1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu q ...

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/02/2019 13:32

Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 201 ...

Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/02/2019 13:31

Công bố thông tin giao dịch Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ v ...

Công bố thông tin giao dịch Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   18/01/2019 16:31

Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ CBNV nghỉ việc đợt 4 ...

Báo cáo giao dịch Mua lại cổ phiếu quỹ CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   09/01/2019 15:31

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu q ...

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/11/2018 15:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây
Báo cáo thường niên năm 2017: Xem tại đây

   27/04/2018 17:30

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Báo cáo thường niên năm 2016 (file đính kèm)

   26/04/2017 14:22

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc các văn bản:
- Báo cáo thường niên năm 2015 - Tải tại đây
- Công bố thông tin - Tải tại đây 

   28/04/2016 08:00

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018: Xem tại đây

   30/01/2019 18:40

Thông báo về việc chuyển loại cổ phiếu do hết thời gian hạn ...

Thông báo về việc chuyển loại cổ phiếu do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

Công bố thông tin: Xem tại đây

   04/12/2018 15:31

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018: Xem tại đây

   30/10/2018 11:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

- Công văn CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây

   02/04/2018 14:40

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị G ...

Vui lòng xem bản gốc tại: 
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016 - Tải tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 - Tải tại đây

   31/03/2017 10:10

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ ...

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ: Xem tại đây
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: Xem tại đây

   04/03/2019 15:31

Điều chỉnh nội dung biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Điều chỉnh nội dung biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2018

+ Công văn gửi UBCKNN về việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp ĐHCĐ năm 2018: Xem tại đây
+ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 điều chỉnh: Xem tại đây

   10/07/2018 11:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ Đ ...

Công bố thông tin biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Công văn công bố thông tin: Xem tại đây
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
- Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018: Xem tại đây

   23/04/2018 17:29

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty: Xem tại đây

   22/04/2018 13:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Quy chế làm việc: Xem tại đây
Công văn công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Cổ đông: Xem tại đây
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông: Xem tại đây

   11/04/2018 17:02

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần 6: Xem tại đây

   22/06/2018 11:31

Điều lệ Công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Điều lệ công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Xem Điều lệ Công ty: Tại đây

   22/04/2018 14:40

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi ...

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4)

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4) (file đính kèm)

   27/04/2017 14:26

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (sửa đổi, bổ su ...

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận - Tải tại đây

   25/04/2016 13:00

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 2

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần 2)

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận - Tải tại đây

   20/12/2015 08:00