Báo cáo thường niên năm 2020

---

-   Báo cáo thường niên năm 2020: Xem tại đây

   20/04/2021 00:00

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019

---

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

 

   29/04/2020 10:37

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018: Xem tại đây

   18/04/2019 14:31

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

...

- Thông báo số 105-TB/HĐQT-VP  
- Thư mời họp 
- Chương trình ĐH
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vietravel
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2023
- Chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- Mẫu phiếu Biểu quyết
- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop năm 2023
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 

   31/03/2023 16:38