1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Nhật Ký Vietravel

Không ngừng phát triển Đảng viên trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ Vietravel

Không ngừng phát triển Đảng viên trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ Vietravel

<div align="justify">Với sự quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t của Ban Tổng Gi&aacute;m đốc v&agrave; Chi bộ Đảng, lực lượng c&aacute;n bộ trẻ mang t&iacute;nh kế thừa đang từng bước được ph&aacute;t triển v&agrave; l&agrave; tiền đề cho sự lớn mạnh của c&ocirc;ng ty.&nbsp; </div>
   15/10/2008 10:19
"Bản lĩnh Vietravel" 2008, một chuyến đi - vạn tấm lòng

"Bản lĩnh Vietravel" 2008, một chuyến đi - vạn tấm lòng

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Ng&agrave;y thứ 4 của chương tr&igrave;nh tập huấn đợt 2 - &quot;Bản lĩnh Vietravel,&quot; gần 200 th&agrave;nh vi&ecirc;n của 4 đội c&ugrave;ng với Ban Tổng Gi&aacute;m đốc đ&atilde; dừng ch&acirc;n tại Trung t&acirc;m Bảo trợ X&atilde; hội tỉnh B&igrave;nh Thuận tại Thị x&atilde; H&agrave;m T&acirc;n thăm v&agrave; tặng q&ugrave;a cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n t&acirc;m thần, những cụ gi&agrave; neo đơn đang nương tựa tại đ&acirc;y.</p> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <br /> </div>
   13/10/2008 15:22
Đêm hội Gala Night - Đêm toả sáng

Đêm hội Gala Night - Đêm toả sáng

<div align="justify">Tiếp theo sau hai ng&agrave;y tranh t&agrave;i đầy gay cấn giữa 4 đội tại khu resort Novotel Phan Thiết v&agrave; đồi c&aacute;t v&agrave;ng, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n bước v&agrave;o đ&ecirc;m hội Gala Night với sự tự tin chiến thắng v&agrave; chứng tỏ bản lĩnh của SứcTrẻ, Năng Động, S&aacute;ng Tạo v&agrave; Quyết Thắng.&nbsp; </div>
   09/10/2008 17:24
Ngày thứ 2 của đợt huấn luyện "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Khỏe và tăng tốc

Ngày thứ 2 của đợt huấn luyện "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Khỏe và tăng tốc

<div align="justify">Nếu&nbsp;trong&nbsp;đợt&nbsp;1, game &quot;Vượt s&oacute;ng x&acirc;y dựng thương hiệu&quot; của c&aacute;c đội&nbsp;l&agrave; một thử th&aacute;ch lớn khi lao m&igrave;nh ra biển với những con s&oacute;ng bạc đầu,&nbsp;th&igrave;&nbsp;đợt 2 lại trải&nbsp;qua&nbsp;một ng&agrave;y nắng&nbsp;đẹp v&agrave; gay gắt hơn. C&aacute;c đội đ&atilde; vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch cao độ của game &quot;Đồng l&ograve;ng bước tới&quot; , Kh&eacute;o co th&igrave;&nbsp;ấm&quot;, v&agrave; &quot;Vững tay ch&egrave;o&quot; với kh&iacute; thế mạnh mẽ v&agrave; fairplay hơn bao giờ hết.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
   07/10/2008 07:14
Đợt 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Lửa quyết thắng

Đợt 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Lửa quyết thắng

<div align="justify">Trong ng&agrave;y ra qu&acirc;n đợt tập huấn thứ 2, ban tổ chức đ&atilde; đ&oacute;n tiếp th&ecirc;m gần 200 c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n đến từ khắp c&aacute;c chi nh&aacute;nh trong cả nước tham gia. Nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt một, c&aacute;c đội tham gia lần n&agrave;y c&oacute; sự chuẩn bị chu đ&aacute;o hơn, v&agrave; đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t huy được sức mạnh đ&ograve;an kết của tập thể c&aacute;c đội.</div>
   05/10/2008 22:56
Bản lĩnh Vietravel - Đêm hội Gala Dinner

Bản lĩnh Vietravel - Đêm hội Gala Dinner

<div align="justify">Đ&uacute;ng 6g30, chương tr&igrave;nh Gala Dinner - Bản lĩnh Vietravel bắt đầu, c&aacute;c đội l&agrave;m n&oacute;ng bằng c&aacute;c hoạt động giao lưu. Dường như tất cả mọi người đều qu&ecirc;n đi những mệt mỏi, vất vả của những ng&agrave;y bận rộn với việc chuẩn bị. Vui - buồn đều được thể hiện trong đ&ecirc;m Gala để rồi: &quot;Trong cuộc chơi, tất cả c&aacute;c đội Sức trẻ, Năng động, S&aacute;ng tạo v&agrave; Quyết thắng đều chiến thắng, nhưng tr&ecirc;n hết chiến thắng thuộc về Vietravel&quot;, như lời đội trưởng đội Năng động - Tạ Phan Đ&ocirc;ng Phương đ&atilde; ph&aacute;t biểu. &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>
   02/10/2008 13:43
"Bản lĩnh Vietravel" 2008, vươn tới đỉnh cao chiến thắng

"Bản lĩnh Vietravel" 2008, vươn tới đỉnh cao chiến thắng

<div align="justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 30.11.2008, c&aacute;c đội: Sức trẻ, Năng động, S&aacute;ng tạo, Quyết thắng đ&atilde;&nbsp; tập trung tại Đồi c&aacute;t v&agrave;ng, chuẩn bị cho h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục đỉnh c&aacute;t v&agrave;ng &oacute;ng ả, của nắng v&agrave; gi&oacute;. Tr&ograve; chơi c&oacute; t&ecirc;n gọi &quot;Rạng rỡ b&igrave;nh minh&quot; đ&atilde; cuốn h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo mọi người c&ugrave;ng tham gia. Ngo&agrave;i&nbsp; nội dung thi t&agrave;i, đo&agrave;n c&ograve;n tham quan v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&ocirc; nhi&ecirc;n viện Phan Thiết như một nỗ lực v&agrave; cam kết của Vietravel trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, từ thiện.</div>
   30/09/2008 17:32
Ngày thứ 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel" 2008

Ngày thứ 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel" 2008

<div align="justify">H&agrave;ng lọat c&aacute;c cuộc tranh t&agrave;i giữa c&aacute;c đội đ&atilde; diễn ra thật s&ocirc;i động tại b&atilde;i biển Novotel. Sự kh&oacute; khăn thể hiện bằng độ kh&oacute; của những tr&ograve; chơi, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o những ph&uacute;t ch&oacute;t của đợt huấn luyện. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội bằng sự nỗ lực ri&ecirc;ng m&igrave;nh đ&atilde; vượt qua tất cả với tinh thần đồng đội, quyết t&acirc;m v&agrave; chiến thắng.</div>
   30/09/2008 16:10
Vietravel tổ chức cho 315 khách hàng thuộc Công ty xi măng Lafarge (Pháp) tham quan Bangkok – Pattaya trong chương trình du lịch Team Building hấp dẫn

Vietravel tổ chức cho 315 khách hàng thuộc Công ty xi măng Lafarge (Pháp) tham quan Bangkok – Pattaya trong chương trình du lịch Team Building hấp dẫn

<p align="justify">Đ&atilde; khẳng định được thương hiệu v&agrave; thế mạnh của m&igrave;nh trong vai tr&ograve; nh&agrave; tổ chức Du lịch Mice chuy&ecirc;n nghiệp, c&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; một trong những doanh nghiệp du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam lại tiếp tục được t&iacute;n nhiệm khi được lựa chọn để l&agrave; nh&agrave; tổ chức cho hơn 300 kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty xi măng Lafarge (Ph&aacute;p) đến tham quan xứ sở Ch&ugrave;a v&agrave;ng Th&aacute;i Lan v&agrave; tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;Hội trăng v&agrave;ng lần 2&rdquo; như một sự kiện lớn của Lafarge trong năm 2008. </p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 10:58
Những hình ảnh đầu tiên của ngày khởi động chương trình tập huấn “Bản lĩnh Vietravel”

Những hình ảnh đầu tiên của ngày khởi động chương trình tập huấn “Bản lĩnh Vietravel”

Như th&ocirc;ng tin ban đầu, chương tr&igrave;nh tập huấn sẽ đưa th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội đi từ những b&iacute; mật bất ngờ n&agrave;y sang bất ngờ kh&aacute;c. Ngay từ l&uacute;c khởi đầu, kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, đ&atilde; được c&aacute;c đội ph&aacute;t huy cao độ v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c y&ecirc;u cầu của ban tổ chức đề ra.
   28/09/2008 23:08
Chương trình tập huấn “BẢN LĨNH VIETRAVEL” – Hòa cùng nhịp đập chiến thắng

Chương trình tập huấn “BẢN LĨNH VIETRAVEL” – Hòa cùng nhịp đập chiến thắng

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Đến hẹn lại l&ecirc;n, chương tr&igrave;nh tập huấn mang t&ecirc;n gọi &ldquo;Bản lĩnh Vietravel&rdquo; lại c&oacute; dịp b&ugrave;ng l&ecirc;n, khẳng định bản lĩnh của sức trẻ, năng động v&agrave; đo&agrave;n kết của tập thể c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   26/09/2008 08:44
Lễ phát động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

Lễ phát động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Đ&atilde; bao giờ bạn nghĩ m&igrave;nh sẽ c&oacute; cơ hội đi du lịch m&agrave; kh&ocirc;ng phải mất bất kỳ chi ph&iacute; n&agrave;o kh&ocirc;ng? Điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh sự thật khi bạn đến với Vietravel v&agrave; c&ugrave;ng tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng 2008&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 01/10 &ndash; 30/11/2008.</p> <div align="justify"> </div>
   19/09/2008 16:54
Tổng kết chương trình khuyến mại “MÙA HÈ VÔ TẬN 2008”

Tổng kết chương trình khuyến mại “MÙA HÈ VÔ TẬN 2008”

<div align="justify"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--><span>Sau 3 th&aacute;ng triển khai chương tr&igrave;nh khuyến mại <strong>&ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận 2008&rdquo; (5/6 &ndash; 5/9/2008)</strong>, chương tr&igrave;nh đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp v&agrave;&nbsp; đạt mức doanh thu vượt hơn 20% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2007.</span></div>
   17/09/2008 17:03
VIETRAVEL THAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ  ITE 2008 (12 – 14/9/2008)

VIETRAVEL THAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ ITE 2008 (12 – 14/9/2008)

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 12 &ndash; 14/9/2008, Hội chợ quốc tế Du lịch lần IV (ITE 2008) l&agrave; sự kiện du lịch lớn mang tầm khu vực, được tổ chức thường ni&ecirc;n. Hội chợ thu h&uacute;t khoảng 150 h&atilde;ng lữ h&agrave;nh quốc tế, 250 cơ quan du lịch đến từ 45 quốc gia v&agrave; 1.500 kh&aacute;ch thương mại từ 3 nước VN &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia. </p> <div align="justify"> <br /> </div>
   17/09/2008 16:49
DU LỊCH PHNOM PENH CHỈ VỚI 12 USD

DU LỊCH PHNOM PENH CHỈ VỚI 12 USD

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Nếu bạn c&oacute; nhiều thời gian, th&iacute;ch cảm gi&aacute;c được tự do rong ruổi, kh&aacute;m ph&aacute; những danh thắng, di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a tr&ecirc;n đất nước ch&ugrave;a th&aacute;p đ&atilde; c&oacute; hệ thống xe chất lượng cao Vietravel, khởi h&agrave;nh từ Tp. HCM đến thủ đ&ocirc; Phnom Penh chỉ với 12USD.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   04/09/2008 09:26
Vietravel: Mở văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng

Vietravel: Mở văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng

<div align="justify">Với mục ti&ecirc;u mở rộng qui m&ocirc; kinh doanh tr&ecirc;n khắp cả nước, đặc biệt l&agrave; ở những th&agrave;nh phố du lịch, Vietravel đang x&uacute;c tiến khai trương h&agrave;ng loạt c&aacute;c chi nh&aacute;nh tại Hải Ph&ograve;ng, B&igrave;nh Dương... Trong đ&oacute;, Hải Ph&ograve;ng được xem l&agrave; chi nh&aacute;nh đầu ti&ecirc;n được mở trong năm 2008, tăng tổng số văn ph&ograve;ng, chi nh&aacute;nh của Vietravel ở thị trường trong nước l&ecirc;n 14 đơn vị.<br /> </div>
   22/08/2008 13:37
Chúc mừng khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình “TRUY TÌM SỐ 9 MAY MẮN” cùng Vietravel

Chúc mừng khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình “TRUY TÌM SỐ 9 MAY MẮN” cùng Vietravel

<div align="justify">Sau hơn 10 ng&agrave;y triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;<a href="http://www.travel.com.vn/Default.aspx?cid=48">Truy t&igrave;m số 9 may mắn</a>&rdquo; tr&ecirc;n trang web www.travel.com.vn, ng&agrave;y 12/08/2008 Vietravel đ&atilde; t&igrave;m ra <strong>chủ nh&acirc;n tr&uacute;ng thưởng đầu ti&ecirc;n với lượt truy cập thứ 9.111.111 thuộc về</strong> <strong>du kh&aacute;ch L&acirc;m Tuấn H&ugrave;ng</strong> &ndash; địa chỉ <strong>S1/33 cư x&aacute; Ph&uacute; L&acirc;m A, P.12, Q.6, TP. HCM</strong> với giải thưởng l&agrave; một chuyến du lịch li&ecirc;n tuyến Nha Trang &ndash; Đ&agrave; Lạt (5 ng&agrave;y &ndash; 4 đ&ecirc;m), trị gi&aacute; 2.500.000 đồng.<br /> </div>
   15/08/2008 09:10
Du học Úc để thành công và cơ hội định cư tại nước ngoài

Du học Úc để thành công và cơ hội định cư tại nước ngoài

<div align="justify">Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để c&aacute;c học vi&ecirc;n Việt Nam nắm bắt được cơ hội học tập v&agrave; l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp tại Trung t&acirc;m Sheila Baxter (Th&agrave;nh phố Melbourne, nơi đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh l&agrave;m t&oacute;c v&agrave; thẩm mỹ nổi tiếng nhất nước &Uacute;c), Trung t&acirc;m Tư vấn Du học VOSC &ndash; trực thuộc c&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Hội thảo Du học &Uacute;c &ndash; ng&agrave;nh l&agrave;m t&oacute;c v&agrave; thẩm mỹ v&agrave;o l&uacute;c 18h ng&agrave;y 04/7/2008 tại c&ocirc;ng ty Vietravel (190 Pasteur, Q.3, TP.HCM).</div>
   08/07/2008 15:10
Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội VIII Công Đoàn ngành Giao thông Vận tải

Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội VIII Công Đoàn ngành Giao thông Vận tải

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội VIII C&ocirc;ng Đo&agrave;n ng&agrave;nh GTVT, C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; t&iacute;ch cực c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia nhiều hoạt động như: Giải b&oacute;ng đ&aacute; mini giao hữu, giải thi karaoke. </p>
   08/07/2008 14:57
Ông Nguyễn Minh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel

Ông Nguyễn Minh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 29/6/2008, đại diện Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; trao quyết định bổ nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Minh Ngọc giữ chức Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel.</p>
   04/07/2008 13:25