1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Nội dung thông báo: Xem tại đây

   12/07/2019 14:31

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông báo: Xem tại đây
 
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Xem tại đây
 
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
 
- Bản cung cấp thông tin Bà La Huệ: Xem tại đây

 

   06/07/2019 10:21

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công t ...

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Kent

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/06/2019 14:30

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký do ...

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/06/2019 13:31

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công bố thông tin: Xem tại đây

   20/06/2019 15:31

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018: Xem tại đây

   18/04/2019 14:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây
Báo cáo thường niên năm 2017: Xem tại đây

   27/04/2018 17:30

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Báo cáo thường niên năm 2016 (file đính kèm)

   26/04/2017 14:22

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc các văn bản:
- Báo cáo thường niên năm 2015 - Tải tại đây
- Công bố thông tin - Tải tại đây 

   28/04/2016 08:00

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2019: Xem tại đây
 
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:31

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp ...

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Công văn: Xem tại đây

   09/04/2019 15:31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

   28/03/2019 10:49

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

   28/03/2019 10:48

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018: Xem tại đây

   30/01/2019 18:40

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của thành viên Ban ...

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của thành viên Ban Kiểm soát

Công bố thông tin: Xem tại đây

   20/06/2019 16:21

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niê ...

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn điều chỉnh biên bản Đại hội: Xem tại đây

Biên bản Đại hội: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:43

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đ ...

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Công văn công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại đây

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại đây 

   21/04/2019 16:31

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế: Xem tại đây

   21/04/2019 14:31

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường n ...

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại

2. Mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông: Xem tại
 
3. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Xem tại

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018: Xem tại

5. Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018: Xem tại

6. Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu lên thị trường chứng khoán: Xem tại

7. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: Xem tại

8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty - Đợt 1: Xem tại | Đợt 2: Xem tại

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi: Xem tại
 
10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2019: Xem tại
 
11. Báo cáo kinh doanh – Quản trị năm 2018 và KH năm 2019: Xem tại
 
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty: Xem tại

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Xem tại
 
14. Tờ trình về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Xem tại

15. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại

16. Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại
 
17. Tờ trình về việc thù lao tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Xem tại

18. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024): Xem tại
 
19. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II: Xem tại
 
20. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc: Xem tại

 

   10/04/2019 18:34

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 7)

Công bố thông tin điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 7

Công bố thông tin: Xem tại đây

   21/04/2019 15:31

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần 6: Xem tại đây

   22/06/2018 11:31

Điều lệ Công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Điều lệ công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Xem Điều lệ Công ty: Tại đây

   22/04/2018 14:40

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi ...

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4)

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4) (file đính kèm)

   27/04/2017 14:26

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (sửa đổi, bổ su ...

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận - Tải tại đây

   25/04/2016 13:00