1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Nhật Ký Vietravel

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

<font face="Arial">Hướng tới kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, c&aacute;c ph&ograve;ng ban, c&aacute;c khối kinh doanh, c&aacute;c trung t&acirc;m chi nh&aacute;nh trực thuộc Vietravel đang ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua ch&agrave;o mừng dịp kỷ niệm trọng đại n&agrave;y. Qua đ&oacute;, nhiều chiến lược, kế hoạch g&oacute;p phần cho sự ph&aacute;t triển chung, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; được đề ra. </font>
   15/03/2007 10:04
NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

<font face="Arial">Vừa qua, &ocirc;ng Charoenchai Laksanakorn &ndash; Gi&aacute;m đốc H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Th&aacute;i Airways tại Việt Nam c&ugrave;ng cộng sự đ&atilde; đến thăm C&ocirc;ng ty Vietravel, đồng thời trao tặng Danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng ty du lịch c&oacute; doanh số b&aacute;n cao nhất trong năm 2005 của Th&aacute;i Airways tại Việt Nam&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:03
THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

<font face="Arial">Th&aacute;ng 10 vừa qua, Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng một số c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam tham dự Hội chợ Triễn l&atilde;m du lịch thường ni&ecirc;n IT&amp;CMA (Incentive Travel &amp; Conventions, Meetings Asia) tổ chức tại th&agrave;nh phố Pattaya, Th&aacute;i Lan. </font>
   15/03/2007 09:56
PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

<p><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i hấp dẫn d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietravel trong thời gian từ ng&agrave;y 1/6/2005 đến ng&agrave;y 31/08/2005. </font></p>
   15/03/2007 09:29
THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

<p><font face="Arial">Hưởng ứng việc tham gia quảng b&aacute; x&uacute;c tiến du lịch c&ugrave;ng Sở du lịch TP.HCM, C&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu trong nước v&agrave; quốc tế tham gia Hội chợ du lịch ITE &ndash; 2005 (Internatinal Travel Expo) từ ng&agrave;y 07 &ndash; 09/10/2005 tại Nh&agrave; thi đấu Qu&acirc;n khu 7 TP.HCM. </font></p>
   15/03/2007 09:28
VIETRAVEL TẠI CHỢ PHIÊN CUỐI TUẦN TP.HCM

VIETRAVEL TẠI CHỢ PHIÊN CUỐI TUẦN TP.HCM

<p><font face="Arial">Hội chợ hai tuần một phi&ecirc;n tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9 l&agrave; một hoạt động văn h&oacute;a mới mẻ nhưng kh&aacute; đặc sắc của người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Tham dự hội chợ n&agrave;y, Vietravel giới thiệu với đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n th&agrave;nh phố những sản phẩm du lịch nội địa cũng như du lịch nước ngo&agrave;i hấp dẫn với gi&aacute; cạnh tranh. </font></p>
   15/03/2007 09:27
LỄ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

LỄ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

<p><font face="Arial">Vừa qua, tại kh&aacute;ch sạn Hyatt TP.HCM, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng v&agrave; ấm c&uacute;ng, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức Lễ đ&oacute;n cờ thi đua của Ch&iacute;nh phủ tặng &ldquo;Đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, dẫn đầu phong tr&agrave;o thi đua năm 2004 khối c&aacute;c c&ocirc;ng ty kinh doanh trực thuộc Bộ giao th&ocirc;ng vận tải&rdquo;. </font><font face="Arial"></font></p>
   14/03/2007 17:08