Công bố thông tin

Giao dịch mua lại cổ phiếu Quỹ đợt 2 năm 2017

Giao dịch mua lại cổ phiếu Quỹ đợt 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Bản gốc Công bố thông tin: Tải tại đây

   03/07/2017 00:00

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Bản gốc Công bố thông tin: Tải tại đây

   27/06/2017 17:44

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại Cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2017

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại Cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Bản gốc Công bố thông tin: Tải tại đây

   17/06/2017 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   09/05/2017 00:00

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   09/05/2017 00:00

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Xem bản gốc văn bản -  Tải tại đây

   26/04/2017 17:12

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016

Xem bản gốc trong 2 file đính kèm
- Công bố thông tin quyết định HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức (File đính kèm)
- Quyết định HĐQT về chi trả cổ tức (File đính kèm)

   26/04/2017 17:02

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 1 năm 2017

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ Đột 1 năm 2017

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   10/04/2017 19:10

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   07/04/2017 18:50

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Xem bản gốc tại đây

   31/03/2017 13:52

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Công ty

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Công ty

Xem bản gốc văn bản:
- Công bố thông tin nghị quyết HDQT mua cổ phiếu quỹ - Tải tại đây
- Nghị quyết HDQT mua cổ phiếu quỹ - Tải tại đây

   22/03/2017 00:00

Công bố thông tin liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 25

Công bố thông tin liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 25 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc văn bản:
- Công bố thông tin - Tải tại đây
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Tải tại đây

   10/03/2017 00:00

Công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần 02

Công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần 02 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin - Tải tại đây

   10/03/2017 00:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Vui lòng xem bản gốc - Tải tại đây

   04/03/2017 00:00

Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   15/02/2017 16:03

Công bố thông tin Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   10/02/2017 17:30

Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   10/02/2017 17:25

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   02/02/2017 16:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   09/01/2017 08:00

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   14/12/2016 08:00