1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Văn Hóa Phong Tục

Người Dáy ở Ma Lé - Hà Giang

Người Dáy ở Ma Lé - Hà Giang

<span><span> <div align="justify">X&oacute;m Ma L&eacute; nằm gần đỉnh Lũng C&uacute; thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh H&agrave; Giang. Đ&acirc;y l&agrave; một x&oacute;m nhỏ ẩn chứa nhiều điều th&uacute; vị. Ma L&eacute; chỉ c&oacute; gần 20 n&oacute;c&nbsp;nh&agrave; nhưng&nbsp;tập trung hầu hết những n&eacute;t đặc trưng văn h&oacute;a của người D&aacute;y. Họ sống vui vẻ, &ocirc;n h&ograve;a&nbsp;c&ugrave;ng với c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c: M&ocirc;ng, L&ocirc; L&ocirc;, Chải, Pu P&eacute;o... Trải qua nhiều thế hệ nhưng bản sắc vẫn kh&ocirc;ng bị pha trộn.</div> </span></span>
   23/10/2007 15:06
Chợ phiên, nét văn hóa đặc trưng vùng cao

Chợ phiên, nét văn hóa đặc trưng vùng cao

<p align="justify"><span>Chợ phi&ecirc;n Bắc H&agrave; (L&agrave;o Cai) họp v&agrave;o ng&agrave;y chủ nhật hằng tuần. &ETH;&acirc;y l&agrave; nơi giao lưu, trao đổi, mua b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a của đồng b&agrave;o 14 d&acirc;n tộc anh em sống ở 21 x&atilde;, thị trấn Bắc H&agrave; v&agrave; c&aacute;c huyện l&acirc;n cận.</span></p>
   16/10/2007 11:38
Trang phục phụ nữ Tây Bắc

Trang phục phụ nữ Tây Bắc

<p align="justify"><span>Khi đ&agrave;n chim &eacute;n bay về đ&oacute;n l&agrave;n gi&oacute; ấm m&ugrave;a xu&acirc;n. Khi hoa đ&agrave;o, hoa mận nở bừng trong c&aacute;c thung lũng, bản l&agrave;ng, cũng l&agrave; thời điểm c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i v&ugrave;ng cao mặc những bộ v&aacute;y &aacute;o với trang sức thật đẹp, rộn r&atilde; c&ugrave;ng nhau đến những phi&ecirc;n chợ Tết để mua sắm v&agrave; gặp gỡ. </span></p>
   16/10/2007 11:36
Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

<p align="justify"><span><span>Người Khơ M&uacute; gọi hội mừng mưa rơi của d&acirc;n tộc m&igrave;nh l&agrave; lễ hội &quot;Om đin om đang&quot;, tức lễ hội mừng nước hay hội mừng m&ugrave;a măng mọc. Theo c&aacute;c cụ gi&agrave; ở bản P&aacute; Bon, x&atilde; Mường Lu&acirc;n, Điện Bi&ecirc;n Đ&ocirc;ng, gọi như vậy bởi mở đầu phần hội bao giờ cũng l&agrave; điệu m&uacute;a &quot;Om đin om đang&quot;.</span></span></p>
   16/10/2007 11:33
Độc đáo trang phục nữ dân tộc Si La

Độc đáo trang phục nữ dân tộc Si La

<p align="justify"><span><span>Theo số liệu của Tổng cục Thống k&ecirc;, người d&acirc;n tộc Si La c&oacute; số d&acirc;n dưới 1.000 người, chỉ sống ở x&atilde; Can Hồ (Mường T&egrave;, Lai Ch&acirc;u) v&agrave; bản Nậm Sin, x&atilde; Chung Chải (Mường Nh&eacute;). Phụ nữ người d&acirc;n tộc Si La ở bản Nậm Sin tuy c&oacute; số lượng rất &iacute;t song họ vẫn tạo cho m&igrave;nh những n&eacute;t độc đ&aacute;o trong c&aacute;ch ăn mặc. Bộ trang phục của họ thường gồm: khăn đội đầu, &aacute;o, yếm, v&aacute;y, x&agrave; cạp, v&ograve;ng cổ, v&ograve;ng tay...</span></span></p>
   16/10/2007 11:30
Chất hóm hỉnh trong ca dao tình yêu Nam bộ

Chất hóm hỉnh trong ca dao tình yêu Nam bộ

<div align="justify">Sự mộc mạc hồn nhi&ecirc;n ở từ ngữ, c&aacute;ch thể hiện dung dị v&agrave; ngộ nghĩnh g&acirc;y n&ecirc;n những bất ngờ th&uacute; vị l&agrave; chất h&oacute;m hỉnh thường thấy trong ca dao t&igrave;nh y&ecirc;u Nam Bộ. Đ&oacute; cũng l&agrave; biểu hiện t&iacute;nh c&aacute;ch đặc trưng của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. </div>
   11/10/2007 10:06
Nghi thức cưới - hỏi của người Hoa ở Bạc Liêu - Cà Mau

Nghi thức cưới - hỏi của người Hoa ở Bạc Liêu - Cà Mau

<p align="justify">Người Việt gốc Hoa ở C&agrave; Mau- Bạc Li&ecirc;u lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức giữ g&igrave;n truyền thống văn h&oacute;a cội nguồn, nhất l&agrave; việc g&igrave;n giữ những phong tục lễ nghi, trong đ&oacute; c&oacute; nghi thức cưới hỏi. </p>
   11/10/2007 08:39
Xòe – nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Thái

Xòe – nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Thái

<p align="justify">Từ xưa đến nay, x&ograve;e v&ograve;ng của d&acirc;n tộc Th&aacute;i lu&ocirc;n c&oacute; sức hấp dẫn đặc biệt. Mỗi khi &acirc;m thanh trầm bổng, nhịp điệu của trống x&ograve;e nổi l&ecirc;n lại th&ocirc;i th&uacute;c mọi người đến với v&ograve;ng x&ograve;e. Trong tiếng trống, tiếng chi&ecirc;ng, mọi người x&iacute;ch lại gần nhau, qu&acirc;y quần b&ecirc;n nhau, vui tươi, đầm ấm. </p>
   11/10/2007 08:29
Xích lô Hà Nội - Nét văn hoá cổ xưa

Xích lô Hà Nội - Nét văn hoá cổ xưa

<p align="justify">Tr&ecirc;n những con phố cổ H&agrave; Nội, người ta dễ d&agrave;ng nh&igrave;n thấy những d&ograve;ng xe x&iacute;ch l&ocirc; chở kh&aacute;ch du lịch đi dạo. Rất nhiều du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i, v&agrave; cả nhiều người Việt Nam đ&atilde; chọn phương tiện n&agrave;y để kh&aacute;m ph&aacute; những n&eacute;t đẹp cổ xưa v&agrave; cuộc sống của người d&acirc;n tr&ecirc;n phố cổ. H&atilde;y thử đi một v&ograve;ng qua những con phố nghề truyền thống, khu thương mại sầm uất, nhộn nhịp nhưng vẫn chứa đầy sự b&igrave;nh y&ecirc;n của H&agrave; Nội bằng xe x&iacute;ch l&ocirc;, bạn sẽ cảm thấy thật sự th&uacute; vị. </p>
   11/10/2007 08:26
Trang phục truyền thống của người phụ nữ Lự

Trang phục truyền thống của người phụ nữ Lự

<p align="justify">D&acirc;n tộc Lự ở Việt Nam c&oacute; 4.964 người, cư tr&uacute; chủ yếu ở 2 huyện Phong Thổ v&agrave; S&igrave;n Hồ, tỉnh Lai Ch&acirc;u. Người Lự c&oacute; truyền thống trồng b&ocirc;ng, nu&ocirc;i tằm k&eacute;o sợi dệt vải phục vụ nhu cầu may mặc của cộng đồng. Trang phục của phụ nữ Lự gồm c&oacute;: khăn đội đầu, &aacute;o, v&aacute;y, thắt lưng. </p>
   11/10/2007 08:23
Sợi bhơnương

Sợi bhơnương

<p align="justify">Từ&nbsp;xa xưa, c&aacute;c d&acirc;n tộc ở v&ugrave;ng Trường Sơn - T&acirc;y nguy&ecirc;n đ&atilde; biết khai th&aacute;c nhiều loại vỏ c&acirc;y để l&agrave;m quần &aacute;o mặc. Họ c&ograve;n biết lấy lớp vỏ lụa của một số loại vỏ c&acirc;y trong rừng để xe th&agrave;nh sợi.</p>
   01/10/2007 08:43
Sử thi - nét độc đáo của đồng bào Tây Nguyên

Sử thi - nét độc đáo của đồng bào Tây Nguyên

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">T&acirc;y Nguy&ecirc;n được thế giới biết đến qua kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng đ&atilde; được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; t&agrave;i sản tinh thần qu&yacute; b&aacute;u của nh&acirc;n loại th&igrave; kho t&agrave;ng sử thi cũng l&agrave; một t&agrave;i sản văn h&oacute;a v&ocirc; gi&aacute; của đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</span></p>
   01/10/2007 08:40
Con lân và Tết Trung thu

Con lân và Tết Trung thu

<p align="justify">L&acirc;n&nbsp;l&agrave; con vật linh thi&ecirc;ng nằm trong bộ tứ linh (long, l&acirc;n, quy, phụng). Theo truyền thuyết d&acirc;n gian, l&acirc;n tượng trưng cho sự th&aacute;i b&igrave;nh thịnh vượng, hễ nơi n&agrave;o c&oacute; l&acirc;n xuất hiện l&agrave; nơi đ&oacute; c&oacute; th&aacute;nh nh&acirc;n ra đời</p>
   01/10/2007 08:38
Những lễ hội kỳ cục nhất thế giới

Những lễ hội kỳ cục nhất thế giới

<p align="justify"><strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">1. Lễ hội &ldquo;Pho m&aacute;t lăn tr&ograve;n&rdquo; - Brockworth, Anh: </span></strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Một tập tục xem chừng kh&aacute; nguy hiểm c&oacute; nguồn gốc từ thời La M&atilde;: c&aacute;c th&iacute; sinh đến từ khắp thế giới trước ti&ecirc;n phải chạy l&ecirc;n đồi cao, sau đ&oacute; tất cả gắng sức đuổi theo một tảng pho m&aacute;t tr&ograve;n nặng 7 kg. Người đầu ti&ecirc;n bắt được c&oacute; quyền sở hữu n&oacute;.</span></p>
   16/09/2007 11:03
Nhà ở của người Pa Dí – Lào Cai

Nhà ở của người Pa Dí – Lào Cai

<p align="justify">Người Pa D&iacute; l&agrave; một nh&oacute;m địa phương của d&acirc;n tộc T&agrave;y. Địa b&agrave;n cư tr&uacute; của họ l&agrave; c&aacute;c x&atilde; s&aacute;t bi&ecirc;n giới Việt &ndash; Trung thuộc huyện Mường Khương , tỉnh L&agrave;o Cai .<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   16/09/2007 10:58
Độc đáo phiên chợ vùng cao

Độc đáo phiên chợ vùng cao

<div align="justify">Chợ v&ugrave;ng cao - với nhiều người c&ograve;n lạ lẫm lắm. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, du lịch chợ, nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng n&uacute;i T&acirc;y Bắc vốn nổi tiếng l&agrave; đậm chất d&acirc;n tộc chưa bị đ&ocirc; thị h&oacute;a, đ&atilde; l&agrave;m say m&ecirc; bao lữ kh&aacute;ch quốc tế. </div>
   06/09/2007 13:45
Zù xu - Lễ cúng họ của người Mông Si Suối Giàng

Zù xu - Lễ cúng họ của người Mông Si Suối Giàng

<p align="justify">Trong c&aacute;c sinh hoạt t&iacute;n ngưỡng của người M&ocirc;ng Si ở x&atilde; Suối Gi&agrave;ng, huyện Văn Chấn (Y&ecirc;n B&aacute;i), lễ c&uacute;ng họ Z&ugrave; xu thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau giữa những người c&ugrave;ng huyết thống. </p>
   04/09/2007 10:35
Nét văn hoá trong trang phục phụ nữ Thái Mường Lò

Nét văn hoá trong trang phục phụ nữ Thái Mường Lò

<p align="justify">D&acirc;n tộc Th&aacute;i ở thị x&atilde; Nghĩa Lộ c&oacute; khoảng 13 ngh&igrave;n người, sinh sống rải r&aacute;c khắp v&ugrave;ng l&ograve;ng chảo Mường L&ograve;. Đến Mường L&ograve; ch&uacute;ng ta sẽ bắt gặp những c&ocirc; g&aacute;i Th&aacute;i x&uacute;ng x&iacute;nh trong bộ v&aacute;y đen, &aacute;o cỏm, khăn pi&ecirc;u, đ&atilde; tạo n&ecirc;n n&eacute;t ri&ecirc;ng của n&uacute;i rừng T&acirc;y Bắc. <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   04/09/2007 10:33
Lễ hội Xăng Khan của đồng bào Thái

Lễ hội Xăng Khan của đồng bào Thái

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Từ rất xa xưa, tất cả c&aacute;c bản l&agrave;ng người Th&aacute;i đều tổ chức lễ hội Xăng Khan, c&oacute; thể n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y hội c&oacute; quy m&ocirc; v&agrave; &yacute; nghĩa cộng đồng lớn nhất của đồng b&agrave;o. Mỗi địa phương c&oacute; thể gọi t&ecirc;n hội kh&aacute;c nhau, đồng b&agrave;o Th&aacute;i ở Nghệ An v&agrave; Thanh H&oacute;a gọi lễ hội n&agrave;y l&agrave; Xăng Khan, một số nơi kh&aacute;c gọi l&agrave; Kin chi&ecirc;ng bo&oacute;c mạy, Hội Ch&aacute; Chi&ecirc;ng... Nhưng d&ugrave; gọi thế n&agrave;o đi chăng nữa, mục đ&iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa của n&oacute; vẫn l&agrave; ng&agrave;y tạ ơn c&aacute;c &ocirc;ng mo đối với tổ ti&ecirc;n v&agrave; những người thầy đ&atilde; dạy c&aacute;ch bốc thuốc chữa bệnh cứu vớt ch&uacute;ng sinh.</span></span></p>
   03/08/2007 09:15
Quảng Ninh phục dựng Lễ hội Xuống đồng

Quảng Ninh phục dựng Lễ hội Xuống đồng

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">Lễ hội Xuống đồng đ&atilde; được phục dựng tại hai x&atilde; Phong Cốc, Phong Hải, huyện Y&ecirc;n Hưng, tỉnh Quảng Ninh trong 2 ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/7 (tức m&ugrave;ng 10 v&agrave; 11/6 &acirc;m lịch), sau hơn 10 năm bị l&atilde;ng qu&ecirc;n.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:18
Trải nghiệm 360 độ