Công bố thông tin

Công bố thông về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó tổng giám đốc

---

- Công bố thông về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó tổng giám đốc (CV 563): Xem tại đây
 

   31/12/2020 00:00

Công bố thông tin ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 554)

---

- Công bố thông tin ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 554): Xem tại đây
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 553): Xem tại đây
- Quyết Định ủy quyền người thực hiện công bố thông tin (CV 552): Xem tại đây

   30/12/2020 00:00

Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An

---

- Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An: Xem tại đây
- Quyết Định chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An: Xem tại đây

   29/12/2020 00:00

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty

---

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty: Xem tại đây

   10/12/2020 00:00

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty

---

- CBTT Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty: Xem tại đây

   20/11/2020 00:00

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

---

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Xem tại đây

   06/11/2020 11:50

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

---

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: Xem tại đây

   06/11/2020 11:00

CBTT Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ theo công văn thông báo số 1140/TB-SGDHN

---

- CBTT Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ theo công văn thông báo số 1140/TB-SGDHN: Xem tại đây
- CV 1140/TB-SGDHN Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ: Xem tại đây

   30/10/2020 00:00

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

---

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

   30/10/2020 00:00

CBTT Công văn chấp thuận thay đổi giao dịch cổ phiếu và đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu

---

- CBTT Công văn chấp thuận thay đổi giao dịch cổ phiếu và đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu: Xem tại đây
- Công văn chấp thuận thay đổi giao dịch cổ phiếu: Xem tại đây
- Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu chuyển đổi: Xem tại đây

   21/10/2020 00:00

CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

---

Thông tin công bố: Xem tại đây

   30/09/2020 00:00

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần 6)

---

CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần 6): Xem tại đây
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần 6 ngày 14/09/2020): Xem tại đây

   16/09/2020 00:00

CBTT thông báo của Sở giao dịch Hà Nội về ngày chính thức giao dich cổ phiếu ESOP

---

CBTT Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ESOP theo công văn thông báo số 919-TB-SGDHN: Xem tại đây
CVD 919 Ngày giao dịch đầu tiên với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty CP DL và TT GTVT VN Vietravel: Xem tại đây

   11/09/2020 00:00

Công bố thông tin điều lệ sửa đổi và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

---

Thông tin công bố: Xem tại đây
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (thay đổi lần 31, ngày 10/09/2020): Xem tại đây
 

   11/09/2020 00:00

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc - lần 1/2020

---

Thông tin công bố: Xem tại đây
Nghị quyết mua lại cổ phiếu: Xem tại đây

   10/09/2020 08:45

Công bố thông tin điều lệ sửa đổi và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

---

    - Công bố thông tin điều lệ sửa đổi và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN: Xem tại đây

    - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (thay đổi lần 30, ngày 01/09/2020): Xem tại đây

   01/09/2020 00:00

CBTT Đăng ký ngày giao dịch bổ sung của cổ phiếu Esop

---

- CBTT Đăng ký ngày giao dịch bổ sung của cổ phiếu Esop: Xem tại đây

- Giấy đăng ký giao dịch bổ sung của cổ phiếu Esop: Xem tại đây
                      
- Quyết định việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch của Sở giao dịch CK Hà Nội: Xem tại đây

   31/08/2020 00:00

CBTT Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020

---

Thông tin công bố: Xem tại đây

   29/08/2020 00:00

CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần 5)

---

Thông tin công bố: Xem tại đây
Giấy chứng nhận đăng ký: Xem tại đây

   20/08/2020 00:00