Non Nước Việt Nam

Đến Suối Voi (Thừa Thiên – Huế) khám phá sự mạo hiểm

Đến Suối Voi (Thừa Thiên – Huế) khám phá sự mạo hiểm

<p align="justify">Suối Voi nằm tr&ecirc;n địa phận Thừa Thi&ecirc;n - Huế, t&ecirc;n địa phương gọi th&acirc;n mật l&agrave; suối Mệ. Theo c&aacute;ch gọi d&acirc;n gian, mệ c&oacute; nghĩa l&agrave; con voi khổng lồ<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   16/07/2007 17:03
Về Pác Bó, Cao Bằng

Về Pác Bó, Cao Bằng

<div align="justify">P&aacute;c B&oacute; (Cao Bằng) l&agrave; một d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i chạy d&agrave;i, nằm ngay s&aacute;t đường bi&ecirc;n giới Việt -Trung. Nơi đ&acirc;y vừa c&oacute; nhiều hang động đ&aacute; v&ocirc;i k&iacute;n đ&aacute;o vừa c&oacute; suối nước ngọt chảy quanh năm. S&aacute;ng 08/02/1941 (m&ugrave;ng 3 tết), l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc đ&atilde; vượt qua đường bi&ecirc;n giới, về Việt Nam. Tại đ&acirc;y Người đ&atilde; được b&agrave; con c&aacute;c d&acirc;n tộc Cao Bằng bảo vệ chu đ&aacute;o, an to&agrave;n.&nbsp;Nơi&nbsp;đ&acirc;y c&oacute;&nbsp;hang&nbsp;P&aacute;cB&oacute; l&agrave; nơi B&aacute;c Hồ từng tr&uacute; lại một thời gian. </div>
   13/07/2007 09:57
Khu du lịch Non Nước - Ngũ Hành Sơn

Khu du lịch Non Nước - Ngũ Hành Sơn

<p align="justify">Khu du lịch Non Nước với b&atilde;i biển đẹp nằm kề s&aacute;t danh thắng Ngũ H&agrave;nh Sơn, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng 8 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam. Đ&acirc;y l&agrave; gạch nối du lịch giữa Ngũ H&agrave;nh Sơn v&agrave; 3 di sản văn h&oacute;a thế giới: phố cổ Hội An, th&aacute;nh địa Mỹ Sơn v&agrave; Cố đ&ocirc; Huế. <br /> </p>
   12/07/2007 15:07
Thăm đầm Vân Long

Thăm đầm Vân Long

<p align="justify">Đầm V&acirc;n Long l&agrave; khu vực bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ngập nước lớn nhất v&ugrave;ng sinh th&aacute;i đồng bằng Bắc Bộ, nằm giữa thung lũng bốn bề l&agrave; những d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i. V&acirc;n Long cũng l&agrave; nơi h&agrave;ng ngh&igrave;n động, thực vật, thủy sinh lưu tr&uacute;, sinh trưởng tr&ecirc;n v&aacute;ch n&uacute;i, tr&ecirc;n bờ hoặc dưới nước.</p>
   12/07/2007 15:05
Tắm thác Giang Điền

Tắm thác Giang Điền

<p align="justify">Một kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh cho hai người băng băng xe đạp đ&ocirc;i. Một hồ bơi với d&ograve;ng nước thi&ecirc;n nhi&ecirc;n &ecirc;m &aacute;i bắt nguồn từ đại ng&agrave;n. <br /> </p>
   12/07/2007 15:01
Huyền thoại Dray Sap

Huyền thoại Dray Sap

<p align="justify">Th&aacute;c Dray Sap l&agrave; th&aacute;c nước đẹp nhất v&agrave; h&ugrave;ng vĩ nhất ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Trước đ&acirc;y th&aacute;c thuộc tỉnh Đak Lak, nay thuộc x&atilde; Nam H&agrave;, huyện Kr&ocirc;ng Kn&ocirc;, tỉnh Đak N&ocirc;ng, v&agrave; c&aacute;ch th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột chừng 30 km về hướng Nam. <br /> </p>
   12/07/2007 14:58
Phong Nha của vùng Tây Bắc

Phong Nha của vùng Tây Bắc

<p align="justify">Nằm trong d&atilde;y n&uacute;i N&ugrave;ng N&agrave;ng thuộc x&atilde; Nậm Lỏng (c&aacute;ch trung t&acirc;m thị x&atilde; Lai Ch&acirc;u khoảng 6km) v&agrave; ngay b&ecirc;n tỉnh lộ, động Thi&ecirc;n Sơn, hay c&ograve;n gọi l&agrave; động Thi&ecirc;n M&ocirc;n, được gọi l&agrave; &ldquo;động Phong Nha của v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc - như lời Ho&agrave;ng, một bạn trẻ ở địa phương - chỉ kh&aacute;c l&agrave; kh&ocirc;ng phải đi thuyền v&agrave;o th&ocirc;i&rdquo;. <br /> </p>
   12/07/2007 14:56
Thác Pác Ban - Huyền thoại giữa rừng Nà Hang

Thác Pác Ban - Huyền thoại giữa rừng Nà Hang

<p align="justify">Huyện v&ugrave;ng cao N&agrave; Hang c&aacute;ch thị x&atilde; Tuy&ecirc;n Quang hơn 100km về ph&iacute;a Bắc. Mảnh đất của cảnh đẹp thần ti&ecirc;n, của những huyền thoại về &quot; N&agrave;ng ti&ecirc;n ch&uacute; kh&aacute;ch&quot;, về ch&iacute;n mươi ch&iacute;n ngọn n&uacute;i. Ngay b&ecirc;n thị trấn nhỏ xinh đẹp n&agrave;y c&oacute; th&aacute;c nước P&aacute;c Ban kỳ ảo, thơ mộng.Th&aacute;c nước ấy đ&atilde; được bộ văn ho&aacute;- th&ocirc;ng tin xếp hạng l&agrave; thắng cảnh quốc gia từ hồi th&aacute;ng 1/2006. </p>
   12/07/2007 14:53
Thành cổ Tuyên Quang - Thành Nhà Mạc

Thành cổ Tuyên Quang - Thành Nhà Mạc

<div align="justify">Th&agrave;nh nh&agrave; Mạc nằm tr&ecirc;n địa phận tổ 8, phường T&acirc;n Quang, thị x&atilde; Tuy&ecirc;n Quang. Th&agrave;nh được x&acirc;y dựng từ năm 1592, thời nh&agrave; Mạc v&agrave; được sửa chữa v&agrave;o thời đầu nh&agrave; Nguyễn (thế kỷ 19). Th&agrave;nh c&oacute; vị tr&iacute; qu&acirc;n sự quan trọng, &aacute;n ngữ tr&ecirc;n bờ s&ocirc;ng L&ocirc; v&agrave; nằm tr&ecirc;n trục giao th&ocirc;ng thuỷ bộ thuận lợi, từng gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của v&ugrave;ng qu&ecirc; c&aacute;ch mạng Tuy&ecirc;n Quang.&nbsp; </div>
   12/07/2007 09:43
Đầm Ô Loan – Một di tích danh thắng của Phú Yên

Đầm Ô Loan – Một di tích danh thắng của Phú Yên

<div align="justify">Đầm &Ocirc; Loan nằm s&aacute;t quốc lộ 1A, dưới ch&acirc;n đ&egrave;o Qu&aacute;n Cau, c&aacute;ch thị x&atilde; Tuy H&ograve;a khoảng 25km về ph&iacute;a Bắc. Đ&acirc;y l&agrave; đầm nước lợ, c&oacute; diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n khoảng 1.570ha, tiếp gi&aacute;p c&aacute;c x&atilde; An Cư, An H&ograve;a, An Hải, An Hiệp v&agrave; An Ninh Đ&ocirc;ng của huyện Tuy An. Đầm được bao bọc bởi n&uacute;i Đồng Ch&aacute;y n&uacute;i Cẩm v&agrave; cồn c&aacute;t An Hải với một lạch nước th&ocirc;ng ra biển về ph&iacute;a bắc. Giữa đầm c&oacute; hai&nbsp; tảng đ&aacute; lớn chồng l&ecirc;n nhau gọi l&agrave; h&ograve;n Chồng. Giữa đầm c&oacute; hai tảng đ&aacute; lớn chồng l&ecirc;n nhau gọi l&agrave; h&ograve;n Chồng. Đứng tr&ecirc;n đ&egrave;o Qu&aacute;n Cau nh&igrave;n xuống, đầm &Ocirc; Loan giống như con phượng ho&agrave;ng đang sải c&aacute;nh.</div>
   12/07/2007 09:29
Kỳ thú thác Mạ Hét, Tuyên Quang

Kỳ thú thác Mạ Hét, Tuyên Quang

<p align="justify">Th&aacute;c Mạ H&eacute;t&nbsp;thuộc địa phận x&atilde; Ph&ugrave; Lưu (H&agrave;m Y&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang). Th&aacute;c chảy từ độ cao hơn 100 m tr&ecirc;n n&uacute;i Cham Chu xuống, quanh năm tung bụi nước m&ugrave; mịt. </p>
   11/07/2007 08:36
Thác Pắc Ban (Tuyên Quang) - Danh thắng quốc gia

Thác Pắc Ban (Tuyên Quang) - Danh thắng quốc gia

<p align="justify">Th&aacute;c Pắc Ban c&aacute;ch thị trấn N&agrave; Hang 4 km, nằm giữa Khu Bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n T&aacute;t Kẻ - Bản Bung. Đ&acirc;y l&agrave; một thắng cảnh nổi tiếng của N&agrave; Hang, đ&atilde; được Bộ Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin xếp hạng thắng cảnh quốc gia ng&agrave;y 17/1/2006. </p>
   11/07/2007 08:33
Quản Bạ - điểm đến hấp dẫn ở Hà Giang

Quản Bạ - điểm đến hấp dẫn ở Hà Giang

<p align="justify">Nằm c&aacute;ch trung t&acirc;m thị x&atilde; H&agrave; Giang 46 km về ph&iacute;a Bắc, Quản Bạ được v&iacute; như một &ldquo;Đ&agrave; Lạt&rdquo; tại H&agrave; Giang. Kh&iacute; hậu ở đ&acirc;y trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ rất nhiều so với c&aacute;c huyện kh&aacute;c trong tỉnh, ph&ugrave; hợp cho việc chuy&ecirc;n canh c&aacute;c loại rau, hoa, đậu. Quản Bạ l&agrave; nơi cung cấp chủ yếu nguồn rau xanh, hoa tươi cho nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng những tại huyện m&agrave; cả thị x&atilde; H&agrave; Giang. Ngo&agrave;i ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c thắng cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n như: Cổng Trời, n&uacute;i C&ocirc; Ti&ecirc;n, hang Khố Mỷ... </p>
   09/07/2007 08:49
Hùng vĩ đèo Mang Yang, Gia Lai

Hùng vĩ đèo Mang Yang, Gia Lai

<p align="justify">Người d&acirc;n Gia Lai vẫn quen với t&ecirc;n gọi kh&aacute; huyền thoại &quot;Đ&egrave;o Mang Yang&quot; l&agrave; Cổng trời (Mang tiếng Jrai c&oacute; nghĩa l&agrave; cổng-cửa, Yang tức l&agrave; trời). Quảng đường đ&egrave;o kh&ocirc;ng d&agrave;i nhưng độ dốc đứng tạo cho ta c&oacute; cảm gi&aacute;c như l&ecirc;n với trời xanh, c&oacute; lẽ v&igrave; đặc điểm n&agrave;y m&agrave; n&oacute; rất th&iacute;ch hợp với t&ecirc;n gọi đ&oacute;.&nbsp;</p>
   09/07/2007 08:47
Làng cổ Mũi Né - bức tranh của làng quê Việt

Làng cổ Mũi Né - bức tranh của làng quê Việt

<p align="justify">Tr&ecirc;n con đường dẫn đến &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; resort, c&oacute; một ng&ocirc;i l&agrave;ng cổ l&agrave;m du kh&aacute;ch phải ngỡ ng&agrave;ng như được trở về với qu&aacute; khứ &ecirc;m đềm: l&agrave;ng cổ Mũi N&eacute;.&nbsp;</p>
   09/07/2007 08:46
Dịu dàng Phú Yên

Dịu dàng Phú Yên

<p align="justify">Từ Nha Trang,&nbsp;vượt qua những con đ&egrave;o ngắn v&agrave; dốc nhỏ dọc bờ biển miền Trung l&agrave; đ&atilde;&nbsp;đến&nbsp;Ph&uacute; Y&ecirc;n&nbsp;- miền đất nằm ở mảng cong xa nhất về ph&iacute;a đ&ocirc;ng tr&ecirc;n dải đất h&igrave;nh chữ S.</p>
   09/07/2007 08:13
Một Thoáng Ban Mê Xanh

Một Thoáng Ban Mê Xanh

<div align="justify">Ở nh&agrave; s&agrave;n, uống rượu cần, thả l&ograve;ng m&igrave;nh trong từng tiếng cồng chi&ecirc;ng trầm - bổng b&ecirc;n &aacute;nh lửa bập b&ugrave;ng của những đ&ecirc;m lễ hội l&agrave; những h&igrave;nh ảnh đặc trưng, mang lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ khi bạn đến với v&ugrave;ng đất Ban M&ecirc; Thuột, một trong những miền đất xanh thuộc d&atilde;i T&acirc;y nguy&ecirc;n của nước ta.</div>
   04/07/2007 10:25
KIẾN TRÚC ĐẬM CHẤT NAM BỘ CỦA TÒA THÁNH TÂY NINH

KIẾN TRÚC ĐẬM CHẤT NAM BỘ CỦA TÒA THÁNH TÂY NINH

<div align="justify">C&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh khoảng 100km về ph&iacute;a T&acirc;y nam, theo quốc lộ 22, du kh&aacute;ch sẽ đến với v&ugrave;ng đất T&acirc;y Ninh. Nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với lễ hội n&uacute;i b&agrave; v&agrave; những m&oacute;n đặc sản, m&agrave; c&ograve;n được biết đến bởi T&ograve;a th&aacute;nh T&acirc;y Ninh t&ocirc;n nghi&ecirc;m v&agrave; đường bệ.</div>
   03/07/2007 11:33
NGAO DU SÔNG NƯỚC PHƯƠNG NAM

NGAO DU SÔNG NƯỚC PHƯƠNG NAM

<div align="justify">Nơi cuối d&ograve;ng con s&ocirc;ng M&ecirc; K&ocirc;ng chảy về Việt Nam, tỏa ra ch&iacute;n nh&aacute;nh s&ocirc;ng c&ugrave;ng h&agrave;ng trăm phụ lưu v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n k&ecirc;nh rạch, những l&agrave;ng mạc tr&ugrave; ph&uacute;, những c&aacute;nh đồng m&ecirc;nh m&ocirc;ng b&aacute;t ng&aacute;t đ&atilde; mọc l&ecirc;n, tạo n&ecirc;n một miền đất T&acirc;y Nam bộ với vẻ đẹp đằm thắm dịu d&agrave;ng, m&ecirc;nh mang s&ocirc;ng nước v&agrave; l&atilde;ng đ&atilde;ng phi&ecirc;u bồng kh&ocirc;ng b&uacute;t viết n&agrave;o tả hết.</div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   28/06/2007 12:18
DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA & DANH LAM THẮNG CẢNH Ở HỘI AN

DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA & DANH LAM THẮNG CẢNH Ở HỘI AN

<div align="justify"><strong>C&Ugrave; LAO CH&Agrave;M</strong> <br /> <br /> C&ugrave; Lao Ch&agrave;m thuộc v&ugrave;ng biển Hội An, c&aacute;ch Cửa Đại khoảng 21 km. Đ&acirc;y l&agrave; một nh&oacute;m gồm 7 đảo lớn nhỏ: H&ograve;n Lao, H&ograve;n Tai, H&ograve;n D&agrave;i, H&ograve;n M&ocirc;, H&ograve;n Kh&ocirc; mẹ, H&ograve;n Kh&ocirc; con. Tổng diện t&iacute;ch tr&ecirc;n 15km&sup2;, trong đ&oacute; rừng chiếm khoảng 90% , H&ograve;n lớn nhất l&agrave; H&ograve;n Lao, nhỏ nhất l&agrave; H&ograve;n Kh&ocirc; con. <br /> <br /> </div>
   25/06/2007 10:50