrave; một trong những lễ hội lớn, đặc sắc v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng đối với mỗi người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. </div>
   09/07/2007 09:52
Lễ cúng vạn trên đảo Lao Câu

Lễ cúng vạn trên đảo Lao Câu

<p align="justify">Cứ v&agrave;o đ&uacute;ng rằm th&aacute;ng tư &acirc;m lịch h&agrave;ng năm, lễ hội Cầu ngư của ngư d&acirc;n x&atilde; Phước Thể được tổ chức tại đảo Lao C&acirc;u &ndash; nơi thờ tự c&aacute;c vị thần Nam Hải. Mục đ&iacute;ch l&agrave; của lễ hội n&agrave;y l&agrave; cầu cho ngư d&acirc;n h&agrave;nh nghề đ&aacute;nh bắt tr&ecirc;n biển được b&igrave;nh an, mưa thuận gi&oacute; h&ograve;a v&agrave; gặp nhiều may mắn; cầu cho quốc th&aacute;i d&acirc;n an, thi&ecirc;n hạ th&aacute;i b&igrave;nh&hellip;</p>
   29/06/2007 11:29
Lễ “Tỏn cộ” của người Thái đen Tây Bắc

Lễ “Tỏn cộ” của người Thái đen Tây Bắc

<p align="justify">Lễ &ldquo;Tỏn cộ&rdquo; tức l&agrave; lễ đ&oacute;n cỗ, với &yacute; nghĩa thể hiện l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc của c&aacute;c con rể với cha mẹ vợ khi cha (hoặc mẹ) vợ qua đời.</p>
   28/06/2007 10:12
Chiếc áo - độc đáo bản sắc văn hóa Việt Nam

Chiếc áo - độc đáo bản sắc văn hóa Việt Nam

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Đất nước Việt Nam với nền văn minh n&ocirc;ng nghiệp, với hơn 54 d&acirc;n tộc anh em đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh một nền văn h&oacute;a đặc trưng với nhiều th&agrave;nh tố cấu th&agrave;nh từ phong tục, lễ tết đến ẩm thực, ăn mặc... V&agrave; chiếc &aacute;o của mỗi d&acirc;n tộc đ&atilde; trở th&agrave;nh một nốt nhạc trong bản đ&agrave;n mu&ocirc;n điệu văn h&oacute;a ứng xử với m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n Việt Nam.</span></p>
   27/06/2007 10:11
ĐẶC SẮC LỄ HỘI KATÊ NINH THUẬN

ĐẶC SẮC LỄ HỘI KATÊ NINH THUẬN

<div align="justify">Đến hẹn lại l&ecirc;n, cứ v&agrave;o dịp th&aacute;ng 7 (Chăm lịch, khoảng th&aacute;ng 8 - 9 dương lịch), Ninh Thuận lại rộn r&agrave;ng với lễ hội Kat&ecirc; trong tiếng trống Ginăng, k&egrave;n Saranai v&agrave; những điệu m&uacute;a duy&ecirc;n d&aacute;ng của c&aacute;c thiếu nữ Chăm b&ecirc;n những ng&ocirc;i th&aacute;p cổ vẫn tươi m&agrave;u qu&aacute; v&atilde;ng.<span>&nbsp;&nbsp; </span></div>
   25/06/2007 15:00
LỄ HỘI ĐIỆN HÒN CHÉN

LỄ HỘI ĐIỆN HÒN CHÉN

<div align="justify">Đến hẹn lại l&ecirc;n, trong ba ng&agrave;y 6, 7 v&agrave; 8 của th&aacute;ng 7 &acirc;m lịch, những người d&acirc;n từ khắp nơi tr&ecirc;n d&atilde;y đất miền Trung lại tề tựu về n&uacute;i Ngọc Trản v&agrave; đ&igrave;nh l&agrave;ng Hải C&aacute;t, huyện Hương Tr&agrave;, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n &ndash; Huế để tham gia lễ hội điện H&ograve;n Ch&eacute;n. </div>
   25/06/2007 13:55
Tết giã rạ của người Kor

Tết giã rạ của người Kor

<div align="justify">Tết gi&atilde; rạ với b&aacute;nh l&aacute; Đo&oacute;t, l&aacute; Dong của người Kor tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng h&agrave;m chứa gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc. Cuộc sống của người Kor (ở 2 huyện miền n&uacute;i Tr&agrave; Bồng v&agrave; T&acirc;y Tr&agrave;, Quảng Ng&atilde;i) nay đ&atilde; đổi thay nhiều, nhưng người Kor vẫn tr&acirc;n trọng những gi&aacute; trị văn ho&aacute; truyền thống tốt đẹp của cha &ocirc;ng, của qu&ecirc; hương m&igrave;nh. Tết gi&atilde; rạ l&agrave; một trong số những truyền thống văn ho&aacute; tốt đẹp ấy của người Kor.&nbsp;</div>
   25/06/2007 11:44
Có một vùng văn hóa khố

Có một vùng văn hóa khố

<div align="justify">Chiếc khố, chiếc v&aacute;y gắn với lịch sử, tập qu&aacute;n ăn mặc, trang phục của nhiều d&acirc;n tộc. Khố, v&aacute;y l&agrave; &ldquo;cội nguồn&rdquo; của quần &aacute;o. Trước khi biết đến &ldquo;mặc quần&rdquo;, người đ&agrave;n &ocirc;ng tr&ecirc;n dải đất h&igrave;nh chữ S n&agrave;y đều một thời mặc khố. Theo thời gian, chiếc khố cũng xuất hiện thưa dần nhưng vẫn c&ograve;n đ&oacute; một &ldquo;v&ugrave;ng văn h&oacute;a khố&rdquo;&hellip;</div>
   25/06/2007 11:27
Truyền kỳ Bà Đá

Truyền kỳ Bà Đá

<div align="justify">B&ocirc; l&atilde;o t&igrave;m lễ vật đến d&acirc;ng Dinh B&agrave;, đ&agrave;n b&agrave; lo quần &aacute;o, b&aacute;nh tr&aacute;i, dọn dẹp đường l&agrave;ng, đ&agrave;n &ocirc;ng tập g&agrave; đ&aacute;, luyện cờ tướng, trẻ con huấn ngh&eacute;, dạy tr&acirc;u cho buổi sinh hoạt mục đồng... Cứ đến hẹn th&aacute;ng Gi&ecirc;ng, Dinh B&agrave; (l&agrave;ng Chi&ecirc;m Sơn, Duy Trinh, Duy Xuy&ecirc;n, Quảng Nam) lại nhộn nhịp...</div>
   25/06/2007 11:20
Có một nền văn hóa cảng thị lâu đời trên đất Bình Định

Có một nền văn hóa cảng thị lâu đời trên đất Bình Định

<div align="justify">Từ xa xưa, tr&ecirc;n dải đất B&igrave;nh Định đ&atilde; sớm h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c đ&ocirc; thị - thương cảng. C&aacute;c cảng thị n&agrave;y sớm h&igrave;nh th&agrave;nh nền văn h&oacute;a của m&igrave;nh, g&oacute;p phần l&agrave;m cho văn h&oacute;a B&igrave;nh Định ph&aacute;t triển rực rỡ.</div>
   25/06/2007 11:17
CÂU CHUYỆN TRẦU CAU

CÂU CHUYỆN TRẦU CAU

<div align="justify">Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ &ldquo;Miếng trầu l&agrave; đầu c&acirc;u chuyện&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh c&acirc;u n&oacute;i cửa miệng của &ocirc;ng b&agrave; ta khi dạy con ch&aacute;u về lối sống lễ &ndash; nghĩa ở đời, chỉ biết rằng trầu cau đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những những biểu tượng văn h&oacute;a của người Việt từ ng&agrave;n đời nay.</div>
   25/06/2007 10:40
Phục dựng lễ hội Cầu Ngư: Một không gian lễ hội thật sự

Phục dựng lễ hội Cầu Ngư: Một không gian lễ hội thật sự

<div align="justify">Tại Festival biển 2007, lần đầu ti&ecirc;n lễ hội Cầu Ngư sẽ được phục dựng v&agrave; s&acirc;n khấu h&oacute;a với những nghi thức long trọng, ho&agrave;n chỉnh, hứa hẹn sẽ đem đến cho kh&aacute;ch tham quan một kh&ocirc;ng gian lễ hội thật sự.</div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   15/06/2007 11:30
Festival làng nghề truyền thống Huế 2007: Cổ vật đồng, gỗ, vàng, bạc hội ngộ

Festival làng nghề truyền thống Huế 2007: Cổ vật đồng, gỗ, vàng, bạc hội ngộ

<div align="justify">Trong khu&ocirc;n khổ của Festival l&agrave;ng nghề truyền thống Huế 2007, từ ng&agrave;y 8.6, tại kh&ocirc;ng gian t&ocirc;n vinh nghệ nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c l&agrave;ng nghề ở s&acirc;n trường Hai B&agrave; Trưng, lần đầu ti&ecirc;n sẽ diễn ra cuộc hội ngộ của h&agrave;ng trăm cổ vật bằng chất liệu đồng, gỗ, v&agrave;ng bạc, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều hiện vật thuộc loại bảo vật quốc gia, của 20 nh&agrave; sưu tập cổ vật đến từ Thanh Ho&aacute;, Nam Định, Ninh B&igrave;nh, TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</div>
   07/06/2007 14:36
Chùa Phật tích - Kho di sản vô giá

Chùa Phật tích - Kho di sản vô giá

<div align="justify">Ch&ugrave;a Phật T&iacute;ch l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a quốc gia c&ograve;n g&igrave;n giữ được di vật cổ của Phật gi&aacute;o với số lượng lớn v&agrave; đa dạng. Ch&ugrave;a tọa lạc tr&ecirc;n sườn n&uacute;i Lạn Kha, huyện Ti&ecirc;n Du, tỉnh Bắc Ninh, xưa kia mang t&ecirc;n Vạn Ph&uacute;c Tự được khởi dựng v&agrave;o khoảng thế kỷ thứ VII - X.</div>
   07/06/2007 14:32
Cội đa trong tâm hồn người Việt

Cội đa trong tâm hồn người Việt

<p align="justify">Từ xưa h&igrave;nh ảnh c&acirc;y đa, bến nước đ&atilde; trở n&ecirc;n qu&aacute; gần gũi v&agrave; quen thuộc, nhất l&agrave; đối với miền qu&ecirc; Bắc bộ. Sẽ c&oacute; người hỏi rằng v&igrave; sao trong h&agrave;ng ng&agrave;n, h&agrave;ng triệu c&acirc;y người ta kh&ocirc;ng chọn loại c&acirc;y cổ thụ kh&aacute;c như g&otilde;, cẩm lai&hellip; để trồng m&agrave; chỉ chọn c&acirc;y đa để rồi xem đ&oacute; như một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong số những biểu trưng của l&agrave;ng qu&ecirc; Việt Nam. Thật kh&ocirc;ng dễ để c&oacute; c&acirc;u trả lời thỏa đ&aacute;ng nhất, nhưng c&oacute; lẽ tạm l&yacute; giải về điều n&agrave;y như sau. <br /> </p>
   09/03/2007 17:19
Tục nạp cheo trong ngày cưới

Tục nạp cheo trong ngày cưới

<p align="justify"><font face="Arial">Trong nghi thức cưới của người Việt xưa, nạp cheo l&agrave; thủ tục kh&ocirc;ng thể thiếu trong bất kỳ h&ocirc;n lễ n&agrave;o. Nếu thiếu nghi thức n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng được xem l&agrave; cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh thức. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:14
Tục bó cơm lam và muờng then của dân tộc Thái

Tục bó cơm lam và muờng then của dân tộc Thái

<p align="justify"><font face="Arial">Trong quan niệm của c&aacute;c d&acirc;n tộc như Th&aacute;i, T&agrave;y, N&ugrave;ng ở v&ugrave;ng cao Đ&ocirc;ng Bắc Việt Nam, cơm lam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n ăn truyền thống m&agrave; c&ograve;n mang một &yacute; nghĩa t&acirc;m linh gắn với phong tục của v&ograve;ng đời. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:12
Trò diên cướp cầu xưa ở Động Phí - Hà Tây

Trò diên cướp cầu xưa ở Động Phí - Hà Tây

<p align="justify"><font face="Arial">Cướp cầu l&agrave; một tr&ograve; chơi d&acirc;n gian phổ biến ở một số nơi thuộc v&ugrave;ng đồng bằng Bắc bộ, trong đ&oacute; phải kể đến l&agrave;ng Động Ph&iacute;, tỉnh H&agrave; T&acirc;y.<br /> </font></p>
   09/03/2007 17:11
Đàn xã tắc và dấu ấn văn hóa nông nghiệp ở Huế

Đàn xã tắc và dấu ấn văn hóa nông nghiệp ở Huế

<p align="justify"><font face="Arial">Từng l&agrave; kinh đ&ocirc; của nước ta trong suốt những năm thời nh&agrave; Nguyễn, kinh th&agrave;nh Huế c&ograve;n lại biết bao dấu t&iacute;ch về văn h&oacute;a một thời. Trong đ&oacute;, Đ&agrave;n X&atilde; tắc tuy chỉ c&ograve;n l&agrave; phế t&iacute;ch, nhưng mang những &yacute; nghĩa nhất định về nền văn h&oacute;a n&ocirc;ng nghiệp ng&agrave;y đ&oacute;.<br /> Theo t&aacute;c giả Đ&agrave;o Duy Anh trong quyển Từ Điển H&aacute;n Việt, &ldquo;X&atilde; tắc&rdquo; c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;Thuở xưa dựng nước &lt;&hellip;&gt;. </font></p>
   09/03/2007 17:09
Cổng Làng Người Việt

Cổng Làng Người Việt

<p align="justify"><font face="Arial">Những tia nắng đầu ti&ecirc;n chiếu rọi xuy&ecirc;n qua m&agrave;n sương sớm lững lờ tr&ocirc;i c&ugrave;ng gi&oacute;, quyện lấy lũy tre l&agrave;ng, một ng&agrave;y mới đang bắt đầu tr&ecirc;n v&ugrave;ng ch&acirc;u thổ Bắc bộ. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:08