Nhật Ký Vietravel

VIETRAVEL – NHÀ TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỰ SÔNG AMAZON CHO HÃNG PHIM TFS

VIETRAVEL – NHÀ TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỰ SÔNG AMAZON CHO HÃNG PHIM TFS

<div align="justify"><span style="COLOR: windowtext">Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; nh&agrave; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><span style="COLOR: windowtext">K&yacute; sự hỏa xa</span><span style="COLOR: windowtext">&rdquo; đi qua&nbsp;c&aacute;c quốc gia </span><span style="COLOR: windowtext">Trung Quốc, Nga, Đức, Ph&aacute;p, Anh, T&acirc;y Ban Nha, &Yacute;, Thụy Sĩ</span><span style="COLOR: windowtext">&nbsp;trong thời gian 62 ng&agrave;y 61 đ&ecirc;m của đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV từ ng&agrave;y 17/5/2006 đến ng&agrave;y 17/07/2006 vừa qua, năm nay c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel một lần nữa h&acirc;n hạnh l&agrave; nh&agrave; tổ tour độc quyền cho chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><span style="COLOR: windowtext">K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon</span><span style="COLOR: windowtext">&rdquo; của h&atilde;ng phim TFS.</span></div>
   06/06/2007 14:27
VIETRAVEL Tài Trợ Cuộc Thi “Tp. Hồ Chí Minh – Vẻ Đẹp Tìm Ẩn"

VIETRAVEL Tài Trợ Cuộc Thi “Tp. Hồ Chí Minh – Vẻ Đẹp Tìm Ẩn"

<p align="justify"><font face="Arial">Nhằm mục ti&ecirc;u t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t hiện vẻ đẹp của những địa danh tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Sở du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp tổ chức cuộc thi với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Vẻ đẹp tiềm ẩn&rdquo;. Cuộc thi được ph&aacute;t động từ ng&agrave;y 20 &ndash; 22/4/2007. Thời gian nhận b&agrave;i sẽ bắt đầu từ th&aacute;ng 5 &ndash; 8/2007. C&ocirc;ng bố kết quả v&agrave;o chung khảo v&agrave; hội thi thuyết tr&igrave;nh sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 9/2007. </font></p>
   11/05/2007 09:53
“NGÀY NHẬT BẢN” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

“NGÀY NHẬT BẢN” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

<p align="justify"><font face="Arial">Trong khu&ocirc;n khổ của việc phối hợp giới thiệu c&aacute;c gi&aacute; trị bản sắc văn h&oacute;a của đất nước Nhật Bản đến du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, L&atilde;nh sự qu&aacute;n Nhật Bản v&agrave; C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Nhật Bản&rdquo; v&agrave;o th&aacute;ng 3 vừa qua tại Nh&agrave; h&aacute;t th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t sự tham gia biểu diễn của khoảng hơn 100 nghệ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc. </font></p>
   11/05/2007 09:44
VIETRAVEL Tham Dự Tài Trợ Giải Quần Vợt Ngày Du Lịch Lần Thứ XI – 2007

VIETRAVEL Tham Dự Tài Trợ Giải Quần Vợt Ngày Du Lịch Lần Thứ XI – 2007

<font face="Arial">Diễn ra v&agrave;o đầu th&aacute;ng 03 tại s&acirc;n thi đấu của Sở thể dục thể thao tỉnh S&oacute;c Trăng, Giải quần vợt ng&agrave;nh Du lịch lần thứ XI (năm 2007), đ&atilde; trở th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn, thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm vận động vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ &ndash; nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&agrave;nh du lịch tr&ecirc;n cả nước tham gia. </font>
   11/05/2007 09:37
VIETRAVEL Khởi Động Một Năm May Mắn

VIETRAVEL Khởi Động Một Năm May Mắn

<font face="Arial">Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng số lượng du kh&aacute;ch trong ng&agrave;y đầu xuất h&agrave;nh của năm mới &ndash; Đinh Hợi, đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 150 du kh&aacute;ch tham gia du lịch c&ugrave;ng Vietravel, với những điểm đến chủ yếu l&agrave; Malaysia, Singapore, Th&aacute;i Lan, Hong Kong (nước ngo&agrave;i) v&agrave; Phan Thiết, Nha Trang, Đ&agrave; Lạt (trong nước)... </font>
   11/05/2007 09:30
Khen thưởng nhân viên xuất sắc

Khen thưởng nhân viên xuất sắc

<font face="Arial">Nhằm khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Vietravel ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, vừa qua, Ban Tổng gi&aacute;m đốc, C&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội đồng thi đua khen thưởng đ&atilde; c&oacute; buổi họp b&igrave;nh chọn nh&acirc;n vi&ecirc;n xuất sắc nhất c&ocirc;ng ty Vietravel trong năm 2006. </font>
   11/05/2007 09:29
VIETRAVEL tài trợ cuộc thi SNAPSHOTS lần thứ III - năm 2007

VIETRAVEL tài trợ cuộc thi SNAPSHOTS lần thứ III - năm 2007

<font face="Arial">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của hai cuộc thi Anh Snapshots Việt Nam trước, Cuộc thi ảnh Snapshots lần 3 với chủ đề &ldquo;Hồn Qu&ecirc; - Phố &ndash; Chợ&rdquo; do Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Saigon Times v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel phối hợp tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức được ph&aacute;t động. </font>
   11/05/2007 09:20
Thượng Nghị Sĩ THÁI LAN - Ngài SURADECH YASAWASDI thăm Vietravel

Thượng Nghị Sĩ THÁI LAN - Ngài SURADECH YASAWASDI thăm Vietravel

Vừa qua, ng&agrave;i thượng nghị sĩ Suradech Yasawasdi &ndash; Chủ tịch Ban thường trực Du lịch, Thượng viện Th&aacute;i Lan đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc v&agrave; tham quan c&ocirc;ng ty Vietravel. Đ&oacute;n đo&agrave;n c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kỳ &ndash; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Vietravel.
   15/03/2007 11:47
Ủng hộ nạn nhân bị bão DURIAN ở Bến Tre

Ủng hộ nạn nhân bị bão DURIAN ở Bến Tre

Vừa qua, C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức một đo&agrave;n cứu trợ đồng b&agrave;o bị thi&ecirc;n tai trong cơn b&atilde;o số 9 (Durian). Tại Bến Tre, đo&agrave;n đ&atilde; trực tiếp đến x&atilde; Thạnh Trị, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre trao tận tay b&agrave; con v&ugrave;ng b&atilde;o 2 tấn gạo, 200 phần qu&agrave; trị gi&aacute; khoảng 15 triệu đồng.
   15/03/2007 11:46
Hướng đến kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Vietravel

Hướng đến kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Vietravel

<p><font face="Arial">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nh&ocirc;n nhịp v&agrave; đầy s&ocirc;i động của những ng&agrave;y cuối năm, b&ecirc;n cạnh sự chuẩn bị chu đ&aacute;o cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh tour, tuyến mới phục vụ ba sự kiện du lịch lớn l&agrave; m&ugrave;a Noel, Tết dương lịch 2007 v&agrave; Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2007, Vietravel c&ograve;n chuẩn bị cho ng&agrave;y đặc biệt 20/12 &ndash; kỷ niệm 11 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel (20/12/1995 &ndash; 20/12/2006). Nhiều hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n, phong tr&agrave;o do C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, Tập thể c&ocirc;ng ty tổ chức li&ecirc;n tục trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng qua để hướng đến ng&agrave;y Kỷ niệm lớn n&agrave;y đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n của to&agrave;n c&ocirc;ng ty tham gia. Những hoạt động n&agrave;y vừa mang &yacute; nghĩa đo&agrave;n kết tập thể, vừa l&agrave; dịp để trau dồi kinh nghiệm chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t triển năng lực c&aacute; nh&acirc;n trong mọi lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ&hellip; của tập thể c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty.<br /> Vietravels Day lần thứ 11 đ&atilde; trở th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn của gia đ&igrave;nh Vietravel nhằm thắt chặt hơn nữa tinh thần đo&agrave;n kết của to&agrave;n c&ocirc;ng ty, qua đ&oacute; khẳng định qu&aacute; tr&igrave;nh kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh của Vietravel. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   15/03/2007 11:33
ITE 2006 và dấu ấn Vietravel

ITE 2006 và dấu ấn Vietravel

<font face="Arial">Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) 2006, diễn ra từ ng&agrave;y 04 &ndash; 07/08/2006 vừa qua được xem l&agrave; cơ hội giao lưu v&agrave; hợp t&aacute;c l&yacute; tưởng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch lữ h&agrave;nh trong nước v&agrave; quốc tế. Tại đ&acirc;y, du kh&aacute;ch sẽ bắt gặp c&aacute;c gian h&agrave;ng được thiết kế c&ocirc;ng phu đến từ c&aacute;c quốc gia như Malaysia - với biểu tượng th&aacute;p đ&ocirc;i Petronas rực rỡ, H&agrave;n Quốc&hellip; </font>
   15/03/2007 11:22
Đại hội công nhân viên chức công ty Vietravel 2006

Đại hội công nhân viên chức công ty Vietravel 2006

<font face="Arial">Ng&agrave;y 29/07/2006, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội C&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức to&agrave;n c&ocirc;ng ty năm 2006. Tham dự Đại hội c&oacute; Ban Tổng Gi&aacute;m đốc, đại diện c&aacute;c chi nh&aacute;nh ở c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức đại diện cho c&aacute;c Khối kinh doanh, ph&ograve;ng ban tại c&ocirc;ng ty. </font>
   15/03/2007 11:21
VIETRAVEL - Nhà Cung Cấp Phương Tiện Vận Chuyển Phục VụTuần Lễ Cấp Cao APEC 2006

VIETRAVEL - Nhà Cung Cấp Phương Tiện Vận Chuyển Phục VụTuần Lễ Cấp Cao APEC 2006

<p align="justify"><font face="Arial">Tr&ecirc;n cơ sở tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng phương tiện vận chuyển cho Hội nghị Bộ trưởng phụ tr&aacute;ch thương mại APEC (MRT) diễn ra tại TP.HCM từ ng&agrave;y 01 đến ng&agrave;y 02/06/2006, một lần nữa, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; vinh dự được chọn l&agrave; đơn vị cung cấp phương tiện vận chuyển cho sự kiện &ldquo;Tuần lễ cấp cao APEC&rdquo;, diễn ra tại H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 12 đến ng&agrave;y 19/11/2006 (theo c&ocirc;ng văn số 3941/VPCP-QTTV). </font></p>
   15/03/2007 11:20
LỄ RÚT THĂM ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ VÔ TẬN, NIỀM VUI VÔ TẬN… CÙNG VIETRAVEL”

LỄ RÚT THĂM ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ VÔ TẬN, NIỀM VUI VÔ TẬN… CÙNG VIETRAVEL”

<font face="Arial">Kh&aacute;ch h&agrave;ng Đỗ Trung Nam, ngụ tại phường 13, Quận T&acirc;n B&igrave;nh l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn tr&uacute;ng giải nhất với giải thưởng l&agrave; một chiếc xe m&aacute;y Solona (Kymco) trị gi&aacute; 52 triệu đồng.<br /> Sau hơn một th&aacute;ng ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh B&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mang t&ecirc;n &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;, lượng kh&aacute;ch đến với c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tăng nhanh trong dịp H&egrave;. L&agrave; một trong những nội dung ch&iacute;nh, chương tr&igrave;nh &ldquo;R&uacute;t thăm may mắn&rdquo; được rất đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; trong 1 th&aacute;ng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục ng&agrave;n phiếu thăm tham dự. </font>
   15/03/2007 11:13
ĐOÀN PHÓNG VIÊN VIỆT NAM KHẢO SÁT PHNÔM PÊNH – SIÊM RIỆP – BANGKOK CÙNG VIETRAVEL

ĐOÀN PHÓNG VIÊN VIỆT NAM KHẢO SÁT PHNÔM PÊNH – SIÊM RIỆP – BANGKOK CÙNG VIETRAVEL

<p align="justify"><font face="Arial">Nhằm ph&aacute;t triển tuyến du lịch mới Pnu&ocirc;m P&ecirc;nh &ndash; Si&ecirc;m Riệp &ndash; Bangkok &ndash; Hồ Ch&iacute; Minh, đẩy mạnh loại h&igrave;nh tour du lịch kết hợp với tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu c&aacute;c di sản văn h&oacute;a trong khu vực, vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức chuyến khảo s&aacute;t cho c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n của c&aacute;c b&aacute;o Tuổi trẻ, S&agrave;i G&ograve;n giải ph&oacute;ng, Người lao động, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh VTV, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV tham gia tham gia t&igrave;m hiểu v&agrave; viết b&agrave;i th&ocirc;ng tin về sản phẩm mới n&agrave;y.<br /> </font></p>
   15/03/2007 11:03
THAM GIA GIẢI CẦU LÔNG GIAO HỮU 2006

THAM GIA GIẢI CẦU LÔNG GIAO HỮU 2006

<font face="Arial">Nh&acirc;n kỷ niệm 116 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa c&aacute;c đơn vị, ng&agrave;y 19/5/2006, C&ocirc;ng đo&agrave;n Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp tổ chức &ldquo;Giải cầu l&ocirc;ng giao hữu - c&uacute;p tứ h&ugrave;ng 2006&rdquo; giữa 4 đội tuyển l&agrave; Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Quận ủy &ndash; UBND quận T&acirc;n Ph&uacute;, CLB cầu l&ocirc;ng Kh&aacute;ch sạn Sao v&agrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel. </font>
   15/03/2007 10:59
XÚC TIẾN MẠNH SẢN PHẨM MỚI SIÊM RIỆP – BANGKOK – HỒ CHÍ MINH

XÚC TIẾN MẠNH SẢN PHẨM MỚI SIÊM RIỆP – BANGKOK – HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Nhằm mở rộng sản phẩm Du lịch mới, nối tuyến giữa c&aacute;c nước trong khu vực để sản phẩm Du lịch đi nước ngo&agrave;i ng&agrave;y c&agrave;ng phong ph&uacute; hơn, c&ocirc;ng ty Vietravel đang c&oacute; nhiều hoạt động x&uacute;c tiến mạnh mẽ tour Du lịch Si&ecirc;m Riệp &ndash; Bangkok &ndash; Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:58
TRUNG TÂM LÁ XANH TỔ CHỨC TOUR THAM QUAN CAMPUCHIA CHO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM LÁ XANH TỔ CHỨC TOUR THAM QUAN CAMPUCHIA CHO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

<font face="Arial">V&agrave;o đầu th&aacute;ng 05 vừa qua, Trung t&acirc;m Du lịch L&aacute; Xanh thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel vừa tổ chức một tour Du lịch đặc biệt tham quan Campuchia cho 133 kh&aacute;ch của Cụm cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam. </font>
   15/03/2007 10:58
TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

<font face="Arial">Sau một thời gian kh&aacute; d&agrave;i chuẩn bị, chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự hỏa sa&rdquo; do Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel phối hợp thực hiện đ&atilde; bước đầu ho&agrave;n th&agrave;nh về mặt lịch tr&igrave;nh. Trưa ng&agrave;y 17/ 05/ 2006, &ocirc;ng Triệu C&ocirc;ng Tinh Thanh &ndash; Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel c&ugrave;ng nhiều đại diện của c&ocirc;ng ty đ&atilde; đến trụ sở Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; ga H&ograve;a Hưng tiễn đo&agrave;n l&agrave;m phim l&ecirc;n đường, ch&uacute;c đo&agrave;n l&agrave;m phim th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. </font>
   15/03/2007 10:57
KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

<font face="Arial">Nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ cho kh&aacute;ch du lịch, gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đăng k&yacute; tour v&agrave; mua c&aacute;c sản phẩm của Vietravel thuận tiện nhất, c&ocirc;ng ty Vietravel vừa khai trương th&ecirc;m một chi nh&aacute;nh Au Cơ tại 286 &Acirc;u Cơ, P.9, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:44