1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Nhật Ký Vietravel

TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

<font face="Arial">Sau một thời gian kh&aacute; d&agrave;i chuẩn bị, chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự hỏa sa&rdquo; do Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel phối hợp thực hiện đ&atilde; bước đầu ho&agrave;n th&agrave;nh về mặt lịch tr&igrave;nh. Trưa ng&agrave;y 17/ 05/ 2006, &ocirc;ng Triệu C&ocirc;ng Tinh Thanh &ndash; Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel c&ugrave;ng nhiều đại diện của c&ocirc;ng ty đ&atilde; đến trụ sở Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; ga H&ograve;a Hưng tiễn đo&agrave;n l&agrave;m phim l&ecirc;n đường, ch&uacute;c đo&agrave;n l&agrave;m phim th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. </font>
   15/03/2007 10:57
KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

<font face="Arial">Nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ cho kh&aacute;ch du lịch, gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đăng k&yacute; tour v&agrave; mua c&aacute;c sản phẩm của Vietravel thuận tiện nhất, c&ocirc;ng ty Vietravel vừa khai trương th&ecirc;m một chi nh&aacute;nh Au Cơ tại 286 &Acirc;u Cơ, P.9, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:44
TƯNG BỪNG CÙNG NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TƯNG BỪNG CÙNG NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Hưởng ứng ng&agrave;y Hội Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tham gia hoạt động n&agrave;y với nhiều chương tr&igrave;nh hữu &iacute;ch v&agrave; hiệu quả. </font>
   15/03/2007 10:42
THAM GIA HỘI THI “GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH”

THAM GIA HỘI THI “GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH”

<font face="Arial">Ch&agrave;o mừng những ng&agrave;y Lễ trọng đại của d&acirc;n tộc l&agrave; ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam 30/4, ng&agrave;y Quốc tế Lao động 1/5 v&agrave; Ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng lần thứ X, Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Du lịch v&agrave; Cung văn h&oacute;a Lao động đ&atilde; tổ chức Hội thi &ldquo;Li&ecirc;n hoan Giọng h&aacute;t v&agrave;ng ng&agrave;nh Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 11&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:41
VIETRAVEL NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT”

VIETRAVEL NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT”

<font face="Arial">Vừa qua, tại khu Resort Novotel &ndash; Phan Thiết, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; nhận được giải thưởng &ldquo;Nh&agrave; điều h&agrave;nh Tour c&oacute; dịch vụ tốt nhất Việt Nam&rdquo; trong cuộc b&igrave;nh chọn giải thưởng &ldquo;The Guide Awards&rdquo; do Thời b&aacute;o Kinh tế Việt Nam tổ chức. </font>
   15/03/2007 10:35
VIETRAVEL TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY VINACAFE

VIETRAVEL TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY VINACAFE

<font face="Arial">Vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức một tour du lịch đặc biệt d&agrave;nh cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty Vinacafe Việt Nam. Chương tr&igrave;nh tổ chức cho 86 du kh&aacute;ch l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i của c&ocirc;ng ty Vinacafe. </font>
   15/03/2007 10:19
DỊCH VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH LÁ XANH

DỊCH VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH LÁ XANH

<font face="Arial">L&agrave; một trong những chi nh&aacute;nh trực thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel, Trung t&acirc;m Du lịch đặt tại L&aacute; xanh tại S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất ra đời v&agrave;o th&aacute;ng 9/2004 hiện nay đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động ng&agrave;y c&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp với những dịch vụ mới d&agrave;nh cho qu&yacute; kh&aacute;ch. </font>
   15/03/2007 10:18
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

<font face="Arial">Nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Tổng gi&aacute;m đốc c&ugrave;ng C&ocirc;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức buổi lễ ch&uacute;c mừng c&aacute;c chị em phụ nữ đang l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty. </font>
   15/03/2007 10:17
VIETRAVEL KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH LÀO CAI

VIETRAVEL KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH LÀO CAI

<font face="Arial">V&agrave;o đầu th&aacute;ng 03 vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; khai trương th&ecirc;m một chi nh&aacute;nh tại 51 Nguyễn Huệ, phường L&agrave;o Cai, th&agrave;nh phố L&agrave;o Cai, nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch cho du kh&aacute;ch, vừa ph&aacute;t triển thế mạnh của những tour du lịch miền Bắc đang rất được quan t&acirc;m. </font>
   15/03/2007 10:16
CÙNG VIETRAVEL XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

CÙNG VIETRAVEL XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

<p><font face="Arial">Những ng&agrave;y đầu năm, kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết như tr&agrave;n ngập khắp c&ocirc;ng ty Vietravel. C&ugrave;ng với việc ch&agrave;o đ&oacute;n lượng kh&aacute;ch tăng l&ecirc;n rất nhiều so với c&aacute;c thời điểm kh&aacute;c trong năm, Vietravel c&ograve;n tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh ch&agrave;o đ&oacute;n năm mới d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch. </font></p>
   15/03/2007 10:11
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI VIETRAVEL

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI VIETRAVEL

<p><font face="Arial">Vietravel chưa bao giờ c&oacute; một ng&agrave;y vui v&agrave; nhiều tiếng cười như thế. Gần 300 th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đại gia đ&igrave;nh Vietravel đ&atilde; hội tụ đ&ocirc;ng đủ về trụ sở c&ocirc;ng ty tại 190 Pasteur, Quận 03 để dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của c&ocirc;ng ty. </font></p>
   15/03/2007 10:10
TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BÌNH PHƯỚC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BÌNH PHƯỚC

<font face="Arial">Hướng đến tinh thần &ldquo;Chung tay v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;, vừa qua, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vietravel đ&atilde; tổ chức chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tặng qu&agrave; cứu trợ cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o ở thị trấn Đức Phong, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. </font>
   15/03/2007 10:05
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

<font face="Arial">Kỷ niệm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam, L&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty, Ban chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng đo&agrave;n Vietravel đ&atilde; tổ chức buổi gặp mặt th&acirc;n mật c&aacute;c chị em phụ nữ l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty.</font>
   15/03/2007 10:05
NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

<font face="Arial">Hướng tới kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, c&aacute;c ph&ograve;ng ban, c&aacute;c khối kinh doanh, c&aacute;c trung t&acirc;m chi nh&aacute;nh trực thuộc Vietravel đang ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua ch&agrave;o mừng dịp kỷ niệm trọng đại n&agrave;y. Qua đ&oacute;, nhiều chiến lược, kế hoạch g&oacute;p phần cho sự ph&aacute;t triển chung, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; được đề ra. </font>
   15/03/2007 10:04
NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

<font face="Arial">Vừa qua, &ocirc;ng Charoenchai Laksanakorn &ndash; Gi&aacute;m đốc H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Th&aacute;i Airways tại Việt Nam c&ugrave;ng cộng sự đ&atilde; đến thăm C&ocirc;ng ty Vietravel, đồng thời trao tặng Danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng ty du lịch c&oacute; doanh số b&aacute;n cao nhất trong năm 2005 của Th&aacute;i Airways tại Việt Nam&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:03
THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

<font face="Arial">Th&aacute;ng 10 vừa qua, Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng một số c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam tham dự Hội chợ Triễn l&atilde;m du lịch thường ni&ecirc;n IT&amp;CMA (Incentive Travel &amp; Conventions, Meetings Asia) tổ chức tại th&agrave;nh phố Pattaya, Th&aacute;i Lan. </font>
   15/03/2007 09:56
PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

<p><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i hấp dẫn d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietravel trong thời gian từ ng&agrave;y 1/6/2005 đến ng&agrave;y 31/08/2005. </font></p>
   15/03/2007 09:29
THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

<p><font face="Arial">Hưởng ứng việc tham gia quảng b&aacute; x&uacute;c tiến du lịch c&ugrave;ng Sở du lịch TP.HCM, C&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu trong nước v&agrave; quốc tế tham gia Hội chợ du lịch ITE &ndash; 2005 (Internatinal Travel Expo) từ ng&agrave;y 07 &ndash; 09/10/2005 tại Nh&agrave; thi đấu Qu&acirc;n khu 7 TP.HCM. </font></p>
   15/03/2007 09:28
VIETRAVEL TẠI CHỢ PHIÊN CUỐI TUẦN TP.HCM

VIETRAVEL TẠI CHỢ PHIÊN CUỐI TUẦN TP.HCM

<p><font face="Arial">Hội chợ hai tuần một phi&ecirc;n tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9 l&agrave; một hoạt động văn h&oacute;a mới mẻ nhưng kh&aacute; đặc sắc của người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Tham dự hội chợ n&agrave;y, Vietravel giới thiệu với đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n th&agrave;nh phố những sản phẩm du lịch nội địa cũng như du lịch nước ngo&agrave;i hấp dẫn với gi&aacute; cạnh tranh. </font></p>
   15/03/2007 09:27
LỄ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

LỄ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

<p><font face="Arial">Vừa qua, tại kh&aacute;ch sạn Hyatt TP.HCM, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng v&agrave; ấm c&uacute;ng, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức Lễ đ&oacute;n cờ thi đua của Ch&iacute;nh phủ tặng &ldquo;Đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, dẫn đầu phong tr&agrave;o thi đua năm 2004 khối c&aacute;c c&ocirc;ng ty kinh doanh trực thuộc Bộ giao th&ocirc;ng vận tải&rdquo;. </font><font face="Arial"></font></p>
   14/03/2007 17:08