Non Nước Việt Nam

Kinh Thành Huế - Dấu Ấn Vàng Son

Kinh Thành Huế - Dấu Ấn Vàng Son

<p align="justify"><font face="Arial">C&oacute; người n&oacute;i rằng, Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kỳ vĩ như Angkor, ho&agrave;nh tr&aacute;ng như Vạn L&yacute; Trường th&agrave;nh m&agrave; chỉ n&eacute;p m&igrave;nh c&ugrave;ng những kiến tr&uacute;c nhỏ b&eacute;, nhưng sự nhỏ b&eacute; ấy chứa đựng cả một phần của nền văn h&oacute;a l&acirc;u đời, được cả thế giới y&ecirc;u mến, trong đ&oacute; c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c của kinh th&agrave;nh Huế.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:41
Nhã Nhạc Cung Đình

Nhã Nhạc Cung Đình

<p align="justify"><font face="Arial">Nh&atilde; nhạc l&agrave; một thể loại nhạc lễ cung đ&igrave;nh, bao h&agrave;m tất cả c&aacute;c tổ chức của d&agrave;n nhạc lễ xuất hiện tại 4 nước đồng văn l&agrave; Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Ti&ecirc;n v&agrave; Việt Nam. Xuất hiện đầu ti&ecirc;n ở Trung Quốc dưới thời nh&agrave; Chu (thế kỷ VI &ndash; III TCN), nh&atilde; nhạc đ&atilde; tỏa dần sang c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng như Nhật Bản (TK VIII), Triều Ti&ecirc;n (TK XII) v&agrave; Việt Nam (TK XV). Ở Việt Nam, nh&atilde; nhạc bắt đầu xuất hiện v&agrave;o thế kỷ XV, nhưng phải đến thời kỳ nh&agrave; Nguyễn (1802-1945) mới ph&aacute;t triển ở đỉnh cao v&agrave; n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh một nghệ thuật biểu diễn c&oacute; t&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:39
Trở Lại Huế Thương

Trở Lại Huế Thương

<p align="justify"><font face="Arial">Dẫu c&oacute; đi bao nhi&ecirc;u l&acirc;u, bao nhi&ecirc;u xa rồi trở lại, cố đ&ocirc; Huế vẫn sẽ đ&oacute;n bạn như người bạn cố tri. D&ograve;ng s&ocirc;ng Hương thầm lặng như kh&ocirc;ng muốn tr&ocirc;i, những l&acirc;u đ&agrave;i th&agrave;nh qu&aacute;ch, lăng tẩm&hellip; ghi dấu một thời vương quyền vẫn kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh tấm &aacute;o n&acirc;u của thời gian, im l&igrave;m trước bao biến đổi.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:37
NÉT RIÊNG CỦA PHÚ QUỐC

NÉT RIÊNG CỦA PHÚ QUỐC

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; những b&atilde;i biển đẹp v&agrave; những điểm du lịch tuyệt vời, Ph&uacute; Quốc c&ograve;n sở hữu những t&agrave;i nguy&ecirc;n, vật phẩm độc đ&aacute;o v&agrave; đặc biệt m&agrave; kh&ocirc;ng phải nơi n&agrave;o cũng c&oacute;.<br /> <strong>Ngọc Trai Ph&uacute; Quốc</strong><br /> </font></p>
   14/03/2007 14:17
THỦ PHỦ DƯƠNG ĐÔNG

THỦ PHỦ DƯƠNG ĐÔNG

<font face="Arial">L&agrave; cảng c&aacute; lớn nằm ở trung t&acirc;m ph&iacute;a T&acirc;y của đảo, thị trấn Dương Đ&ocirc;ng &ndash; thủ phủ của Ph&uacute; Quốc vừa l&agrave; một l&agrave;ng ch&agrave;i n&aacute;o nhiệt v&agrave; phồn vinh, vừa l&agrave; một điểm du lịch th&uacute; vị v&agrave; đầy m&agrave;u sắc.<br /> </font>
   14/03/2007 14:16
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÚ QUỐC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÚ QUỐC

<p align="justify"><font face="Arial">Ph&uacute; Quốc l&agrave; h&ograve;n đảo lớn nhất của Việt Nam, với một lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị, gắn liền với d&ograve;ng họ Mạc những ng&agrave;y đầu khai hoang tr&ecirc;n mảnh đất n&agrave;y.<br /> Năm 1671, một người Hoa t&ecirc;n l&agrave; Mạc Cửu (Mạc K&iacute;nh Cửu), qu&ecirc; ở L&ocirc;i Ch&acirc;u, tỉnh Quảng Đ&ocirc;ng, mang cả gia đ&igrave;nh, binh sĩ v&agrave; một số sĩ phu khoảng 400 người l&ecirc;n thuyền rời Ph&uacute;c Kiến đi về v&ugrave;ng biển phương Nam. </font></p>
   14/03/2007 14:15
PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm trong vịnh Th&aacute;i Lan thuộc tỉnh Ki&ecirc;n Giang, đảo Ph&uacute; Quốc từ l&acirc;u đ&atilde; được biết đến như một thi&ecirc;n đường nghỉ dưỡng vừa rực rỡ &aacute;nh nắng vừa y&ecirc;n ả tuyệt vời, hấp dẫn du kh&aacute;ch bậc nhất ở phương Nam.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:14
DUYÊN DÁNG CHỢ BẾN THÀNH

DUYÊN DÁNG CHỢ BẾN THÀNH

<p><font face="Arial"><br /> N&oacute;i đến chợ Bến Th&agrave;nh người ta nghĩ ngay đến S&agrave;i G&ograve;n - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; ngược lại, như một chứng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu của lịch sử c&ograve;n lại tr&ecirc;n th&agrave;nh phố trẻ n&agrave;y.</font><font face="Arial">Chợ Bến Th&agrave;nh trước đ&acirc;y nằm ở gần bờ s&ocirc;ng Bến Ngh&eacute;, gần đường dẫn v&agrave;o th&agrave;nh Gia Định, với vị tr&iacute; thuận lợi tr&ecirc;n bến dưới thuyền. V&igrave; vậy mới c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; chợ Bến Th&agrave;nh.<br /> </font></p>
   14/03/2007 12:04
CỦ CHI ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG

CỦ CHI ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm c&aacute;ch trung t&acirc;m TP.HCM 70 km về ph&iacute;a T&acirc;y Bắc, Địa đạo Củ Chi l&agrave; nơi sẽ đưa du kh&aacute;ch trở về với những ng&agrave;y miền Nam hừng hực lửa đấu tranh chống Mỹ. Du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ nh&igrave;n thấy m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể chạm tay v&agrave;o qu&aacute; khứ, nơi ấy đ&atilde; từng c&oacute; những con người thầm lặng viết n&ecirc;n bao trang sử oai h&ugrave;ng tr&ecirc;n qu&ecirc; hương Đất th&eacute;p th&agrave;nh đồngCủ Chi.<br /> </font></p>
   14/03/2007 12:03
CẦN GIỜ MIỀN ĐẤT NGÁT XANH

CẦN GIỜ MIỀN ĐẤT NGÁT XANH

<p align="justify"><font face="Arial">C&aacute;ch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hơn 50 c&acirc;y số về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam, Cần Giờ hiện ra như một c&aacute;nh cửa m&agrave;u xanh tuyệt đẹp với những khu rừng đước bạt ng&agrave;n, những d&ograve;ng s&ocirc;ng quanh co uốn kh&uacute;c v&agrave; c&ograve;n một b&atilde;i biển hoang sơ đang chờ bạn kh&aacute;m ph&aacute;.<br /> </font></p>
   14/03/2007 12:02
SÀI GÒN THÀNH PHỐ TÌNH CA

SÀI GÒN THÀNH PHỐ TÌNH CA

<p align="justify"><font face="Arial">Người ta thường nhắc đến S&agrave;i G&ograve;n như l&agrave; một th&agrave;nh phố n&aacute;o nhiệt v&agrave; nhộn nhịp nhất nước, nhưng c&oacute; lẽ chỉ với những ai sống tận tụy v&agrave; hết l&ograve;ng với mảnh đất n&agrave;y mới thấy được t&acirc;m hồn, vẻ đẹp lắng s&acirc;u v&agrave; da diết của S&agrave;i th&agrave;nh, th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng, th&agrave;nh phố T&igrave;nh ca&hellip;<br /> </font></p>
   14/03/2007 12:01
LỄ HỘI TRÊN ĐẤT QUẢNG

LỄ HỘI TRÊN ĐẤT QUẢNG

<font face="Arial">Quảng Nam l&agrave; mảnh đất của những lễ hội d&acirc;n gian. Lễ hội l&agrave; dịp để người d&acirc;n b&agrave;y tỏ l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh đến tổ ti&ecirc;n, &ocirc;ng b&agrave;, những người c&oacute; c&ocirc;ng với l&agrave;ng nước. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để du kh&aacute;ch từ mọi nơi đến để đắm m&igrave;nh trong kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; của lễ hội, nơi đ&oacute; vừa chứa đựng sự linh thi&ecirc;ng, th&agrave;nh k&iacute;nh vừa l&agrave; dịp để con người sống chan ho&agrave; hơn trong kh&ocirc;ng kh&iacute; cộng đồng.<br /> trại v&agrave; thi c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian.</font>
   14/03/2007 11:52
ĐIỆU APSARA QUYẾN RŨ

ĐIỆU APSARA QUYẾN RŨ

<p align="justify"><font face="Arial">Tr&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c Chăm, h&igrave;nh tượng c&aacute;c vũ nữ apsara trong c&aacute;c tư thế m&uacute;a gợi cho người ta cảm gi&aacute;c như lạc v&agrave;o ti&ecirc;n cảnh. V&agrave; như để hiện thực ho&aacute; h&igrave;nh tượng vũ nữ apsara, nghệ thuật m&uacute;a Chăm đ&atilde; ra đời. Từ đ&oacute; những ai đ&atilde; thưởng thức những điệu m&uacute;a Chăm sẽ kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng đắm l&ograve;ng m&igrave;nh trong những vũ điệu quyến rũ n&agrave;y.<br /> </font></p>
   14/03/2007 11:50
HỘI AN NÉT DUYÊN PHỐ CỔ

HỘI AN NÉT DUYÊN PHỐ CỔ

<p align="justify"><font face="Arial">Từng l&agrave; thương cảng v&agrave;o loại sầm uất bậc nhất xứ Đ&agrave;ng Trong với cảnh tr&ecirc;n bến dưới thuyền, phố phường tấp nập của hơn 200 năm về trước, Hội An ng&agrave;y nay được xem l&agrave; một đ&ocirc; thị cổ với những gi&aacute; trị văn h&oacute;a v&ocirc; gi&aacute;, được Unesco ghi t&ecirc;n v&agrave;o danh mục Di sản văn h&oacute;a thế giới.<br /> </font></p>
   14/03/2007 11:46
THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – CHIỀU NGHIÊNG BÓNG THÁP

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – CHIỀU NGHIÊNG BÓNG THÁP

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm trong một thung lũng k&iacute;n đ&aacute;o thuộc x&atilde; Duy Ph&uacute;, huyện Duy Xuy&ecirc;n, tỉnh Quảng Nam, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng khoảng 70km về hướng T&acirc;y Nam, c&aacute;ch kinh th&agrave;nh Tr&agrave; Kiệu 10km về hướng T&acirc;y, Mỹ Sơn &ndash; Th&aacute;nh địa Ấn Độ gi&aacute;o của Vương quốc Chăm pa xa xưa l&agrave; quần thể di t&iacute;ch đầy ho&agrave;i niệm về một thời qu&aacute; khứ, một trong những di sản văn h&oacute;a thế giới rất được quan t&acirc;m. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   14/03/2007 11:45
ĐẶC SẢN CỐ ĐÔ

ĐẶC SẢN CỐ ĐÔ

<font face="Arial">M&oacute;n ngon của đất cố đ&ocirc; lại kh&ocirc;ng phải l&agrave; cao lương mỹ vị m&agrave; đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; những m&oacute;n d&acirc;n d&atilde; b&igrave;nh thường nhưng đậm đ&agrave; hồn qu&ecirc; hồn đất, thưởng thức một lần rồi nhớ m&atilde;i kh&ocirc;ng qu&ecirc;n.<br /> </font>
   14/03/2007 11:39
NINH BÌNH - VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG LỄ HỘI

NINH BÌNH - VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG LỄ HỘI

<p align="justify"><font face="Arial">Như bất cứ miền đất văn hiến n&agrave;o tr&ecirc;n đất nước ta, Ninh B&igrave;nh cũng l&agrave; nơi địa linh h&agrave;o kiệt với nhiều lễ hội diễn ra h&agrave;ng năm đậm đ&agrave; bản sắc v&agrave; th&uacute; vị.<br /> </font></p>
   14/03/2007 11:38
NHÀ THỜ PHÁT DIỆM – ĐỈNH CAO CỦA KIẾN TRÚC VIỆT NAM

NHÀ THỜ PHÁT DIỆM – ĐỈNH CAO CỦA KIẾN TRÚC VIỆT NAM

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm thuộc thị trấn Ph&aacute;t Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh B&igrave;nh, quần thể th&aacute;nh đường Ph&aacute;t Diệm được xem l&agrave; niềm tự h&agrave;o của kiến tr&uacute;c Việt Nam, l&agrave; nơi m&agrave; ước mơ về sự giao h&ograve;a giữa những nền văn h&oacute;a, giữa t&acirc;m linh v&agrave; đời sống thực của con người được thể hiện r&otilde; n&eacute;t hơn bao giờ hết.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
   14/03/2007 11:34
TAM CỐC – VỊNH HẠ LONG TRÊN CẠN

TAM CỐC – VỊNH HẠ LONG TRÊN CẠN

<p align="justify"><font face="Arial">Xu&ocirc;i theo d&ograve;ng con s&ocirc;ng Ng&ocirc; Đồng &ecirc;m đềm, chiếc thuyền nan của người ch&egrave;o đ&ograve; bến Ng&ocirc; Rang cứ khoan nhặt từng nhịp ch&egrave;o đủng đỉnh, thong dong, đưa kh&aacute;ch phương xa len lỏi qua những d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; đẹp như huyền thoại của quần thể danh lam thắng cảnh Tam Cốc &ndash; nơi được v&iacute; như l&agrave; một Vịnh Hạ Long tr&ecirc;n cạn ở nước ta.</font></p>
   14/03/2007 11:30
CÁC LỄ HỘI Ở ĐÀ NẴNG

CÁC LỄ HỘI Ở ĐÀ NẴNG

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; một dải đất miền Trung đầy nắng v&agrave; gi&oacute; biển, Đ&agrave; Nẵng đang ng&agrave;y một đi l&ecirc;n v&agrave; ph&aacute;t triển rất nhanh theo nhịp độ tăng trưởng của đất nước. Tuy vậy, Đ&agrave; Nẵng vẫn lu&ocirc;n giữ lại cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh những n&eacute;t độc đ&aacute;o về bản sắc văn h&oacute;a địa phương, những lễ hội được g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy từ thời cổ, những c&acirc;u h&aacute;t điệu h&ograve; nhặt khoan tha thiết&hellip; </font></p>
   14/03/2007 11:17