Công bố thông tin

Công bố thông tin: Thay đổi mô hình công ty (chuyển đơn vị trực thuộc thành công ty con)

---

Công bố thông tin: Thay đổi mô hình công ty (chuyển đơn vị trực thuộc thành công ty con): Xem tại đây

   07/02/2022 00:00

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2021

---

- CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2021: Xem tại đây

   07/02/2022 00:00

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

---

- CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021: Xem tại đây

   07/02/2022 00:00

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

---

- Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Xem tại đây

   26/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

---

- Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   07/01/2022 00:00

Thông báo thay đổi nhân sự

---

-  CBTT Thông báo thay đổi nhân sự: Xem tại đây

   05/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans

---

- Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans: Xem tại đây

   29/12/2021 00:00