Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần 02

Công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần 02 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin - Tải tại đây

   10/03/2017 00:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Vui lòng xem bản gốc - Tải tại đây

   04/03/2017 00:00

Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   15/02/2017 16:03

Công bố thông tin Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   10/02/2017 17:30

Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   10/02/2017 17:25

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   02/02/2017 16:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   09/01/2017 08:00

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   14/12/2016 08:00

Công bố thông tin tỷ lệ biểu quyết chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   22/11/2016 00:00

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   15/11/2016 17:35

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Xem bản gốc Nghị quyết tại đây

   14/11/2016 08:00

Công bố thông tin “Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ”

Công bố thông tin “Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ” của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   27/10/2016 17:00

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   06/10/2016 08:00

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2016

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   09/09/2016 08:00

Công bố thông tin công văn của TTLKCK Việt Nam (VSD) xác nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu về cổ phiếu quỹ Công ty

Công bố thông tin công văn của TTLKCK Việt Nam (VSD) xác nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu về cổ phiếu quỹ Công ty Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   29/08/2016 10:00

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   29/08/2016 09:00

Công bố thông tin: Bổ sung nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Công bố thông tin: Bổ sung nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   11/08/2016 17:09

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Báo cáo tại đây

   29/07/2016 13:00

Công bố thông tin số lượng cố phiếu quỹ

Công bố thông tin số lượng cố phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   29/07/2016 08:00

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   04/07/2016 14:45