Nhật Ký Vietravel

XÚC TIẾN MẠNH SẢN PHẨM MỚI SIÊM RIỆP – BANGKOK – HỒ CHÍ MINH

XÚC TIẾN MẠNH SẢN PHẨM MỚI SIÊM RIỆP – BANGKOK – HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Nhằm mở rộng sản phẩm Du lịch mới, nối tuyến giữa c&aacute;c nước trong khu vực để sản phẩm Du lịch đi nước ngo&agrave;i ng&agrave;y c&agrave;ng phong ph&uacute; hơn, c&ocirc;ng ty Vietravel đang c&oacute; nhiều hoạt động x&uacute;c tiến mạnh mẽ tour Du lịch Si&ecirc;m Riệp &ndash; Bangkok &ndash; Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:58
TRUNG TÂM LÁ XANH TỔ CHỨC TOUR THAM QUAN CAMPUCHIA CHO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM LÁ XANH TỔ CHỨC TOUR THAM QUAN CAMPUCHIA CHO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

<font face="Arial">V&agrave;o đầu th&aacute;ng 05 vừa qua, Trung t&acirc;m Du lịch L&aacute; Xanh thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel vừa tổ chức một tour Du lịch đặc biệt tham quan Campuchia cho 133 kh&aacute;ch của Cụm cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam. </font>
   15/03/2007 10:58
TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

<font face="Arial">Sau một thời gian kh&aacute; d&agrave;i chuẩn bị, chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự hỏa sa&rdquo; do Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel phối hợp thực hiện đ&atilde; bước đầu ho&agrave;n th&agrave;nh về mặt lịch tr&igrave;nh. Trưa ng&agrave;y 17/ 05/ 2006, &ocirc;ng Triệu C&ocirc;ng Tinh Thanh &ndash; Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel c&ugrave;ng nhiều đại diện của c&ocirc;ng ty đ&atilde; đến trụ sở Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; ga H&ograve;a Hưng tiễn đo&agrave;n l&agrave;m phim l&ecirc;n đường, ch&uacute;c đo&agrave;n l&agrave;m phim th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. </font>
   15/03/2007 10:57
KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

<font face="Arial">Nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ cho kh&aacute;ch du lịch, gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đăng k&yacute; tour v&agrave; mua c&aacute;c sản phẩm của Vietravel thuận tiện nhất, c&ocirc;ng ty Vietravel vừa khai trương th&ecirc;m một chi nh&aacute;nh Au Cơ tại 286 &Acirc;u Cơ, P.9, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:44
TƯNG BỪNG CÙNG NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TƯNG BỪNG CÙNG NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Hưởng ứng ng&agrave;y Hội Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tham gia hoạt động n&agrave;y với nhiều chương tr&igrave;nh hữu &iacute;ch v&agrave; hiệu quả. </font>
   15/03/2007 10:42
THAM GIA HỘI THI “GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH”

THAM GIA HỘI THI “GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH”

<font face="Arial">Ch&agrave;o mừng những ng&agrave;y Lễ trọng đại của d&acirc;n tộc l&agrave; ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam 30/4, ng&agrave;y Quốc tế Lao động 1/5 v&agrave; Ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng lần thứ X, Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Du lịch v&agrave; Cung văn h&oacute;a Lao động đ&atilde; tổ chức Hội thi &ldquo;Li&ecirc;n hoan Giọng h&aacute;t v&agrave;ng ng&agrave;nh Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 11&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:41
VIETRAVEL NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT”

VIETRAVEL NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT”

<font face="Arial">Vừa qua, tại khu Resort Novotel &ndash; Phan Thiết, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; nhận được giải thưởng &ldquo;Nh&agrave; điều h&agrave;nh Tour c&oacute; dịch vụ tốt nhất Việt Nam&rdquo; trong cuộc b&igrave;nh chọn giải thưởng &ldquo;The Guide Awards&rdquo; do Thời b&aacute;o Kinh tế Việt Nam tổ chức. </font>
   15/03/2007 10:35
VIETRAVEL TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY VINACAFE

VIETRAVEL TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY VINACAFE

<font face="Arial">Vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức một tour du lịch đặc biệt d&agrave;nh cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty Vinacafe Việt Nam. Chương tr&igrave;nh tổ chức cho 86 du kh&aacute;ch l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i của c&ocirc;ng ty Vinacafe. </font>
   15/03/2007 10:19
DỊCH VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH LÁ XANH

DỊCH VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH LÁ XANH

<font face="Arial">L&agrave; một trong những chi nh&aacute;nh trực thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel, Trung t&acirc;m Du lịch đặt tại L&aacute; xanh tại S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất ra đời v&agrave;o th&aacute;ng 9/2004 hiện nay đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động ng&agrave;y c&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp với những dịch vụ mới d&agrave;nh cho qu&yacute; kh&aacute;ch. </font>
   15/03/2007 10:18
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

<font face="Arial">Nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Tổng gi&aacute;m đốc c&ugrave;ng C&ocirc;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức buổi lễ ch&uacute;c mừng c&aacute;c chị em phụ nữ đang l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty. </font>
   15/03/2007 10:17
VIETRAVEL KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH LÀO CAI

VIETRAVEL KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH LÀO CAI

<font face="Arial">V&agrave;o đầu th&aacute;ng 03 vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; khai trương th&ecirc;m một chi nh&aacute;nh tại 51 Nguyễn Huệ, phường L&agrave;o Cai, th&agrave;nh phố L&agrave;o Cai, nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch cho du kh&aacute;ch, vừa ph&aacute;t triển thế mạnh của những tour du lịch miền Bắc đang rất được quan t&acirc;m. </font>
   15/03/2007 10:16
CÙNG VIETRAVEL XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

CÙNG VIETRAVEL XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

<p><font face="Arial">Những ng&agrave;y đầu năm, kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết như tr&agrave;n ngập khắp c&ocirc;ng ty Vietravel. C&ugrave;ng với việc ch&agrave;o đ&oacute;n lượng kh&aacute;ch tăng l&ecirc;n rất nhiều so với c&aacute;c thời điểm kh&aacute;c trong năm, Vietravel c&ograve;n tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh ch&agrave;o đ&oacute;n năm mới d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch. </font></p>
   15/03/2007 10:11
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI VIETRAVEL

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI VIETRAVEL

<p><font face="Arial">Vietravel chưa bao giờ c&oacute; một ng&agrave;y vui v&agrave; nhiều tiếng cười như thế. Gần 300 th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đại gia đ&igrave;nh Vietravel đ&atilde; hội tụ đ&ocirc;ng đủ về trụ sở c&ocirc;ng ty tại 190 Pasteur, Quận 03 để dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của c&ocirc;ng ty. </font></p>
   15/03/2007 10:10
TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BÌNH PHƯỚC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BÌNH PHƯỚC

<font face="Arial">Hướng đến tinh thần &ldquo;Chung tay v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;, vừa qua, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vietravel đ&atilde; tổ chức chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tặng qu&agrave; cứu trợ cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o ở thị trấn Đức Phong, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. </font>
   15/03/2007 10:05
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

<font face="Arial">Kỷ niệm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam, L&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty, Ban chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng đo&agrave;n Vietravel đ&atilde; tổ chức buổi gặp mặt th&acirc;n mật c&aacute;c chị em phụ nữ l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty.</font>
   15/03/2007 10:05
NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

<font face="Arial">Hướng tới kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, c&aacute;c ph&ograve;ng ban, c&aacute;c khối kinh doanh, c&aacute;c trung t&acirc;m chi nh&aacute;nh trực thuộc Vietravel đang ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua ch&agrave;o mừng dịp kỷ niệm trọng đại n&agrave;y. Qua đ&oacute;, nhiều chiến lược, kế hoạch g&oacute;p phần cho sự ph&aacute;t triển chung, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; được đề ra. </font>
   15/03/2007 10:04
NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

<font face="Arial">Vừa qua, &ocirc;ng Charoenchai Laksanakorn &ndash; Gi&aacute;m đốc H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Th&aacute;i Airways tại Việt Nam c&ugrave;ng cộng sự đ&atilde; đến thăm C&ocirc;ng ty Vietravel, đồng thời trao tặng Danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng ty du lịch c&oacute; doanh số b&aacute;n cao nhất trong năm 2005 của Th&aacute;i Airways tại Việt Nam&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:03
THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

<font face="Arial">Th&aacute;ng 10 vừa qua, Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng một số c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam tham dự Hội chợ Triễn l&atilde;m du lịch thường ni&ecirc;n IT&amp;CMA (Incentive Travel &amp; Conventions, Meetings Asia) tổ chức tại th&agrave;nh phố Pattaya, Th&aacute;i Lan. </font>
   15/03/2007 09:56
PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

<p><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i hấp dẫn d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietravel trong thời gian từ ng&agrave;y 1/6/2005 đến ng&agrave;y 31/08/2005. </font></p>
   15/03/2007 09:29
THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

<p><font face="Arial">Hưởng ứng việc tham gia quảng b&aacute; x&uacute;c tiến du lịch c&ugrave;ng Sở du lịch TP.HCM, C&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu trong nước v&agrave; quốc tế tham gia Hội chợ du lịch ITE &ndash; 2005 (Internatinal Travel Expo) từ ng&agrave;y 07 &ndash; 09/10/2005 tại Nh&agrave; thi đấu Qu&acirc;n khu 7 TP.HCM. </font></p>
   15/03/2007 09:28