1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Non Nước Việt Nam

NGÀN HOA KHOE SẮC

NGÀN HOA KHOE SẮC

<p align="justify"><font face="Arial">Đ&agrave; Lạt trồng hoa từ bao giờ v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;Th&agrave;nh phố ng&agrave;n hoa&rdquo; ra đời l&uacute;c n&agrave;o cũng chẳng ai nhớ r&otilde;. Nhưng từ những năm 30 của thế kỷ XX, hoa đ&atilde; được trồng nhiều trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c biệt thự, tr&ecirc;n những lối đi v&agrave; tr&ecirc;n nhiều vạt đồi. Dường như tự trong l&ograve;ng đất, trong mỗi con người Đ&agrave; Lạt đều c&oacute; thấp tho&aacute;ng những c&aacute;nh hoa đầy hương sắc. <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:56
ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n L&acirc;m Vi&ecirc;n &ndash; Di Linh với độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đ&agrave; Lạt quanh năm dịu m&aacute;t với những h&agrave;ng th&ocirc;ng reo vi vu, những ngọn th&aacute;c ng&agrave;n duy&ecirc;n d&aacute;ng, những triền cỏ xanh l&atilde;ng mạn hay ng&agrave;n hoa đua nở quanh năm. V&igrave; thế th&agrave;nh phố n&agrave;y c&ograve;n được nh&acirc;n gian gọi bởi rất nhiều c&aacute;i t&ecirc;n tr&igrave;u mến: Th&agrave;nh phố ng&agrave;n th&ocirc;ng, Th&agrave;nh phố m&ugrave;a Xu&acirc;n hay Th&agrave;nh phố của T&igrave;nh y&ecirc;u.<br /> </font></p>
   14/03/2007 10:55