Công bố thông tin

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/02/2019 13:32

Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2018

Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/02/2019 13:31

Công bố thông tin giao dịch Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin giao dịch Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   18/01/2019 16:31

Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Báo cáo giao dịch Mua lại cổ phiếu quỹ CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   09/01/2019 15:31

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/11/2018 15:31

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu: Xem tại đây

   06/11/2018 11:31

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công bố thông tin: Xem tại đây

   29/10/2018 11:48

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch: Xem tại đây

   29/10/2018 11:45

Công bố thông tin chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Công bố thông tin chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/09/2018 11:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   13/09/2018 11:31

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/09/2018 11:31

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   31/08/2018 11:31

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua phương hướng triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua Phương hướng triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin: Xem tại đây

   23/08/2018 11:31

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo: Xem tại đây

   16/08/2018 17:32

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho Người lao động

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho Người lao động

Nghị quyết: Xem tại đây

   10/08/2018 18:34

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần 3

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần 3

Giáy chứng nhận: Xem tại đây

   10/08/2018 18:32

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Bạc Liêu, VP GDBL Quận 1 và Quận 8

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Bạc Liêu, VP GDBL Quận 1 và Quận 8

Công bố thông tin: Xem tại đây

   02/08/2018 16:34

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 27

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 27

Công bố thông tin: Xem tại đây

   02/08/2018 16:32

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 26

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 26

Công văn CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 26: Xem tại đây
Giấy chứng nhận ĐKDN, thay đổi lần thứ 26: Xem tại đây

   16/07/2018 17:15

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Xem công bố thông tin: Tại đây

   26/06/2018 16:40