Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2016

Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   21/06/2016 11:29

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

áo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Báo cáo tại đây

   06/06/2016 17:15

Công bố thông tin về số lượng cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   06/06/2016 17:12

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây

   20/05/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc công bố thông tin tại đây

   16/05/2016 08:00

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2015

Công bố thông tin về việc trả cổ tức năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem nội dung chi tiết các văn bản:

- Quyết định của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông

- Thông báo về việc trả cổ tức năm 2015

   11/05/2016 13:00

Công bố thông tin cổ phiếu quỹ của Công ty

Công bố thông tin cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   09/05/2016 08:00

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu quỹ Công ty

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   06/05/2016 08:00

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc thông báo tại đây

   29/04/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của các bộ nhân viên nghỉ việc.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây

   01/04/2016 14:08

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung báo cáo tại đây

   01/04/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây 

   30/03/2016 17:08

Công bố thông tin xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc sang cổ phiếu quỹ công ty.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây 

   23/03/2016 16:58

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ tại đây 

   15/03/2016 16:19

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Du lịch Vietravel năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Du lịch Vietravel năm 2015

Xem bản gốc nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 tại đây 

   27/01/2016 08:00

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1

Công ty cổ phần Du lịch Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

Ngày 13/1/2015, Công ty cổ phần Du lịch Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 12 tháng 01 năm 2016.

Xem bản gốc nội dung Bản công bố thông tin tại đây

 

   14/01/2016 08:00

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 23, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận tại đây.

   21/12/2015 13:00

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Đăng ký thay đổi lần thứ 23, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận tại đây.

   21/12/2015 08:00

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Đăng ký thay đổi lần thứ: 22, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận tại đây.

 

   03/11/2015 08:00

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Vui lòng xem bản gốc công bố tại đây.

   29/09/2015 14:38