Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

...

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Thư mời họp
Chương trình ĐHĐCĐ 2024
TTr thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 – Kế hoạch năm 2024
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UB kiểm toán
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và  hoạt động của công ty Vietravel
- TTr Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- TTr Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- TTr Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
TTr Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2024-2029
TTr Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- TTr Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023
TTr Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2024
- TTr Thù lao tiền lương của HĐQT năm 2023 – Kế hoạch năm 2024
TTr Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu
TTr Giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc
TTr Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024
TTr Ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng giao dịch với người nội bộ các bên có liên quan
BC Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
NQ Thống nhất xây dựng lại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- TTr Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

   12/04/2024 18:58

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

...

- Thông báo số 105-TB/HĐQT-VP  
- Thư mời họp 
- Chương trình ĐH
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vietravel
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2023
- Chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- Mẫu phiếu Biểu quyết
- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop năm 2023
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 

   31/03/2023 16:38