Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018: Xem tại đây

   30/10/2018 11:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

- Công văn CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây

   02/04/2018 14:40

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc tại: 
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016 - Tải tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 - Tải tại đây

   31/03/2017 10:10

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Báo cáo tài chính -  Tải tại đây

   08/04/2016 09:00

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Xin tải báo cáo chi tiết tại đây

   31/12/2014 00:00