1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Nhật Ký Vietravel

Vietravel: Chúc mừng các đối tác thành viên chính thức của hệ thống E-tour

Vietravel: Chúc mừng các đối tác thành viên chính thức của hệ thống E-tour

<p align="justify">Sau gần 7 th&aacute;ng đi v&agrave;o hoạt động, Vietravel đ&atilde; thu h&uacute;t được gần 400.000 lượt truy cập v&agrave;o website b&aacute;n tour trực tuyến tại <a href="http://www.travel.com.vn">www.travel.com.vn</a>. C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển đ&oacute;, Vietravel cũng đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c đối t&aacute;c chiến lược tr&ecirc;n khắp cả nước thực hiện, triển khai v&agrave; quảng b&aacute; phương thức mua tour mới đến đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng. Vietravel&nbsp;xin ch&uacute;c mừng sự c&oacute; mặt của tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của hệ thống E-tour Vietravel trong năm 2007.&nbsp;</p>
   23/08/2007 08:30
Nhật ký ảnh - Chương trình trao giải Mùa hè vô tận năm 2007 - Lần 1

Nhật ký ảnh - Chương trình trao giải Mùa hè vô tận năm 2007 - Lần 1

<p align="justify">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y 10 -11/8/2007, chương tr&igrave;nh trao giải M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận - đợt 1, cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn đ&atilde; diễn ra tại Kh&aacute;ch sạn Golf 4 - th&agrave;nh phố Cần Thơ. Chương tr&igrave;nh c&ograve;n kết hợp với chuyến tham quan, kh&aacute;m ph&aacute; vẻ&nbsp;đẹp của v&ugrave;ng s&ocirc;ng nước t&acirc;y Nam bộ. Chương tr&igrave;nh&nbsp;đ&atilde; mang lại thật nhiều niềm vui cho&nbsp;đ&ocirc;ng&nbsp;đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng tham dự.&nbsp;</p>
   16/08/2007 09:36
LỄ TRAO GIẢI ĐỢT 1 MÙA HÈ VÔ TẬN NĂM 2007 VÀ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2

LỄ TRAO GIẢI ĐỢT 1 MÙA HÈ VÔ TẬN NĂM 2007 VÀ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2

<div align="justify">Như một th&ocirc;ng lệ, h&agrave;ng năm cứ đến m&ugrave;a du lịch h&egrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel lại tổ chức chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i mang t&ecirc;n &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i lớn mang lại thật nhiều niềm vui bất ngờ cho du kh&aacute;ch. </div>
   15/08/2007 11:11
Vietravel tham gia, tài trợ giải Cầu lông hữu nghị nhân ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân.

Vietravel tham gia, tài trợ giải Cầu lông hữu nghị nhân ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân.

<p align="justify">Diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20/7/2007, tại c&acirc;u lạc bộ cầu l&ocirc;ng ABC (quận T&acirc;n Ph&uacute;), giải cầu l&ocirc;ng hữu nghị giữa c&aacute;c đơn vị c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh du lịch, kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố nh&acirc;n ng&agrave;y th&agrave;nh lập lực lượng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một hoạt động s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng. </p>
   26/07/2007 11:40
 Vietravel giới thiệu trung tâm du lịch Caravan đầu tiên tại Việt Nam

Vietravel giới thiệu trung tâm du lịch Caravan đầu tiên tại Việt Nam

<div align="justify">Trong xu hướng ph&aacute;t triển chung, du lịch kh&ocirc;ng c&ograve;n đơn thuần l&agrave; một sở th&iacute;ch m&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mọi người. Nhu cầu c&agrave;ng đa dạng th&igrave; c&aacute;c loại h&igrave;nh du lịch cũng trở n&ecirc;n phong ph&uacute; hơn, trong đ&oacute; tour caravan ng&agrave;y c&agrave;ng được du kh&aacute;ch quan t&acirc;m.</div>
   13/07/2007 16:58
Trung tâm tư vấn du học Việt – công ty du lịch Vietravel tổ chức hội thảo du học Mỹ

Trung tâm tư vấn du học Việt – công ty du lịch Vietravel tổ chức hội thảo du học Mỹ

<div align="justify">Du học Hoa Kỳ lu&ocirc;n l&agrave; một m&ocirc;i trường học tập c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; được nhiều bạn trẻ quan t&acirc;m. Trong nỗ lực nhằm giới thiệu đến c&aacute;c du học sinh những ng&ocirc;i trường c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng tại quốc gia ti&ecirc;n tiến n&agrave;y, Trung t&acirc;m tư vấn du học Việt thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; phối hợp với trường Cao đẳng cộng đồng Seattle Central &ndash; Hoa Kỳ tổ chức chương tr&igrave;nh Hội thảo du học Mỹ v&agrave;o l&uacute;c 17g30 ng&agrave;y 17/ 07/ 2007 tại Hội trường c&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; 190 Pastuer Q.03 TP.HCM, với sự tr&igrave;nh b&agrave;y của&nbsp;Gi&aacute;m đốc tuyển sinh - Tiến sĩ Andrea Insley. </div>
   11/07/2007 09:15
Tưng bừng ngày hội Vietravel’s day - 2007

Tưng bừng ngày hội Vietravel’s day - 2007

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Ng&agrave;y 20/12/2007, nh&acirc;n kỷ niệm 12 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel, đ&atilde; c&oacute; hơn một trăm c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o đ&ecirc;m hội ho&agrave;nh tr&aacute;ng trong &acirc;m thanh v&agrave; những tiếng cười rộn r&atilde;. </p>
   10/07/2007 17:08
NHẬN DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP DU LỊCH XUẤT SẮC NHẤT CỦA BÁO THE GUIDE” VIETRAVEL NGÀY CÀNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU MẠNH

NHẬN DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP DU LỊCH XUẤT SẮC NHẤT CỦA BÁO THE GUIDE” VIETRAVEL NGÀY CÀNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU MẠNH

<div align="justify">Vừa qua, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel một lần nữa được nhận danh hiệu l&agrave; một trong những &ldquo;Doanh nghiệp du lịch suất sắc nhất&rdquo; do độc giả Thời b&aacute;o Kinh tế VN b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n cơ sở kết quả kinh doanh, hoạt động trong năm 2006 &ndash; 2007. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Vietravel được độc giả của những tờ b&aacute;o c&oacute; uy t&iacute;n b&igrave;nh chọn. </div>
   25/06/2007 17:59
Trang Web Bán Tour Trực Tuyến Trên Mạng www.travel.com.vn Của Công Ty Vietravel Đã Giành Được Vị Trí Số Một Về Website Du Lịch Tại Việt Nam

Trang Web Bán Tour Trực Tuyến Trên Mạng www.travel.com.vn Của Công Ty Vietravel Đã Giành Được Vị Trí Số Một Về Website Du Lịch Tại Việt Nam

<p align="justify">Chỉ sau gần 6 th&aacute;ng triển khai, trang web b&aacute;n tour trực tuyến tr&ecirc;n mạng &nbsp;<a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; đạt được con số kỷ lục l&agrave; hơn 400.000 lượt truy cập. Theo c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website Alexa &ndash; một trong những website về thống k&ecirc; v&agrave; xếp hạng h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thế giới &ndash; v&agrave;o ng&agrave;y 14/ 06/ 2007, <a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&oacute; mặt trong top 500 website h&agrave;ng đầu Việt Nam v&agrave; l&agrave; website du lịch duy nhất trong top n&agrave;y</p>
   15/06/2007 11:56
VIETRAVEL Giới Thiệu Hệ Thống E – TOUR Tại Hoa Kỳ

VIETRAVEL Giới Thiệu Hệ Thống E – TOUR Tại Hoa Kỳ

<div align="justify">Theo thống k&ecirc; hiện tại, số lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng truy cập v&agrave;o mạng <a href="http://www.travel.com.vn/"><span>www.travel.com.vn</span></a> đ&atilde; l&ecirc;n đến con số gần 300.000 lượt, v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng nhanh. Để ph&aacute;t triển th&ecirc;m hệ thống b&aacute;n tour trực tuyến tr&ecirc;n thế giới, đồng thời quảng b&aacute; t&iacute;nh tiện &iacute;ch của hệ thống n&agrave;y đối với du kh&aacute;ch l&agrave; Việt kiều, Vietravel đ&atilde; chọn California (Mỹ) l&agrave;m điểm đến đầu ti&ecirc;n để quảng b&aacute;.</div>
   14/06/2007 15:18
Hành Trình CARAVAN Của ISUZU Sắp Đến Giờ G

Hành Trình CARAVAN Của ISUZU Sắp Đến Giờ G

<div align="justify">Chỉ c&ograve;n đ&uacute;ng 2 ng&agrave;y nữa, h&agrave;nh tr&igrave;nh caravan kh&aacute;m ph&aacute; v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương sẽ bắt đầu, nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; của chuyến đi như đang n&oacute;ng dần l&ecirc;n bởi sự xuất hiện của những kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tại th&agrave;nh phố biển Đ&agrave; Nẵng, n&aacute;o nức c&ugrave;ng chuyến đi đầy th&uacute; vị n&agrave;y</div>
   13/06/2007 15:20
CÒN 3 NGÀY NỮA, ĐOÀN CARAVAN LỚN NHẤT CỦA DU KHÁCH VIỆT NAM CHINH PHỤC VÒNG CUNG ĐÔNG DƯƠNG SẼ KHỞI HÀNH

CÒN 3 NGÀY NỮA, ĐOÀN CARAVAN LỚN NHẤT CỦA DU KHÁCH VIỆT NAM CHINH PHỤC VÒNG CUNG ĐÔNG DƯƠNG SẼ KHỞI HÀNH

<div align="justify">Theo dự kiến, đ&uacute;ng 7 giờ ng&agrave;y 15/06/2007, đo&agrave;n caravan lớn nhất đầu ti&ecirc;n của Việt Nam của c&ocirc;ng ty Isuzu sẽ xuất ph&aacute;t từ Đ&agrave; Nẵng, khởi đầu cho h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương tuyệt đẹp v&agrave; đầy &yacute; nghĩa. Mọi c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức cho chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; được c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel chuẩn bị cẩn thận v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho tour du lịch độc đ&aacute;o v&agrave; th&uacute; vị n&agrave;y.</div>
   11/06/2007 12:21
ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

<div align="justify">Chỉ c&ograve;n&nbsp;5 ng&agrave;y&nbsp;nữa (ng&agrave;y 19/6/2007), đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;<span>K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon&rdquo; của h&atilde;ng phim TFS &ndash; Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ l&ecirc;n đường. Mọi c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho lịch tr&igrave;nh chuyến đi đ&atilde; được c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel chuẩn bị sẳn s&agrave;ng. </span></div>
   08/06/2007 13:48
VIETRAVEL MỞ THÊM CHI NHÁNH MỚI TẠI ĐỒNG NAI

VIETRAVEL MỞ THÊM CHI NHÁNH MỚI TẠI ĐỒNG NAI

<p align="justify">Vừa qua, Vietravel đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai trương văn ph&ograve;ng chi nh&aacute;nh Vietravel Đồng Nai, tại địa chỉ số 3A Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, Th&agrave;nh phố Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai.</p>
   06/06/2007 16:18
ISUZU KHÁM PHÁ TOUR CARAVAN THÁI - LÀO CÙNG VIETRAVEL

ISUZU KHÁM PHÁ TOUR CARAVAN THÁI - LÀO CÙNG VIETRAVEL

<div align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 14-17/06/2007, tour caravan của c&ocirc;ng ty Isuzu do Vietravel tổ chức&nbsp;l&agrave; một trong những sự kiện được kh&aacute; nhiều giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n quan t&acirc;m. Đ&acirc;y l&agrave; tour caravan gắn kết với một chuỗi những sự kiện lớn của Isuzu trong năm 2007. Đ&aacute;nh dấu một bước ngoặc cho sự ph&aacute;t triển của loại h&igrave;nh du lịch đầy hấp dẫn n&agrave;y tại Việt Nam.</div>
   06/06/2007 15:03
VIETRAVEL Tổ Chức Tư Vấn Việc Làm Tại Trường Đại Học Dân lập Văn Lang

VIETRAVEL Tổ Chức Tư Vấn Việc Làm Tại Trường Đại Học Dân lập Văn Lang

<div align="justify">Nhằm mục đ&iacute;ch tạo mối quan hệ gắn b&oacute; giữa doanh nghiệp v&agrave; sinh vi&ecirc;n, vừa qua c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel kết hợp với trường đại học Văn Lang TP.HCM đ&atilde; tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội tư vấn việc l&agrave;m&rdquo; để mở đầu cho h&agrave;ng loạt c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Nhịp cầu giao lưu giữa doanh nghiệp v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong hệ thống c&aacute;c trường đại học&rdquo; sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. </div>
   06/06/2007 14:33
VIETRAVEL – NHÀ TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỰ SÔNG AMAZON CHO HÃNG PHIM TFS

VIETRAVEL – NHÀ TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỰ SÔNG AMAZON CHO HÃNG PHIM TFS

<div align="justify"><span style="COLOR: windowtext">Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; nh&agrave; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><span style="COLOR: windowtext">K&yacute; sự hỏa xa</span><span style="COLOR: windowtext">&rdquo; đi qua&nbsp;c&aacute;c quốc gia </span><span style="COLOR: windowtext">Trung Quốc, Nga, Đức, Ph&aacute;p, Anh, T&acirc;y Ban Nha, &Yacute;, Thụy Sĩ</span><span style="COLOR: windowtext">&nbsp;trong thời gian 62 ng&agrave;y 61 đ&ecirc;m của đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV từ ng&agrave;y 17/5/2006 đến ng&agrave;y 17/07/2006 vừa qua, năm nay c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel một lần nữa h&acirc;n hạnh l&agrave; nh&agrave; tổ tour độc quyền cho chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><span style="COLOR: windowtext">K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon</span><span style="COLOR: windowtext">&rdquo; của h&atilde;ng phim TFS.</span></div>
   06/06/2007 14:27
VIETRAVEL Tài Trợ Cuộc Thi “Tp. Hồ Chí Minh – Vẻ Đẹp Tìm Ẩn"

VIETRAVEL Tài Trợ Cuộc Thi “Tp. Hồ Chí Minh – Vẻ Đẹp Tìm Ẩn"

<p align="justify"><font face="Arial">Nhằm mục ti&ecirc;u t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t hiện vẻ đẹp của những địa danh tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Sở du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp tổ chức cuộc thi với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Vẻ đẹp tiềm ẩn&rdquo;. Cuộc thi được ph&aacute;t động từ ng&agrave;y 20 &ndash; 22/4/2007. Thời gian nhận b&agrave;i sẽ bắt đầu từ th&aacute;ng 5 &ndash; 8/2007. C&ocirc;ng bố kết quả v&agrave;o chung khảo v&agrave; hội thi thuyết tr&igrave;nh sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 9/2007. </font></p>
   11/05/2007 09:53
“NGÀY NHẬT BẢN” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

“NGÀY NHẬT BẢN” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

<p align="justify"><font face="Arial">Trong khu&ocirc;n khổ của việc phối hợp giới thiệu c&aacute;c gi&aacute; trị bản sắc văn h&oacute;a của đất nước Nhật Bản đến du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, L&atilde;nh sự qu&aacute;n Nhật Bản v&agrave; C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Nhật Bản&rdquo; v&agrave;o th&aacute;ng 3 vừa qua tại Nh&agrave; h&aacute;t th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t sự tham gia biểu diễn của khoảng hơn 100 nghệ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc. </font></p>
   11/05/2007 09:44
VIETRAVEL Tham Dự Tài Trợ Giải Quần Vợt Ngày Du Lịch Lần Thứ XI – 2007

VIETRAVEL Tham Dự Tài Trợ Giải Quần Vợt Ngày Du Lịch Lần Thứ XI – 2007

<font face="Arial">Diễn ra v&agrave;o đầu th&aacute;ng 03 tại s&acirc;n thi đấu của Sở thể dục thể thao tỉnh S&oacute;c Trăng, Giải quần vợt ng&agrave;nh Du lịch lần thứ XI (năm 2007), đ&atilde; trở th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn, thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm vận động vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ &ndash; nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&agrave;nh du lịch tr&ecirc;n cả nước tham gia. </font>
   11/05/2007 09:37