Non Nước Việt Nam

Cà Ná (Ninh Thuận) - Nét đẹp văn hoá Chăm

Cà Ná (Ninh Thuận) - Nét đẹp văn hoá Chăm

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">C&agrave; N&aacute; - một c&aacute;i t&ecirc;n ấn tượng tr&ecirc;n bản đồ du lịch Việt Nam v&agrave; thế giới. Nơi c&oacute; n&uacute;i, c&oacute; rừng, c&oacute; biển, v&agrave; cả một nền văn h&oacute;a Chăm rất độc đ&aacute;o. Vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kết hợp với n&eacute;t đẹp văn ho&aacute; đ&atilde; tạo n&ecirc;n một thi&ecirc;n đường du lịch thu h&uacute;t rất nhiều du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></span></p>
   11/10/2007 11:27
Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - nét đẹp văn hoá tâm linh

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - nét đẹp văn hoá tâm linh

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Nằm c&aacute;ch H&agrave; Nội khoảng 85km, Thiền Viện Tr&uacute;c L&acirc;m T&acirc;y Thi&ecirc;n l&agrave; một trong ba Thiền Viện lớn nhất của cả nước. Du kh&aacute;ch đến đ&acirc;y ngo&agrave;i d&acirc;ng hương cầu may, cầu t&agrave;i c&ograve;n được thưởng ngoạn cảnh đẹp n&uacute;i rừng tr&ugrave;ng điệp ở Tam Đảo, v&agrave; một kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ trong l&agrave;nh của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nơi đ&acirc;y.</span></span></p>
   11/10/2007 11:25
Hạ Long đá nổi như mây

Hạ Long đá nổi như mây

<div align="justify">C&oacute; đi thăm nhiều kỳ quan tr&ecirc;n thế giới rồi khi trở về VN, đi thăm đất nước m&igrave;nh mới thấy qu&ecirc; hương cũng c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh m&agrave; nếu đem so với những nơi được thế giới ca tụng, kh&ocirc;ng những&nbsp;chẳng thua k&eacute;m g&igrave;, tr&aacute;i lại c&ograve;n c&oacute; phần trội về một mặt n&agrave;o đ&oacute; l&agrave; đằng kh&aacute;c.</div> <div align="justify">&nbsp;&nbsp; </div>
   11/10/2007 09:32
Lễ hội tưởng nhớ Ðức Thánh Trần tại Nam Ðịnh

Lễ hội tưởng nhớ Ðức Thánh Trần tại Nam Ðịnh

<p align="justify">Từ ng&agrave;y 20 đến 30/9 (tức mồng 10 đến 20, th&aacute;ng 8, năm Đinh Hợi), l&agrave; những ng&agrave;y ch&iacute;nh Lễ hội Trần năm 2007. Đ&acirc;y l&agrave; Lễ hội c&oacute; quy m&ocirc; lớn được tổ chức h&agrave;ng năm, kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần mang yếu tố t&iacute;n ngưỡng thuần tu&yacute; m&agrave; c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh thức sinh hoạt văn ho&aacute; tinh thần mang đậm đạo l&yacute; truyền thống &quot;uống nước nhớ nguồn&quot;, tưởng nhớ c&ocirc;ng lao anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc Quốc c&ocirc;ng tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (c&ograve;n gọi l&agrave; Đức Th&aacute;nh Trần)- người đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng x&acirc;y dựng, bảo vệ đất nước. </p>
   01/10/2007 08:33
Đền Củi thờ ông Hoàng Mười - Hà Tĩnh

Đền Củi thờ ông Hoàng Mười - Hà Tĩnh

<p align="justify">Đền Củi c&oacute; t&ecirc;n chữ l&agrave; Khu Độc linh từ được tạo lập ở cuối đời nh&agrave; L&ecirc;, l&agrave; nơi thờ &ocirc;ng Ho&agrave;ng Mười được truyền tụng linh thi&ecirc;ng. Đền ở x&atilde; Xu&acirc;n Hồng, huyện Nghi Xu&acirc;n, tỉnh H&agrave; Tĩnh c&aacute;ch th&agrave;nh phố Vinh chừng 10 c&acirc;y số, hoặc từ H&agrave; Tĩnh trở ra 40 c&acirc;y theo quốc lộ 1. </p>
   01/10/2007 08:31
Đến Búng Bình Thiên chiêm ngưỡng cảnh sông nước hữu tình

Đến Búng Bình Thiên chiêm ngưỡng cảnh sông nước hữu tình

<div align="justify">An Giang c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh du lịch độc đ&aacute;o như du lịch cộng đồng-nghỉ qua đ&ecirc;m; du lịch l&agrave;ng nghề; du lịch leo n&uacute;i; tham quan-mua sắm nơi bi&ecirc;n giới. Hiện nay, c&oacute; một điểm đến thật hấp dẫn v&agrave; kh&aacute; mới lạ cho những ai th&iacute;ch chi&ecirc;m ngưỡng cảnh s&ocirc;ng nước hữu t&igrave;nh; thưởng thức những m&oacute;n ăn d&acirc;n d&atilde; tuyệt vời; nghe những b&agrave;i ca vọng cổ m&ugrave;i mẫn đến ng&acirc;y ngất c&otilde;i l&ograve;ng, đ&oacute; l&agrave;: B&uacute;ng B&igrave;nh Thi&ecirc;n, một điểm đến hấp dẫn cho du kh&aacute;ch.</div>
   01/10/2007 08:26
Tây Bắc hùng vĩ

Tây Bắc hùng vĩ

<p align="justify">T&acirc;y Bắc, nơi c&aacute;ch xa đồng bằng v&agrave; th&agrave;nh phố, nơi c&oacute; những con đường vắt qua d&ograve;ng s&ocirc;ng chảy xiết, v&ograve;ng v&egrave;o uốn lượn b&ecirc;n sườn n&uacute;i, tr&agrave;n ngập nắng v&agrave; gi&oacute; thượng ng&agrave;n. </p>
   01/10/2007 08:23
Tham quan Chùa Ông bên dòng sông Đồng Nai

Tham quan Chùa Ông bên dòng sông Đồng Nai

<div align="justify">Ch&ugrave;a &Ocirc;ng c&ograve;n được gọi l&agrave; Thất Phủ cổ miếu, một ng&ocirc;i ch&ugrave;a được xem l&agrave; xưa nhất ở Nam bộ. Ch&ugrave;a tọa lạc tr&ecirc;n một sở đất rộng thuộc x&atilde; Hiệp H&ograve;a, TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai.</div>
   01/10/2007 08:21
Thắng cảnh Đền ông - Động bà chúa thượng ở Thanh Hóa

Thắng cảnh Đền ông - Động bà chúa thượng ở Thanh Hóa

<p align="justify">Thắng cảnh Đền &Ocirc;ng - Động b&agrave; ch&uacute;a thượng thuộc thị trấn Quan H&oacute;a v&agrave; x&atilde; Hồi Xu&acirc;n, huyện Quan H&oacute;a (Thanh H&oacute;a). Đền &Ocirc;ng ở ngay ngọn n&uacute;i gần hội trường lớn của huyện Quan Ho&aacute;, b&ecirc;n bờ tả s&ocirc;ng M&atilde;; c&ograve;n Động b&agrave; nằm ở đối diện, nhưng ph&iacute;a bờ hữu s&ocirc;ng M&atilde;, thuộc địa b&agrave;n x&atilde; Hồi Xu&acirc;n. Khu thắng cảnh n&agrave;y đ&atilde; v&agrave; đang thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch đến t&igrave;m hiểu, tham quan. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   01/10/2007 08:18
Thắng cảnh Hà Tiên

Thắng cảnh Hà Tiên

<div align="justify">H&agrave; Ti&ecirc;n l&agrave; một thị x&atilde; bi&ecirc;n giới, tỉnh Ki&ecirc;n Giang, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Rạch Gi&aacute; 90km đường bộ. H&agrave; Ti&ecirc;n l&agrave; nơi hội tụ của nhiều danh lam thắng cảnh, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang sơ đầy quyến rũ: c&oacute; hang s&acirc;u, động hiểm, nhiều đảo đ&aacute; tr&ecirc;n biển; c&oacute; s&ocirc;ng, hồ, ch&ugrave;a, lăng tẩm v&agrave; nhiều b&atilde;i tắm đẹp.</div>
   21/09/2007 14:39
Mùa vàng trên đất Sóc Trăng

Mùa vàng trên đất Sóc Trăng

<div align="justify">S&oacute;c Trăng - miền đất đậm dấu ấn lịch sử khai ph&aacute;, đo&agrave;n kết của người Kinh, người Kh&rsquo;mer, người Hoa &ndash; một cộng đồng cư d&acirc;n lu&ocirc;n h&ograve;a nhập qua mọi thời đại, nay đang chung sức l&agrave;m thay đổi bộ mặt kinh tế x&atilde; hội, g&igrave;n giữ bản sắc văn h&oacute;a độc đ&aacute;o. </div>
   21/09/2007 14:18
Phố cổ Hà Nội - Di sản văn hóa quốc gia

Phố cổ Hà Nội - Di sản văn hóa quốc gia

<div align="justify">Phố cổ l&agrave; một n&eacute;t đặc trưng của H&agrave; Nội. Năm 2004, &ldquo;Khu phố cổ H&agrave; Nội&rdquo; được xếp hạng l&agrave; di t&iacute;ch lịch sử cấp quốc gia. Đ&acirc;y l&agrave; một kh&ocirc;ng gian đ&ocirc; thị, gần giống h&igrave;nh thang c&acirc;n, c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 100ha (1.000.000 m2), nằm ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Kinh đ&ocirc; Thăng Long xưa. </div>
   21/09/2007 14:03
Di tích đền Đô trên quê hương quan họ

Di tích đền Đô trên quê hương quan họ

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những b&agrave;i ca quan họ mượt m&agrave;, đầm ấp, Bắc Ninh c&ograve;n l&agrave; nơi lưu giữ nhiều gi&aacute; trị văn h&oacute;a, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c mang dấu ấn lịch sử - văn h&oacute;a ti&ecirc;u biểu như đền Đ&ocirc;.</font></p>
   16/09/2007 10:56
Đảo đá” kỳ thú ở Bình Thuận

Đảo đá” kỳ thú ở Bình Thuận

<p align="justify">C&oacute; lẽ &iacute;t nơi n&agrave;o tr&ecirc;n đất nước Việt Nam lại c&oacute; những d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; kỳ th&uacute;, nhiều cung bậc như d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; Cao C&aacute;t ở huyện đảo Ph&uacute; Qu&iacute; (thuộc tỉnh B&igrave;nh Thuận). N&uacute;i Cao C&aacute;t cao khoảng 100m so với mực nước biển. </p> <div align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font>&nbsp;</div>
   16/09/2007 10:54
Khám phá khu Du lịch sinh thái Vân Long - Kênh Gà, Ninh Bình

Khám phá khu Du lịch sinh thái Vân Long - Kênh Gà, Ninh Bình

<p align="justify">Trời miền Bắc v&agrave;o thu đ&atilde; dịu m&aacute;t. Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng để tham gia v&agrave;o c&aacute;c chuyến du lịch sinh th&aacute;i. Một trong những điểm du lịch mới được nhiều người biết đến l&agrave; khu du lịch V&acirc;n Long - K&ecirc;nh G&agrave;, nằm tr&ecirc;n địa phận 7 x&atilde; thuộc huyện Gia Viễn (Ninh B&igrave;nh), c&aacute;ch H&agrave; Nội khoảng 80km. </p>
   16/09/2007 10:52
Di tích Đền Đô trên quê hương Quan Họ

Di tích Đền Đô trên quê hương Quan Họ

<div align="justify">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những b&agrave;i ca quan họ mượt m&agrave;, đầm ấp, Bắc Ninh c&ograve;n l&agrave; nơi lưu giữ nhiều gi&aacute; trị văn h&oacute;a, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c mang dấu ấn lịch sử - văn h&oacute;a ti&ecirc;u biểu như đền Đ&ocirc;.</div>
   10/09/2007 09:59
Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

<p align="justify">Khu du lịch sinh th&aacute;i V&agrave;m S&aacute;t nằm trong khu rừng ngập mặn Cần Giờ l&agrave; nơi dừng ch&acirc;n, nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n cho du kh&aacute;ch. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n được coi&nbsp; l&agrave; l&aacute; phổi xanh của TP Hồ Ch&iacute; Minh. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   09/09/2007 13:22
Đà Lạt - Thành phố hoa

Đà Lạt - Thành phố hoa

<div align="justify">Nếu ở Việt&nbsp;Nam c&oacute; một v&ugrave;ng đất n&agrave;o đ&oacute; được coi l&agrave; xu&acirc;n bốn m&ugrave;a th&igrave; chắc chắn nơi đ&oacute; phải l&agrave; Đ&agrave; Lạt &ndash; một th&agrave;nh phố cao nguy&ecirc;n xinh đẹp v&agrave; mộng mơ. Kh&aacute;ch đến Đ&agrave; Lạt kh&ocirc;ng chỉ được thưởng hoa m&agrave; c&ograve;n được nghe vi v&uacute;t th&ocirc;ng reo với gi&oacute; ng&agrave;n, với lăn tăn s&oacute;ng nước mặt hồ. </div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   06/09/2007 13:30
Về Bến Tre thăm đền nữ tướng

Về Bến Tre thăm đền nữ tướng

<p align="justify">Đến Bến Tre, đi theo con đường v&agrave;o c&ugrave; lao Bảo v&agrave;o x&atilde; Lương H&ograve;a thuộc huyện Giồng Tr&ocirc;m rồi qua chợ Mỹ Lồng nổi tiếng trong c&acirc;u ca v&ugrave;ng đất n&agrave;y &ldquo;B&aacute;nh tr&aacute;ng Mỹ Lồng, b&aacute;nh phồng Sơn Đốc&rdquo;, du kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng gh&eacute; thăm đền b&agrave; Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng duy nhất trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ của nh&acirc;n d&acirc;n ta .</p>
   04/09/2007 10:10
Đền và Đức thánh làng Lệ Mật: Điểm dừng chân của du khách khi đến Hà Nội

Đền và Đức thánh làng Lệ Mật: Điểm dừng chân của du khách khi đến Hà Nội

<p align="justify">L&agrave;ng cổ Lệ Mật nằm ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng H&agrave; Nội, vốn nổi tiếng với nghề bắt rắn. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n lưu lại những truyền thuyết về chiến c&ocirc;ng của Đức th&aacute;nh Lệ Mật - người đ&atilde; gi&uacute;p vua chiến thắng thuỷ qu&aacute;i v&agrave; lập &quot;Thập Tam trại&quot; của nh&agrave; vua tại đất kinh kỳ. Khi ng&agrave;i ho&aacute; đ&atilde; được vua ban &quot;thượng đẳng ph&uacute;c thần&quot; v&agrave; bốn m&ugrave;a thờ c&uacute;ng.<br /> </p>
   04/09/2007 10:04