1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Công bố thông tin

Công bố thông tin

.

1. Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Xem tại đây)
2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (Xem tại đây)
3. File công bố thông tin (Xem tại đây)
 

   20/02/2020 08:35

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:00

Quyết định HĐQT về việc thành lập Công ty con

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   20/11/2019 16:00

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   06/11/2019 17:15

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - KTT - Đã bán 0 CP

---

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Kế toán trưởng: Xem tại đây
 

   04/10/2019 15:47

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ TVBKS - Đã bán 0 CP

---

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát: Xem tại đây

 

   03/10/2019 18:54

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ

- Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát: Xem tại đây
- Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Kế toán trưởng Công ty: Xem tại đây
 

   03/10/2019 18:47

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 2 năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 2 năm 2019

Nội dung Nghị quyết: Xem tại đây
 

   26/09/2019 17:46

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   23/09/2019 14:07

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTR trên sàn Upcom

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTR trên sàn Upcom

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   20/09/2019 12:02

CBTT văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

CBTT văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   19/09/2019 11:45

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

- Công văn CBTT: Xem tại đây 
- Thông báo của VSD: Xem tại đây

 

   09/08/2019 16:45

Công bố thông tin về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Đại chúng chưa niêm yết sang sàn giao dịch UpCOM

Công bố thông tin về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Đại chúng chưa niêm yết sang sàn giao dịch UpCOM

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   05/08/2019 15:54

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty Du lịch Vietravel trên thị trường giao dịch UPCoM

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty Du lịch Vietravel trên thị trường giao dịch UPCoM

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

   31/07/2019 17:08

Thông báo tạm ngừng chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VTR trên sàn Đại chúng chưa niêm yết

Thông báo tạm ngừng chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VTR trên sàn Đại chúng chưa niêm yết

Nội dung chi tiết thông báo: Xem tại đây

   26/07/2019 15:00

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Nội dung thông báo: Xem tại đây

   12/07/2019 14:31

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông báo: Xem tại đây
 
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Xem tại đây
 
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
 
- Bản cung cấp thông tin Bà La Huệ: Xem tại đây

 

   06/07/2019 10:21