Công bố thông tin

Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Vietravel tại Đại hội Cổ Đông 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Xin vui lòng xem toàn bộ báo cáo tại đây.

   01/04/2015 18:00

Vietravel: Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel, Vietravel sẽ bầu bổ sung Hội đồng Quản trị.

Xin vui lòng xem bản chi tiết của Thông báo tại đây

   01/04/2015 11:00

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Công ty Cổ phần Vietravel

Đăng ký lần đầu ngày 27/09/2010 Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 27/03/2015

Xin vui lòng tải bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần Vietravel tại đây.

   27/03/2015 00:00

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Vietravel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   16/03/2015 08:33

Trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu

Nội dung về thống nhất chủ trương tiến hành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Xin tham khảo văn bản gốc tại đây

   21/01/2015 00:00

Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải - Vietravel

Biên bản cuộc họp ngày 09/01/2015 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải - Vietravel, tại 190 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

Xin vui lòng xem Biên bản cuộc họp ngày 09/01/2015 bản chi tiết tại đây.

   13/01/2015 18:00

Công văn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của UB Chứng khoán Nhà Nước

Ngày 2/12/2014 UBCKNN đã nhận được tài liệu bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 893/CV-VT ngày 1/12/2014 của Vietravel.

Xin xem Công văn bản gốc tại đây

   22/12/2014 16:08

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng Vietravel

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300465937 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/ 09/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/01/2014)

Xin xem văn bản gốc tại đây

   21/01/2014 16:32