Tin Tức Du Lịch

Chương trình “Hồng Kông, sống động và tận hưởng”

Chương trình “Hồng Kông, sống động và tận hưởng”

<div align="justify">Ng&agrave;y 6/12/2007, tại H&agrave; Nội, Cục Du lịch Hồng K&ocirc;ng (Trung Quốc) v&agrave; H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Cathay Pacific đ&atilde; tổ chức họp b&aacute;o giới thiệu về chương tr&igrave;nh &ldquo;Hồng K&ocirc;ng, sống động v&agrave; tận hưởng&rdquo;. </div>
   10/12/2007 08:00
Công bố bộ sử thi lớn nhất Việt Nam

Công bố bộ sử thi lớn nhất Việt Nam

<div align="justify">Ng&agrave;y 5/12/2007, Viện Nghi&ecirc;n cứu Văn h&oacute;a, Nh&agrave; xuất bản Khoa học X&atilde; hội v&agrave; C&ocirc;ng ty FAHASA đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố bộ s&aacute;ch &ldquo;Kho t&agrave;ng sử thi T&acirc;y Nguy&ecirc;n&rdquo;, bộ sử thi đồ sộ bậc nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. </div>
   10/12/2007 07:58
Ngày 13/12 sẽ khởi công dự án khu đô thị du lịch biển Cần Giờ - Saigon Sunbay

Ngày 13/12 sẽ khởi công dự án khu đô thị du lịch biển Cần Giờ - Saigon Sunbay

<div align="justify">V&agrave;o ng&agrave;y 13/12/2007, c&ocirc;ng ty cổ phần Đ&ocirc; thị du lịch Cần Giờ sẽ ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố Lễ khởi c&ocirc;ng khu đ&ocirc; thị du lịch biển Cần Giờ - SAIGON SUNBAY tại thị x&atilde; Long H&ograve;a, huyện Cần Giờ. <br /> </div>
   10/12/2007 07:56
Du lịch TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị về đích

Du lịch TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị về đích

<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">Đến nay, du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tr&ecirc;n 90% kế hoạch năm về lượng kh&aacute;ch v&agrave; 98% về doanh thu. </p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"> <br /> </p>
   10/12/2007 07:54
Lễ hội văn hóa du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu 2008

Lễ hội văn hóa du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu 2008

<div align="justify">Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội về văn h&oacute;a v&agrave; du lịch lớn, sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 7 đến ng&agrave;y 16/2/2008 (từ m&ugrave;ng 1 đến 10 Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n), trong đ&oacute; lễ khai hội ch&iacute;nh sẽ diễn ra v&agrave;o đ&ecirc;m 14/2/2008 với chủ đề &ldquo;Sắc m&agrave;u của Biển&rdquo;.</div>
   10/12/2007 07:51
An Giang sẵn sàng cho Năm du lịch quốc gia 2008

An Giang sẵn sàng cho Năm du lịch quốc gia 2008

<div align="justify"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><font color="#000000">An Giang đ&atilde; chọn c&aacute;c lễ hội của v&ugrave;ng &quot;Thất sơn huyền b&iacute;&quot; l&agrave; một trong những sự kiện đặc trưng của ng&agrave;nh du lịch tỉnh n&agrave;y tham gia hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2008 &quot;Miệt vườn s&ocirc;ng nước Cửu long&quot; do th&agrave;nh phố Cần Thơ đăng cai tổ chức.</font></p> </div>
   10/12/2007 07:49
   Liên hoan ẩm thực quốc tế "Món ngon các nước 2007" tại TP.Hồ Chí Minh

Liên hoan ẩm thực quốc tế "Món ngon các nước 2007" tại TP.Hồ Chí Minh

<div align="justify"> Từ ng&agrave;y 30/11&nbsp;đến 02/12/2007, chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan ẩm thực &ldquo;M&oacute;n ngon c&aacute;c nước năm 2007&rdquo;&nbsp;sẽ diễn ra&nbsp; tại khu du lịch Văn Th&aacute;nh, TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</div>
   02/12/2007 13:14
Ngày 03/12, chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu Star Cruises trở lại Hạ Long (Quảng Ninh)

Ngày 03/12, chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu Star Cruises trở lại Hạ Long (Quảng Ninh)

<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"> Theo tin từ Ph&ograve;ng nghiệp vụ, Sở Du lịch, ng&agrave;y 03/12, chuyến t&agrave;u đầu ti&ecirc;n của h&atilde;ng t&agrave;u Star Cruises sẽ trở lại Hạ Long theo chương tr&igrave;nh k&yacute; kết với Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n. Hiện nay, c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho việc đ&oacute;n c&aacute;c t&agrave;u h&atilde;ng Star Cruises đang được ng&agrave;nh Du lịch Quảng Ninh c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị, địa phương li&ecirc;n quan t&iacute;ch cực triển khai.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"> <br /> </p>
   02/12/2007 13:10
Quảng Ninh: Phát động cuộc thi ca khúc - nhiếp ảnh - báo chí về Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Phát động cuộc thi ca khúc - nhiếp ảnh - báo chí về Vịnh Hạ Long

<div align="justify"> Chiều 24/11, tại ph&ograve;ng họp C&ocirc;ng ty Than H&ograve;n Gai (TP Hạ Long), UBND tỉnh đ&atilde; ph&aacute;t động cuộc thi ca kh&uacute;c-nhiếp ảnh-b&aacute;o ch&iacute; về Vịnh Hạ Long.</div>
   29/11/2007 08:45
   Cần Thơ: Khẩn trương chuẩn bị Năm du lịch quốc gia 2008

Cần Thơ: Khẩn trương chuẩn bị Năm du lịch quốc gia 2008

<div align="justify"> Năm du lịch quốc gia với chủ đề &quot;Miệt vườn s&ocirc;ng nước Cửu Long&quot; sẽ ch&iacute;nh thức mở m&agrave;n v&agrave;o 21/2/2008 tại TP. Cần Thơ v&agrave; sẽ k&eacute;o d&agrave;i trong suốt năm 2008 ở 13 tỉnh ĐBSCL. Cho đến l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong v&ugrave;ng đang khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt quan trọng n&agrave;y.</div>
   29/11/2007 08:43
Du lịch bằng Google

Du lịch bằng Google

<div align="justify">Bạn sẽ l&agrave;m g&igrave; khi đến một nơi kh&ocirc;ng hề biết ng&ocirc;n ngữ, đường s&aacute;, kh&ocirc;ng người bản địa đi c&ugrave;ng? Nếu bạn thử đi du lịch kiểu của t&ocirc;i c&oacute; lẽ sẽ rất hấp dẫn khi người dẫn đường l&agrave; chiếc m&aacute;y t&iacute;nh của bạn.</div> <div align="justify">&nbsp;&nbsp; </div>
   28/11/2007 09:31
Phát hành bộ tem đặc biệt về di sản văn hóa cồng chiêng

Phát hành bộ tem đặc biệt về di sản văn hóa cồng chiêng

<div align="justify"> Lần đầu ti&ecirc;n, một bộ tem đặc biệt kể từ khi kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y nguy&ecirc;n được UNESCO c&ocirc;ng nhận di sản văn h&oacute;a phi vật thể của nh&acirc;n loại đ&atilde; được Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; truyền th&ocirc;ng ph&aacute;t h&agrave;nh kể từ h&ocirc;m nay ng&agrave;y 21/11/2007, tại thủ phủ T&acirc;y nguy&ecirc;n, TP.Bu&ocirc;n Ma Thuột (Đắc Lắc).</div>
   23/11/2007 08:42
Trưng bày chuyên đề cổ vật Bình Định tại Hà Nội

Trưng bày chuyên đề cổ vật Bình Định tại Hà Nội

<div align="justify">Để phục vụ v&agrave; giới thiệu với nh&acirc;n d&acirc;n thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, nh&acirc;n d&acirc;n cả nước v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế về lịch sử v&agrave; văn h&oacute;a B&igrave;nh Định, Bảo t&agrave;ng Tổng hợp B&igrave;nh Định phối hợp với Bảo t&agrave;ng Lịch sử Việt Nam sẽ tổ chức trưng b&agrave;y chuy&ecirc;n đề &ldquo;Cổ vật B&igrave;nh Định&rdquo; tại H&agrave; Nội từ th&aacute;ng 1 đến th&aacute;ng 3/2008.</div>
   23/11/2007 08:39
Bùng nổ du lịch MICE dịp cuối năm

Bùng nổ du lịch MICE dịp cuối năm

<div align="justify"> V&agrave;o dịp cuối năm, c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng c&aacute;c tour du lịch MICE (du lịch kết hợp dự hội nghị, hội thảo v&agrave; t&igrave;m kiếm cơ hội đầu tư) tới tấp&nbsp;được gửi tới c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch. Thị trường du lịch MICE Việt Nam năm nay&nbsp;được&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; &quot;b&ugrave;ng nổ&quot;, với&nbsp;lượng kh&aacute;ch ước t&iacute;nh tăng khoảng 30% so với năm ngo&aacute;i.</div>
   23/11/2007 08:28
Hà Tây tổ chức 9 chương trình hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp

Hà Tây tổ chức 9 chương trình hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp

<p align="justify" style="margin: 1.5pt 0cm; text-align: justify;" class="MsoNormal">Hội Du lịch H&agrave; T&acirc;y được th&agrave;nh lập năm 2005 với sự tham gia của 50 th&agrave;nh vi&ecirc;n sinh hoạt tại 3 Chi hội: Du lịch sinh th&aacute;i - kh&aacute;ch sạn, du lịch văn h&oacute;a lễ hội v&agrave; du lịch l&agrave;ng nghề.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"> <br /> </p>
   23/11/2007 08:21
Long An và TP.Hồ Chí Minh hợp tác khai thác du lịch

Long An và TP.Hồ Chí Minh hợp tác khai thác du lịch

<div align="justify"> UBND tỉnh Long An v&agrave; UBND TP.Hồ Ch&iacute; Minh vừa c&oacute; buổi l&agrave;m việc để b&agrave;n kế hoạch đầu tư, khai th&aacute;c Khu di t&iacute;ch lịch sử c&aacute;ch mạng Long An (tại x&atilde; B&igrave;nh H&ograve;a Hưng, huyện Đức Huệ) theo hướng mở rộng.</div>
   23/11/2007 08:19
Ngày Văn hoá Việt Nam tại Praha

Ngày Văn hoá Việt Nam tại Praha

<div align="justify"> Một nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang học tập v&agrave; sinh sống tại Cộng h&ograve;a S&eacute;c&nbsp;tổ chức &ldquo;Những ng&agrave;y văn h&oacute;a Việt Nam&ldquo; nhằm n&acirc;ng cao v&agrave; quảng b&aacute; hơn nữa về h&igrave;nh ảnh đất nước, con người Việt Nam.</div>
   23/11/2007 08:12
Tập huấn về lập kế hoạch nhân lực du lịch cho các tỉnh khu vực phía Nam

Tập huấn về lập kế hoạch nhân lực du lịch cho các tỉnh khu vực phía Nam

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Nằm trong chương tr&igrave;nh hoạt động năm 2007, nhằm bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch nh&acirc;n lực, n&acirc;ng cao chất lượng nguồn nh&acirc;n lực du lịch cho c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ trực tiếp l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực du lịch ở c&aacute;c địa phương trong cả nước, Ban quản l&yacute; dự &aacute;n ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực du lịch (Dự &aacute;n EU) đ&atilde; tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch nh&acirc;n lực du lịch tại Khu Du lịch S&agrave;i g&ograve;n-Ph&uacute; Quốc, thị trấn Dương Đ&ocirc;ng-Ph&uacute; Quốc từ ng&agrave;y 05/11 &ndash; 09/11/2007.</span></span></span></p>
   16/11/2007 08:54
Ðề xuất công nhận di sản Phong Nha-Kẻ Bàng lần 2

Ðề xuất công nhận di sản Phong Nha-Kẻ Bàng lần 2

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Hội đồng Di sản văn h&oacute;a&nbsp;quốc gia vừa thống nhất đề nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p Bộ Văn h&oacute;a - thể thao&nbsp;v&agrave; du lịch&nbsp;k&yacute; tr&igrave;nh hồ sơ gửi UNESCO c&ocirc;ng nhận vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ B&agrave;ng l&agrave; Di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới lần 2 về ti&ecirc;u ch&iacute; đa dạng sinh học.</span></span></span></p>
   16/11/2007 08:51
Sóc Trăng: Hướng phát triển của ngành du lịch sinh thái

Sóc Trăng: Hướng phát triển của ngành du lịch sinh thái

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Trong những năm gần đ&acirc;y, kh&aacute; nhiều tỉnh trong cả nước, đ&atilde; v&agrave; đang rầm rộ ph&aacute;t triển du lịch v&agrave; thu lợi nhuận kh&ocirc;ng nhỏ, những lợi thế về đất nước, con người, về biển, về truyền thống văn ho&aacute; - lịch sử, về kiến tr&uacute;c đền đ&agrave;i,... với những tour du lịch giải tr&iacute;, du lịch văn ho&aacute; lịch sử hấp dẫn... đ&atilde; khiến cho kh&aacute;ch du lịch đến Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng đ&ocirc;ng.</span></span></span></span></span></span></p>
   16/11/2007 08:47