Công bố thông tin

Công bố thông tin: Thay đổi mô hình công ty (chuyển đơn vị trực thuộc thành công ty con)

---

Công bố thông tin: Thay đổi mô hình công ty (chuyển đơn vị trực thuộc thành công ty con): Xem tại đây

   07/02/2022 00:00

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2021

---

- CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2021: Xem tại đây

   07/02/2022 00:00

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

---

- CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021: Xem tại đây

   07/02/2022 00:00

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

---

- Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Xem tại đây

   26/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

---

- Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   07/01/2022 00:00

Thông báo thay đổi nhân sự

---

-  CBTT Thông báo thay đổi nhân sự: Xem tại đây

   05/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans

---

- Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans: Xem tại đây

   29/12/2021 00:00

Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần

---

- Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần: Xem tại đây
- Trích Nghị quyết: Xem tại đây

   16/12/2021 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2.2021 và bán niên 2021

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2.2021 và bán niên 2021: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   26/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   22/11/2021 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ.

---

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ: Xem tại đây
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ: Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

---

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

CBTT Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines)

---

- CBTT Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines): Xem tại đây

   19/11/2021 00:00