1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao ...

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

- Công văn CBTT: Xem tại đây 
- Thông báo của VSD: Xem tại đây

 

   09/08/2019 16:45

Công bố thông tin về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ s ...

Công bố thông tin về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Đại chúng chưa niêm yết sang sàn giao dịch UpCOM

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   05/08/2019 15:54

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của ...

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty Du lịch Vietravel trên thị trường giao dịch UPCoM

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

   31/07/2019 17:08

Thông báo tạm ngừng chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VTR trên sà ...

Thông báo tạm ngừng chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VTR trên sàn Đại chúng chưa niêm yết

Nội dung chi tiết thông báo: Xem tại đây

   26/07/2019 15:00

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Nội dung thông báo: Xem tại đây

   12/07/2019 14:31

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018: Xem tại đây

   18/04/2019 14:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây
Báo cáo thường niên năm 2017: Xem tại đây

   27/04/2018 17:30

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Báo cáo thường niên năm 2016 (file đính kèm)

   26/04/2017 14:22

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc các văn bản:
- Báo cáo thường niên năm 2015 - Tải tại đây
- Công bố thông tin - Tải tại đây 

   28/04/2016 08:00

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với ...

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 16:00

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và ...

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 15:31

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

 

   29/08/2019 16:00

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019: Xem tại đây

   30/07/2019 16:03

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2019: Xem tại đây
 
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:31

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đ ...

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Công văn điều chỉnh nội dung: Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ sau điều chỉnh: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu sau điều chỉnh: Xem tại đây
 

   14/09/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đôn ...

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây
 

   21/08/2019 18:00

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nội dung thông báo: Xem tại đây
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu: Xem tại đây

   09/08/2019 13:50

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấ ...

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:11

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 7)

Công bố thông tin điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 7

Công bố thông tin: Xem tại đây

   21/04/2019 15:31

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần 6: Xem tại đây

   22/06/2018 11:31

Điều lệ Công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Điều lệ công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Xem Điều lệ Công ty: Tại đây

   22/04/2018 14:40

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi ...

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4)

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4) (file đính kèm)

   27/04/2017 14:26

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (sửa đổi, bổ su ...

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận - Tải tại đây

   25/04/2016 13:00