Văn Hóa Phong Tục

Lễ cưới của người Chăm – An Giang

Lễ cưới của người Chăm – An Giang

<p align="justify"><font face="Arial">Đối với người Việt v&agrave; cộng đồng c&aacute;c d&acirc;n tộc tr&ecirc;n đất nước Việt Nam, lễ cưới l&agrave; một trong ba sự kiện trọng đại nhất của đời người. Trong đ&oacute;, lễ cưới của người Chăm l&agrave; một trong những buổi lễ c&oacute; nhiều n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc ri&ecirc;ng. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:07
Tục “Cạy Cửa Ngủ Thăm” của người Dao Tiền

Tục “Cạy Cửa Ngủ Thăm” của người Dao Tiền

<p align="justify"><font face="Arial">Bạn đ&atilde; từng biết đến lễ bỏ mả (ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n), Chợ t&igrave;nh (ở Kh&acirc;u Vai - H&agrave; Giang)&hellip; Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu với bạn th&ecirc;m một phong tục rất đặc trưng của người Dao Tiền ở v&ugrave;ng n&uacute;i Thanh Sơn, tỉnh Ph&uacute; Thọ: Tục &quot;cạy cửa ngủ thăm&quot;.<br /> </font></p>
   09/03/2007 17:05
Tục nhuộm răng đen của người Việt

Tục nhuộm răng đen của người Việt

<p align="justify"><font face="Arial" size="1">Ở Việt Nam, tục nhuộm răng đen kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; ở người Việt m&agrave; c&ograve;n c&oacute; ở nhiều d&acirc;n tộc kh&aacute;c như Th&aacute;i, Sila, Dao&hellip; V&agrave; cũng kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng Việt Nam, ở Campuchia (Cao Mi&ecirc;n xưa), người M&atilde; Lay (Nam đảo), An Độ, Nhật Bản, Nam Trung Hoa cũng c&oacute; tục n&agrave;y.</font></p>
   09/03/2007 17:05
Tết nhảy của người Dao đỏ

Tết nhảy của người Dao đỏ

<p align="justify"><font face="Arial">Ở L&agrave;o Cai c&oacute; rất nhiều lễ hội diễn ra quanh năm như: hội &quot;Gầu T&agrave;o&quot; của người H'M&ocirc;ng; hội &quot;Lồng Tồng&quot; của người T&agrave;y ở Văn B&agrave;n, ở Bắc H&agrave;; hội &quot;R&oacute;ng Boọc&quot; của người Gi&aacute;y ở Cam Đường, ở Sa Pa; hội &quot;Khu Gi&agrave; Gi&agrave;&quot; của người H&agrave; Nh&igrave; ở B&aacute;t X&aacute;t... Trong đ&oacute;, Tết &quot;Nhảy&quot; l&agrave; một trong những n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc của người Dao đỏ.</font></p>
   09/03/2007 17:03
Văn bia truyền thống Việt Nam

Văn bia truyền thống Việt Nam

<p align="justify"><font face="Arial">Văn bia l&agrave; một loại thư tịch, c&oacute; ni&ecirc;n đại r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; gi&aacute; trị như những t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, chứa đựng hệ thống th&ocirc;ng tin nhiều mặt về lịch sử, kinh tế, x&atilde; hội... đương thời, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; gi&aacute; trị trong qu&aacute; khứ m&agrave; c&ograve;n cả trong hiện tại. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:02
Múa rối nước - Nghệ thuật độc đáo ở nước ta

Múa rối nước - Nghệ thuật độc đáo ở nước ta

<p align="justify"><font face="Arial">Từ xa xưa, con người v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n lu&ocirc;n gắn liền với nhau, hỗ trợ cho nhau. Con người đ&atilde; biết dựa v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n để sản xuất v&agrave; đồng thời cũng l&agrave; để s&aacute;ng tạo ra những loại h&igrave;nh nghệ thuật độc đ&aacute;o. Miền đồng bằng ch&acirc;u thổ s&ocirc;ng Hồng l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i sinh ra nghệ thuật m&uacute;a rối nước cũng v&igrave; lẽ đ&oacute;. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:00
Khăn Piêu – Nét đẹp của cô gái Thái

Khăn Piêu – Nét đẹp của cô gái Thái

<p align="justify"><font face="Arial">Mỗi d&acirc;n tộc tr&ecirc;n thế giới đều mang sắc th&aacute;i văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của m&igrave;nh qua trang phục. C&ugrave;ng với ng&ocirc;n ngữ, trang phục l&agrave; dấu hiệu th&ocirc;ng tin quan trọng thứ hai để ch&uacute;ng ta dễ nhận biết tộc người n&agrave;y v&agrave; tộc người kh&aacute;c mỗi khi c&oacute; dịp tiếp x&uacute;c. Người Th&aacute;i cư tr&uacute; ở nhiều nơi tr&ecirc;n đất nước ta, nhưng tập trung đ&ocirc;ng nhất l&agrave; ở c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Bắc: Sơn La, Lai Ch&acirc;u.... </font></p>
   09/03/2007 16:59