Văn Hóa Phong Tục

Vui xuân cùng đồng bào Sán Chỉ

Vui xuân cùng đồng bào Sán Chỉ

<div align="justify"> Cứ mỗi độ xu&acirc;n về, đồng b&agrave;o S&aacute;n Chỉ ở v&ugrave;ng cao Đ&ocirc;ng Bắc lại mở hội vui xu&acirc;n với c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian c&ugrave;ng những m&oacute;n ẩm thực truyền thống.</div>
   04/02/2008 15:28
Lễ hội cầu mưa của người S’Tiêng Bù Lơ

Lễ hội cầu mưa của người S’Tiêng Bù Lơ

<div align="justify"> H&agrave;ng năm v&agrave;o cứ m&ugrave;a kh&ocirc;, đầu m&ugrave;a mưa người S'Ti&ecirc;ng B&ugrave; Lơ tổ chức l&agrave;m lễ cầu mưa theo từng bon ( Wăng). Lễ cầu mưa l&agrave; lễ hội rất quan trọng, do đ&oacute; c&ocirc;ng việc chuẩn bị phải chu đ&aacute;o. C&aacute;c vị Gi&agrave; l&agrave;ng v&agrave; chủ l&agrave;ng ấn định thời gian h&agrave;nh lễ, sau đ&oacute; họp cả bon để ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng việc cụ thể:</div>
   18/01/2008 10:12
Vài nghi thức cần biết khi uống rượu cần

Vài nghi thức cần biết khi uống rượu cần

<div align="justify"> Nếu như uống tr&agrave; trở th&agrave;nh một loại nghệ thuật ẩm thực độc đ&aacute;o ở c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute; như Nhật Bản, Trung Quốc... th&igrave; rượu cần của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số miền n&uacute;i miền Trung T&acirc;y Nguy&ecirc;n cũng c&oacute; những quy luật ri&ecirc;ng, khi thưởng thức được n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh nghi lễ uống rượu cần của đồng b&agrave;o miền n&uacute;i nước ta. </div> <div align="justify"> </div> &nbsp;
   21/12/2007 16:52
Lễ ăn cơm mới với người Kor

Lễ ăn cơm mới với người Kor

<div align="justify"> Lễ ăn l&uacute;a mới, tiếng Kor gọi l&agrave; xa păng đau, diễn ra v&agrave;o khoảng cuối th&aacute;ng t&aacute;m đầu th&aacute;ng ch&iacute;n &acirc;m lịch hằng năm. Khi l&uacute;a tr&ecirc;n rẫy đ&atilde; ch&iacute;n, phụ nữ Kor mang chiếc tr&oacute; (g&ugrave;i k&iacute;n, nhỏ mang ở thắt lưng, trước bụng) l&ecirc;n rẫy suốt l&uacute;a. Tuỳ theo số người trong nh&agrave; đ&ocirc;ng hay &iacute;t m&agrave; người ra suốt 2 hoặc 3 hoen (g&ugrave;i k&iacute;n, lớn) l&uacute;a tr&ecirc;n rẫy.</div>
   14/12/2007 14:15
Xên bản – Nghi lễ truyền thống của đồng bào Thái

Xên bản – Nghi lễ truyền thống của đồng bào Thái

<div align="justify"> X&ecirc;n l&agrave; nghi lễ kh&aacute; phổ biến của người Th&aacute;i. X&ecirc;n thực chất l&agrave; nghi lễ c&uacute;ng ma bản, ma nh&agrave; cầu cho những th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh, bản, mường được y&ecirc;n vui, mạnh khỏe; cầu cho mưa thuận, gi&oacute; h&ograve;a, người trong gia đ&igrave;nh, trong bản, mường l&agrave;m ăn thuận lợi.</div>
   14/12/2007 13:47
Hạn khuống của người Thái ở Tây Bắc

Hạn khuống của người Thái ở Tây Bắc

<div align="justify"> Người Th&aacute;i ở T&acirc;y Bắc c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh thức sinh hoạt văn nghệ trong c&aacute;c dịp cưới xin, mừng nh&agrave; mới, mừng cơm mới... Đ&oacute; l&agrave; những dịp vui chơi, m&uacute;a h&aacute;t, thi trống, thi chi&ecirc;ng nhộn nhịp, đ&ocirc;ng vui. Tuy nhi&ecirc;n những dịp như thế kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n, phải một năm hai năm mới c&oacute; một lần, m&agrave; đi k&egrave;m l&agrave; cỗ b&agrave;n tốn k&eacute;m. C&ograve;n &quot;Hạn khuống&quot; th&igrave; thường xuy&ecirc;n, diễn ra hằng ng&agrave;y, hằng tuần, nghi thức tổ chức đơn giản thuận tiện, ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi, nhất l&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n. &quot;Hạn khuống&quot;, nơi tụ hội đ&ocirc;ng vui, thường sinh hoạt v&agrave;o c&aacute;c buổi tối m&ugrave;a thu, v&agrave; m&ugrave;a đ&ocirc;ng kh&ocirc; r&aacute;o, c&ocirc;ng việc m&ugrave;a m&agrave;ng tương đối nh&agrave;n rỗi. Đ&oacute; cũng l&agrave; m&ugrave;a c&oacute; b&ocirc;ng, c&oacute; sợi để cho c&aacute;c thiếu nữ Th&aacute;i vừa h&aacute;t đối đ&aacute;p với bạn trai vừa trổ t&agrave;i c&aacute;n b&ocirc;ng, k&eacute;o sợi, th&ecirc;u th&ugrave;a, may v&aacute;...</div>
   14/12/2007 13:20
Bảo tồn di sản văn hóa làng Việt cổ

Bảo tồn di sản văn hóa làng Việt cổ

<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">L&agrave;ng Việt cổ truyền, trong qu&aacute; khứ v&agrave; hiện tại, lu&ocirc;n l&agrave; một cộng đồng về l&atilde;nh thổ, kinh tế, văn h&oacute;a v&agrave; l&agrave; những tế b&agrave;o sống trong cơ cấu x&atilde; hội Việt Nam, nơi lưu giữ v&agrave; biểu hiện sinh động bản sắc văn h&oacute;a Việt Nam. Nghi&ecirc;n cứu những vấn đề kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội của d&acirc;n tộc - đất nước Việt Nam trong lịch sử rất cần được bắt đầu từ việc nghi&ecirc;n cứu l&agrave;ng x&atilde;.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
   10/12/2007 08:10
   Hội thi gánh cá - nét đẹp truyền thống của ngư dân vùng biển La Gi (Bình Thuận)

Hội thi gánh cá - nét đẹp truyền thống của ngư dân vùng biển La Gi (Bình Thuận)

<div align="justify"> Mỗi năm cứ đến rằm th&aacute;ng 9, những người phụ nữ l&agrave;ng Tam T&acirc;n - T&acirc;n Tiến- La Gi lại chuẩn bị cho hội thi g&aacute;nh c&aacute;, một hoạt động thể thao mừng lễ hội Dinh Thầy Th&iacute;m chỉ c&oacute; duy nhất ở l&agrave;ng n&agrave;y. Những năm tổ chức ở cấp th&ocirc;n, x&atilde;, &ldquo;đặc sản&rdquo; n&agrave;y giờ trở th&agrave;nh hội thi kh&ocirc;ng thể thiếu của thị x&atilde; La Gi trong lễ hội văn h&oacute;a - du lịch Dinh Thầy Th&iacute;m.</div>
   29/11/2007 08:48
Nhuộm răng - nét văn hoá xưa của người Việt

Nhuộm răng - nét văn hoá xưa của người Việt

<div align="justify"> Nhuộm răng l&agrave; tục cổ&nbsp;của d&acirc;n tộc Việt, c&oacute; từ thời H&ugrave;ng Vương c&ugrave;ng với tục ăn trầu đ&atilde; trở th&agrave;nh n&eacute;t văn h&oacute;a đặc trưng của bộ tộc người Việt để ph&acirc;n biệt với c&aacute;c sắc d&acirc;n kh&aacute;c ..</div>
   12/11/2007 09:46
Đám cưới người Cà Tu

Đám cưới người Cà Tu

<p align="justify">Đ&aacute;m cưới của người C&agrave; Tu nhiều nơi nay đ&atilde; bỏ đi những tập tục lạc hậu. Mời c&aacute;c bạn tham dự một đ&aacute;m cưới tại th&ocirc;n Ph&uacute; T&uacute;c, x&atilde; Ho&agrave; Ph&uacute; (Ho&agrave; Vang - Đ&agrave; Nẵng).</p>
   06/11/2007 10:00
Lễ hội Chá Chiêng của người Thái ở Mai Châu

Lễ hội Chá Chiêng của người Thái ở Mai Châu

<p align="justify">&ETH;ối với lớp trẻ ng&agrave;y nay Mai Ch&acirc;u (H&ograve;a B&igrave;nh) l&agrave; những bản l&agrave;ng du lịch mang tới nhiều điều mới lạ. Với những người gi&agrave;u kỷ niệm kh&aacute;ng chiến v&agrave; y&ecirc;u văn học th&igrave; nhớ Quang Dũng &quot;Mai Ch&acirc;u m&ugrave;a em thơm nếp x&ocirc;i&quot;. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   06/11/2007 09:47
Bảo tồn, quảng bá tiếng Thái, chữ Thái là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Bảo tồn, quảng bá tiếng Thái, chữ Thái là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

<p align="justify">Tiếng Th&aacute;i nằm trong nh&oacute;m ng&ocirc;n ngữ T&agrave;y - Th&aacute;i (L&agrave;o - Th&aacute;i, Choang - Đồng), thuộc họ Austo - Th&aacute;i (Nam - Th&aacute;i), được h&igrave;nh th&agrave;nh trong thời kỳ đồ đ&aacute; mới, c&aacute;ch đ&acirc;y 4,5 ng&agrave;n năm về trước. L&acirc;u đời l&agrave; vậy, song cho m&atilde;i tới thế kỷ XI, do nhu cầu ghi ch&eacute;p về chinh chiến v&agrave; tổ chức di d&acirc;n tới những miền đất mới x&acirc;y dựng bản mường, chữ Th&aacute;i mới h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển. </p>
   06/11/2007 09:43
Dệt thổ cẩm - nét đẹp trong văn hóa dân tộc Thái

Dệt thổ cẩm - nét đẹp trong văn hóa dân tộc Thái

<p align="justify">C&aacute;c d&acirc;n tộc ở T&acirc;y Bắc n&oacute;i chung v&agrave; ở Điện Bi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; rất nhiều ng&agrave;nh nghề thủ c&ocirc;ng đặc sắc; trong đ&oacute; d&acirc;n tộc Th&aacute;i v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc n&oacute;i chung v&agrave; người Th&aacute;i ở Điện Bi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm. Cho đến nay, hầu như ai cũng biết đến nghề dệt thổ cẩm độc đ&aacute;o, tinh tế của d&acirc;n tộc Th&aacute;i th&ocirc;ng qua những sản phẩm như: Chăn, gối, đệm, khăn pi&ecirc;u... </p>
   06/11/2007 09:41
Đám sênh - nghi thức cầu an của người Cao Lan, Yên Bái

Đám sênh - nghi thức cầu an của người Cao Lan, Yên Bái

<p align="justify"><span><span>Đ&aacute;m s&ecirc;nh hay c&ograve;n gọi l&agrave; đ&aacute;m chay, l&agrave; một nghi thức cầu an kh&aacute; đặc sắc v&agrave; độc đ&aacute;o của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Cao Lan ở Y&ecirc;n B&igrave;nh (Y&ecirc;n B&aacute;i).</span></span></p>
   23/10/2007 15:32
Nét văn hoá truyền thống trong làng, bản người Tày

Nét văn hoá truyền thống trong làng, bản người Tày

<p align="justify"><span><span>Đến với Vị Xuy&ecirc;n, du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ được thưởng thức những tr&aacute;i cam s&agrave;nh nổi tiếng, nhẩn nha với hương vị tuyệt vời của ch&egrave; shan tuyết Thượng Sơn, Cao Bồ, đắm m&igrave;nh trong d&ograve;ng nước kho&aacute;ng Quảng Ngần, v&atilde;n cảnh ch&ugrave;a S&ugrave;ng Kh&aacute;nh, thăm hang động T&ugrave;ng B&aacute;, ngắm nh&igrave;n những thửa ruộng bậc thang mướt m&aacute;t quanh năm... m&agrave; c&ograve;n c&oacute; cơ hội được t&igrave;m hiểu vốn văn ho&aacute; truyền thống của d&acirc;n tộc T&agrave;y - d&acirc;n tộc c&oacute; d&acirc;n số đ&ocirc;ng thứ 2 (sau d&acirc;n tộc M&ocirc;ng) ở H&agrave; Giang.</span></span></p>
   23/10/2007 15:30
Người Dáy ở Ma Lé - Hà Giang

Người Dáy ở Ma Lé - Hà Giang

<span><span> <div align="justify">X&oacute;m Ma L&eacute; nằm gần đỉnh Lũng C&uacute; thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh H&agrave; Giang. Đ&acirc;y l&agrave; một x&oacute;m nhỏ ẩn chứa nhiều điều th&uacute; vị. Ma L&eacute; chỉ c&oacute; gần 20 n&oacute;c&nbsp;nh&agrave; nhưng&nbsp;tập trung hầu hết những n&eacute;t đặc trưng văn h&oacute;a của người D&aacute;y. Họ sống vui vẻ, &ocirc;n h&ograve;a&nbsp;c&ugrave;ng với c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c: M&ocirc;ng, L&ocirc; L&ocirc;, Chải, Pu P&eacute;o... Trải qua nhiều thế hệ nhưng bản sắc vẫn kh&ocirc;ng bị pha trộn.</div> </span></span>
   23/10/2007 15:06
Chợ phiên, nét văn hóa đặc trưng vùng cao

Chợ phiên, nét văn hóa đặc trưng vùng cao

<p align="justify"><span>Chợ phi&ecirc;n Bắc H&agrave; (L&agrave;o Cai) họp v&agrave;o ng&agrave;y chủ nhật hằng tuần. &ETH;&acirc;y l&agrave; nơi giao lưu, trao đổi, mua b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a của đồng b&agrave;o 14 d&acirc;n tộc anh em sống ở 21 x&atilde;, thị trấn Bắc H&agrave; v&agrave; c&aacute;c huyện l&acirc;n cận.</span></p>
   16/10/2007 11:38
Trang phục phụ nữ Tây Bắc

Trang phục phụ nữ Tây Bắc

<p align="justify"><span>Khi đ&agrave;n chim &eacute;n bay về đ&oacute;n l&agrave;n gi&oacute; ấm m&ugrave;a xu&acirc;n. Khi hoa đ&agrave;o, hoa mận nở bừng trong c&aacute;c thung lũng, bản l&agrave;ng, cũng l&agrave; thời điểm c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i v&ugrave;ng cao mặc những bộ v&aacute;y &aacute;o với trang sức thật đẹp, rộn r&atilde; c&ugrave;ng nhau đến những phi&ecirc;n chợ Tết để mua sắm v&agrave; gặp gỡ. </span></p>
   16/10/2007 11:36
Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

<p align="justify"><span><span>Người Khơ M&uacute; gọi hội mừng mưa rơi của d&acirc;n tộc m&igrave;nh l&agrave; lễ hội &quot;Om đin om đang&quot;, tức lễ hội mừng nước hay hội mừng m&ugrave;a măng mọc. Theo c&aacute;c cụ gi&agrave; ở bản P&aacute; Bon, x&atilde; Mường Lu&acirc;n, Điện Bi&ecirc;n Đ&ocirc;ng, gọi như vậy bởi mở đầu phần hội bao giờ cũng l&agrave; điệu m&uacute;a &quot;Om đin om đang&quot;.</span></span></p>
   16/10/2007 11:33
Độc đáo trang phục nữ dân tộc Si La

Độc đáo trang phục nữ dân tộc Si La

<p align="justify"><span><span>Theo số liệu của Tổng cục Thống k&ecirc;, người d&acirc;n tộc Si La c&oacute; số d&acirc;n dưới 1.000 người, chỉ sống ở x&atilde; Can Hồ (Mường T&egrave;, Lai Ch&acirc;u) v&agrave; bản Nậm Sin, x&atilde; Chung Chải (Mường Nh&eacute;). Phụ nữ người d&acirc;n tộc Si La ở bản Nậm Sin tuy c&oacute; số lượng rất &iacute;t song họ vẫn tạo cho m&igrave;nh những n&eacute;t độc đ&aacute;o trong c&aacute;ch ăn mặc. Bộ trang phục của họ thường gồm: khăn đội đầu, &aacute;o, yếm, v&aacute;y, x&agrave; cạp, v&ograve;ng cổ, v&ograve;ng tay...</span></span></p>
   16/10/2007 11:30