Công bố thông tin

CBTT Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   03/08/2020 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây


 

   30/07/2020 14:31

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần lần 4)

---

- CBTT Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần lần 4): Xem tại đây

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (Đăng ký thay đổi lần lần 4 ngày 13/07/2020): Xem tại đây


   16/07/2020 14:23

CBTT Về Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi bổ sung lần 8)

---

- CBTT Về Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi bổ sung lần 8): Xem tại đây
 

   14/07/2020 17:33

CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

---

- Thông báo thay đổi nhân sự: Xem tại đây

- Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc: Xem tại đây

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty: Xem tại đây


 

   01/07/2020 20:07

CBTT Về thay đổi nhân sự

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

 

   01/07/2020 19:57

CBTT Thay đổi nhân sự

---

- CBTT Thay đổi nhân sự: Xem tại đây

- Thông báo thay đổi nhân sự: Xem tại đây

 

   29/06/2020 10:49

CBTT Biên bản và Nghị quyết HĐQT

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây


 

   29/06/2020 10:48

CBTT Thay đổi cổ phiếu lưu hành

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   17/06/2020 18:00

CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu Esop

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   17/06/2020 17:58

Công bố thông tin tài liệu Đại hội cổ đông 2020

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

 

   17/06/2020 17:47

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

 

   17/06/2020 17:46

Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu còn lại theo chương trình ESOP

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   12/06/2020 10:15

Công bố Bản cung cấp thông tin Phó Tổng Giám đốc công ty

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   01/06/2020 17:12

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   01/06/2020 17:05