1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Nhật Ký Vietravel

Ông Nguyễn Minh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel

Ông Nguyễn Minh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 29/6/2008, đại diện Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; trao quyết định bổ nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Minh Ngọc giữ chức Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel.</p>
   04/07/2008 13:25
Vietravel thành lập trung tâm xuất khẩu lao động: “Nguồn Nhân Lực Việt” (VIMAC)

Vietravel thành lập trung tâm xuất khẩu lao động: “Nguồn Nhân Lực Việt” (VIMAC)

<div align="justify">Hiện nay, nhu cầu đi xuất khẩu lao động để cải thiện nguồn thu nhập v&agrave; học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật của c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới l&agrave; rất lớn. Tuy nhi&ecirc;n, việc lựa chọn một trung t&acirc;m uy t&iacute;n để &ldquo;chọn mặt gửi v&agrave;ng&rdquo; đối với đại đa số người lao động, đặc biệt l&agrave; lao động trẻ lại l&agrave; một vấn đề kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. Nếu chọn phải những trung t&acirc;m hoạt động kh&ocirc;ng nghi&ecirc;m t&uacute;c, người lao động sẽ rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng mất tiền m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng việc ổn định, thu nhập kh&ocirc;ng tương xứng với c&ocirc;ng sức đ&atilde; bỏ ra v&agrave; bị bỏ rơi tr&ecirc;n xứ người. Nắm bắt được nhu cầu bức thiết đ&oacute;, c&ocirc;ng ty du lịch v&agrave; tiếp thị giao th&ocirc;ng vận tải (Vietravel) đ&atilde; chủ động th&agrave;nh lập <strong>Trung t&acirc;m xuất khẩu lao động với t&ecirc;n gọi: &ldquo;Nguồn nh&acirc;n lực Việt&rdquo; </strong>(viết tắt l&agrave; VIMAC). V&agrave;o ng&agrave;y 6/6/2008, Trung t&acirc;m VIMAC đ&atilde; được Bộ Lao Động, Thương Binh &amp; X&atilde; Hội ch&iacute;nh thức cấp giấy ph&eacute;p hoạt động.</div>
   25/06/2008 09:48
Đoàn caravan xuyên quốc gia Việt Nam – Campuchia – Thái Lan

Đoàn caravan xuyên quốc gia Việt Nam – Campuchia – Thái Lan

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Với h&agrave;nh tr&igrave;nh gần 2000km, chương tr&igrave;nh caravan xuy&ecirc;n quốc gia Việt Nam &ndash; Campuchia &ndash; Th&aacute;i Lan l&agrave; một trong những sự kiện khởi đầu cho loại h&igrave;nh du lịch caravan trong năm 2008 của Vietravel.</p>
   02/06/2008 17:41
Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên tuyến Tây Nguyên

Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên tuyến Tây Nguyên

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diễn ra trong 4 ng&agrave;y (22/05 &ndash; 25/05/2008), chương tr&igrave;nh tập huấn hướng dẫn vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty Vietravel tuyến T&acirc;y Nguy&ecirc;n đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thường ni&ecirc;n nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của đội ngũ hướng dẫn vi&ecirc;n, hướng đến n&acirc;ng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du kh&aacute;ch của Vietravel.</p>
   02/06/2008 13:22
Vietcombank và Vietravel hợp tác thanh toán trực tuyến

Vietcombank và Vietravel hợp tác thanh toán trực tuyến

<p align="justify">Sau một thời gian phối hợp x&acirc;y dựng v&agrave; thử nghiệm, trong th&aacute;ng 4 vừa qua, Ng&acirc;n h&agrave;ng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) v&agrave; C&ocirc;ng ty Du lịch v&agrave; Tiếp thị Giao th&ocirc;ng Vận tải (Vietravel) đ&atilde; ra mắt dịch vụ VCB &ndash; E Tour, một sản phẩm thanh to&aacute;n điện tử trực tuyến lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường Việt Nam.</p> <div align="justify"></div>
   28/05/2008 09:30
Vietravel tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần IV – năm 2008

Vietravel tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần IV – năm 2008

<p align="justify">Diễn ra tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen từ ng&agrave;y 18 - 20/04/2008, Ng&agrave;y hội Du lịch TP.HCM lần IV với chủ đề &ldquo;Gặp gỡ đất phương Nam&rdquo; l&agrave; một sự kiện du lịch lớn của Ng&agrave;nh Du lịch th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh cả nước n&oacute;i chung v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel n&oacute;i ri&ecirc;ng giới thiệu đến đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch những sản phẩm du lịch mới nhất, hấp dẫn nhất c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động vui tươi trong dịp h&egrave; 2008.</p> <div align="justify"> </div>
   16/04/2008 15:32
Chúc mừng những khách hàng may mắn của chương trình: “Du xuân cùng Vietravel” năm 2008

Chúc mừng những khách hàng may mắn của chương trình: “Du xuân cùng Vietravel” năm 2008

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Sau 3 th&aacute;ng triển khai, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel&rdquo; năm 2008, lượng kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour du xu&acirc;n đ&atilde; tăng hơn 25% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp v&agrave; mang lại cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn của chương tr&igrave;nh nhiều giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị cao, thay cho lời tri &acirc;n của Vietravel.&nbsp; </p>
   07/04/2008 08:56
Ông Nguyễn Quốc Kỳ chính thức giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Kỳ chính thức giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 27/03/2008, Bộ trưởng Bộ Văn ho&aacute; &ndash; Thể thao v&agrave; Du lịch, Ho&agrave;ng Tuấn Anh đ&atilde; k&yacute; quyết định bổ nhiệm v&agrave; tiếp nhận &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel giữ chức quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. </p>
   27/03/2008 17:05
Vietravel đón nhận Huân chương Lao động hạng II và cờ thi đua của Chính phủ

Vietravel đón nhận Huân chương Lao động hạng II và cờ thi đua của Chính phủ

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; khẩn trương của những ng&agrave;y đầu năm, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel c&agrave;ng trở n&ecirc;n bận rộn hơn, vui tươi hơn khi ch&iacute;nh thức được Ch&iacute;nh phủ trao tặng Hu&acirc;n chương lao động hạng II. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong những sự kiện đ&aacute;nh dấu cho bước trưởng th&agrave;nh vượt bậc sau 12 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Vietravel. </p>
   27/03/2008 13:20
Công ty Sony đưa toàn bộ nhân viên tham quan Campuchia cùng Vietravel

Công ty Sony đưa toàn bộ nhân viên tham quan Campuchia cùng Vietravel

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 18/03/2008, c&ocirc;ng ty Sony đ&atilde; đưa gần 500 c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty tham quan đất nước ch&ugrave;a th&aacute;p Campuchia. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Sony nhằm tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; thoải m&aacute;i v&agrave; đo&agrave;n kết để đạt kết quả cao nhất trong lao động.</p>
   27/03/2008 13:15
Công ty du lịch Vietravel đón nhận danh hiệu “doanh nghiệp dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008”

Công ty du lịch Vietravel đón nhận danh hiệu “doanh nghiệp dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008”

<div align="justify">Lễ trao danh hiệu &ldquo;Doanh nghiệp Dịch vụ được h&agrave;i l&ograve;ng nhất năm 2008&rdquo; sẽ được tổ chức v&agrave;o 9 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 23/2/2008 tại Hội trường Th&agrave;nh phố (Số 11 B&agrave; Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.HCM). Năm nay, c&ugrave;ng với việc b&igrave;nh chọn danh hiệu H&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao, lần đầu ti&ecirc;n b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Tiếp Thị tổ chức thu nhận &yacute; kiến đ&aacute;nh gi&aacute; của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng về 5 loại h&igrave;nh dịch vụ như: du lịch, ng&acirc;n h&agrave;ng, xe kh&aacute;ch, mạng viễn th&ocirc;ng, si&ecirc;u thị. C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel &ndash; một trong những đơn vị lữ h&agrave;nh h&agrave;ng đầu Việt Nam vinh dự lần đầu ti&ecirc;n đ&oacute;n nhận giải thưởng: &ldquo;Doanh nghiệp Dịch vụ được h&agrave;i l&ograve;ng nhất năm 2008&rdquo;.</div>
   27/02/2008 14:32
Vietravel mở thêm Văn phòng Du lịch – khai thác dịch vụ tại ga Sài Gòn

Vietravel mở thêm Văn phòng Du lịch – khai thác dịch vụ tại ga Sài Gòn

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Theo xu thế chung, du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh một nhu cầu cấp thiết trong đời sống của mỗi người. Trong đ&oacute;, việc đi lại, vận chuyển l&agrave; một trong những phần thiết yếu để tạo n&ecirc;n một chuyến đi ho&agrave;n hảo.</p>
   18/02/2008 09:03
Vietravel tổ chức đám cưới tập thể dưới nước lần đầu tiên tại Việt Nam nhân ngày Valentine

Vietravel tổ chức đám cưới tập thể dưới nước lần đầu tiên tại Việt Nam nhân ngày Valentine

<p align="justify">Ng&agrave;y nay, c&aacute;c bạn trẻ thường c&oacute; khuynh hướng chuẩn bị cho ng&agrave;y đại hỷ của m&igrave;nh thật ấn tượng, thật độc đ&aacute;o nhằm đ&aacute;nh dấu một bước ngoặc chuyển sang cuộc sống mới nhiều hạnh ph&uacute;c v&agrave; thử th&aacute;ch. Trong dịp lễ T&igrave;nh nh&acirc;n năm nay (14/2/2008) tại đảo H&ograve;n Mun, Nha Trang &ndash; một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới sẽ diễn ra một đ&aacute;m cưới tập thể dưới nước, được xem l&agrave; đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam do c&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; chi nh&aacute;nh Nha Trang tổ chức. </p>
   14/02/2008 18:04
Hàng ngàn du khách xuất hành nhân dịp xuân Mậu Tý cùng Vietravel

Hàng ngàn du khách xuất hành nhân dịp xuân Mậu Tý cùng Vietravel

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Với gần 7500 lượt kh&aacute;ch xuất h&agrave;nh c&ugrave;ng Vietravel trong những ng&agrave;y đầu xu&acirc;n Mậu T&yacute;, c&ocirc;ng ty du lịch Vietrvel trở th&agrave;nh một trong những c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh c&oacute; số kh&aacute;ch xuất h&agrave;nh đ&ocirc;ng nhất hiện nay.</p>
   13/02/2008 09:03
Vui tươi ngày hội gia đình Vietravel – Ngày hội của sức trẻ

Vui tươi ngày hội gia đình Vietravel – Ngày hội của sức trẻ

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&atilde; đ&oacute;n mừng xu&acirc;n Mậu T&yacute; 2008, đại gia đ&igrave;nh Vietravel đ&atilde; c&oacute; dịp tề tựu b&ecirc;n nhau để c&ugrave;ng chia sẻ niềm vui thắng lợi của một năm đ&atilde; qua, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để mọi người thể hiện quyết t&acirc;m cho những thắng lợi tiếp theo trong năm mới &ndash; 2008.</p>
   12/02/2008 14:28
Vietravel ‘ s day - 2007

Vietravel ‘ s day - 2007

<div align="justify">Ng&agrave;y 20/12/2007, nh&acirc;n kỷ niệm 12 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel, đ&atilde; c&oacute; hơn một trăm c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o đ&ecirc;m hội ho&agrave;nh tr&aacute;ng trong &acirc;m thanh v&agrave; những tiếng cười rộn r&atilde;. </div>
   12/02/2008 09:01
Vietravel: “Thương hiệu Việt yêu thích nhất” 3 năm liên tiếp của bạn đọc Sài Gòn Giải Phóng

Vietravel: “Thương hiệu Việt yêu thích nhất” 3 năm liên tiếp của bạn đọc Sài Gòn Giải Phóng

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 26/1/2008, tại kh&aacute;ch sạn New World b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng phối hợp c&ugrave;ng Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; long trọng tổ chức lễ trao giải &ldquo;Thương hiệu Việt y&ecirc;u th&iacute;ch năm 2007&rdquo; cho 50 đơn vị kinh doanh lữ h&agrave;nh, kh&aacute;ch sạn,&hellip; được bạn đọc b&aacute;o b&igrave;nh chọn.</p>
   12/02/2008 07:58
Hội thao Vietravel 2007 – Tuổi trẻ, sức khoẻ và tự tin chiến thắng

Hội thao Vietravel 2007 – Tuổi trẻ, sức khoẻ và tự tin chiến thắng

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Hội thao Vietravel năm 2007 (Vietravel's Sport Gala 2007) diễn ra từ ng&agrave;y 05/01 - 14/01/2007 với 5 nội dung ch&iacute;nh như: Bowling, B&oacute;ng b&agrave;n, Bơi lội, Cầu l&ocirc;ng, v&agrave; Tennis. Hội thao năm nay đ&atilde; thu h&uacute;t đến hơn 100 vận động vi&ecirc;n tham gia với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao. </p>
   04/02/2008 14:01
Vietravel giới thiệu tour Tết cho kiều bào nhân dịp xuân Mậu Tý

Vietravel giới thiệu tour Tết cho kiều bào nhân dịp xuân Mậu Tý

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 24/1/2008, chương tr&igrave;nh gặp gỡ th&acirc;n mật kiều b&agrave;o Việt Nam do Hội li&ecirc;n lạc người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i Tp. HCM đ&atilde; long trọng được tổ chức tại CLB Ph&uacute; Thọ. Trong dịp n&agrave;y, Vietravel cũng giới thiệu đến kiều b&agrave;o nhiều chương tr&igrave;nh tham quan đặc biệt, thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch tham gia.</p>
   04/02/2008 11:51
Vietravel tổ chức lễ ký kết triển khai dự án Map Guide

Vietravel tổ chức lễ ký kết triển khai dự án Map Guide

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Ng&agrave;y 9/1/2008, Vietravel ch&iacute;nh thức triển khai dự &aacute;n Map Guide &ndash; Cẩm nang du lịch d&agrave;nh cho người Việt. Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n hợp t&aacute;c giữa c&ocirc;ng ty Vietravel v&agrave; c&ocirc;ng ty Golden Screen với hy vọng sẽ cung cấp cho độc giả l&agrave; người du lịch Việt Nam c&oacute; th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin cụ thể khi tham quan.</p>
   11/01/2008 14:07