Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020

---

+ Báo cáo Tài chính tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình biến động LNST tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây
 
+ Giải trình biến động LNST hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

   29/08/2020 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2020

---

+ Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tổng hợp: Xem tại đây

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất; Xem tại đây


   30/07/2020 14:45

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2020

---

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2020: Xem tại đây

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2020: Xem tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tổng hợp: Xem tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Xem tại đây

 

   30/04/2020 11:00

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

---

Giải trình biến động LNST hợp nhất: Xem tại đây

Giải trình biến động LNST tổng hợp: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST Báo cáo tài chính Quý 4/2019

---

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST BCTC tổng hợp Quý 4/2019: Xem tại đây

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST BCTC hợp nhất Quý 4/2019: Xem tại đây

 

   30/01/2020 17:00

Báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:20

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:15

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2019: Xem tại đây

- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019: Xem tại đây

- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ: Xem tại đây

- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ: Xem tại đây 
 

   30/10/2019 18:45

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 16:00

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 15:31

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

 

   29/08/2019 16:00

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019: Xem tại đây

   30/07/2019 16:03

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2019: Xem tại đây
 
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:31

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Công văn: Xem tại đây

   09/04/2019 15:31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

   28/03/2019 10:49

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

   28/03/2019 10:48

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018: Xem tại đây

   30/01/2019 18:40

Thông báo về việc chuyển loại cổ phiếu do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

Thông báo về việc chuyển loại cổ phiếu do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

Công bố thông tin: Xem tại đây

   04/12/2018 15:31