Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 3 năm 2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 2 năm 2021: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

​Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

---

- BCTC bán niên hợp nhất: Xem tại đây
- BCTC bán niên tổng hợp: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST bán niên hợp nhất: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST bán niên tổng hợp: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00

Báo cáo tài chính năm 2020

---

- BCTC hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp năm 2020: Xem tại đây

   10/04/2021 09:26