Tin Tức Du Lịch

Lâm Ðồng: Phục dựng ba mẫu nhà sàn Mạ, Cơ Ho và Chu Ru

Lâm Ðồng: Phục dựng ba mẫu nhà sàn Mạ, Cơ Ho và Chu Ru

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Dự kiến v&agrave;o &eth;ầu n&atilde;m 2008,&nbsp;3 ng&ocirc;i nh&agrave; s&agrave;n của ba tộc ng&yacute;ời thiểu số bản &eth;ịa: Mạ, C&otilde; Ho v&agrave; Chu Ru của tỉnh L&acirc;m &ETH;ồng sẽ &eth;&yacute;ợc ho&agrave;n tất v&agrave; &eth;&yacute;a v&agrave;o sử dụng, trong &eth;&oacute; c&oacute; mục &eth;&iacute;ch phục vụ du kh&aacute;ch.</span></span></span></p>
   16/11/2007 08:44
Sẽ xác lập thêm 11 kỷ lục Guiness tại Festival Hoa Dà Lạt 2007

Sẽ xác lập thêm 11 kỷ lục Guiness tại Festival Hoa Dà Lạt 2007

<p align="justify">&nbsp;Trong dịp Festival Hoa Đ&agrave; Lạt 2007, tại s&acirc;n vườn kh&aacute;ch sạn Palace sẽ được sắp đặt một &ldquo;quần thể&rdquo; c&aacute;c kỷ lục về &ldquo;đ&aacute;m cưới hoa&rdquo;. </p>
   16/11/2007 08:23
Hãy bình chọn cho kỳ quan Hạ Long

Hãy bình chọn cho kỳ quan Hạ Long

<p align="justify">S&aacute;ng 14-11, b&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Văn h&oacute;a Thể Thao &amp; Du lịch, Trung ương Đo&agrave;n TNCS HCM, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp b&aacute;o tại TP.HCM k&ecirc;u gọi c&ocirc;ng ch&uacute;ng t&iacute;ch cực đề cử b&igrave;nh chọn cho vịnh Hạ Long.</p>
   16/11/2007 08:20
Tổ chức đoàn famtrip khảo sát các điểm đến khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức đoàn famtrip khảo sát các điểm đến khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long

<p align="justify" style="margin: 2.25pt 0cm; text-align: justify;" class="MsoNormal"> Từ 8-15/11, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Mekong &ndash; Cần Thơ 2008 sẽ tổ chức đo&agrave;n famtrip khảo s&aacute;t c&aacute;c điểm đến khu vực Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long (ĐBSCL) cho c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i TƯ v&agrave; địa phương trong v&ugrave;ng.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin: 2.25pt 0cm; text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
   12/11/2007 09:43
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và đô thị lớn nhất Tây Nguyên

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và đô thị lớn nhất Tây Nguyên

<div align="justify"> Ng&agrave;y 02/11, dự &aacute;n tiền khả thi Khu du lịch nghỉ dưỡng v&agrave; đ&ocirc; thị Đại Ninh với diện t&iacute;ch 6.600 ha, vốn đầu tư l&ecirc;n tới 4,327 tỷ USD đ&atilde; được 2 c&ocirc;ng ty của H&agrave;n Quốc l&agrave; Han Sol v&agrave; Wow Yoo c&ugrave;ng Cty TNHH X&acirc;y dựng v&agrave; kinh doanh nh&agrave; Đại Ph&uacute;c b&aacute;o c&aacute;o với UBND tỉnh L&acirc;m Đồng.</div>
   12/11/2007 09:35
Thanh Hoá: Bảo tồn, phát huy văn hoá phi vật thể của dân tộc Mường

Thanh Hoá: Bảo tồn, phát huy văn hoá phi vật thể của dân tộc Mường

<div align="justify"> Nh&igrave;n lại những biến động của văn ho&aacute; phi vật thể của d&acirc;n tộc Mường trong giai đoạn mới, đồng thời đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&uacute;p cho ng&agrave;nh văn ho&aacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; c&aacute;c cấp quản l&yacute;, chỉ đạo, x&acirc;y dựng cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp trong lĩnh vực bảo tồn, kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn ho&aacute; phi vật thể của người Mường.</div>
   12/11/2007 09:33
Hưng Yên: Khởi công xây dựng bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng

Hưng Yên: Khởi công xây dựng bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng

<div align="justify"> Ng&agrave;y 8/11, Sở Thương mại v&agrave; Du lịch tổ chức lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng Bến cảng đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch Phố Hiến tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hồng, giai đoạn 1. Tới dự c&oacute; b&agrave; Nguyễn Thị Kim Loan, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, l&atilde;nh đạo UBND thị x&atilde; Hưng Y&ecirc;n, C&ocirc;ng ty cổ phần x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; thương mại giao th&ocirc;ng v&agrave; lực lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n của đơn vị thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</div>
   12/11/2007 09:32
Toạ đàm về xây dựng trạm dừng chân tại Quảng Nam

Toạ đàm về xây dựng trạm dừng chân tại Quảng Nam

<div align="justify"> Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quỹ h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển Việt Nam, Quỹ h&ograve;a b&igrave;nh Sasakawa (Nhật Bản) tổ chức tọa đ&agrave;m về x&acirc;y dựng trạm dừng ch&acirc;n tại Quảng Nam.</div>
   12/11/2007 09:26
"Phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong hoạt động xúc tiến du lịch"

"Phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong hoạt động xúc tiến du lịch"

<div align="justify"> Kh&aacute;ch quốc tế tới Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng đ&ocirc;ng l&agrave; minh chứng cho thấy ng&agrave;nh du lịch của nước ta đang c&oacute; những n&eacute;t khởi sắc mới. Để những &quot;l&agrave;n s&oacute;ng&quot; kh&aacute;ch quốc tế tới đ&acirc;y mạnh mẽ hơn, ng&agrave;nh cần c&oacute; những giải ph&aacute;p đồng bộ. Ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; c&oacute; cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn ho&aacute;, Thể thao v&agrave; Du lịch Ho&agrave;ng Tuấn Anh xung quanh vấn đề n&agrave;y.</div>
   12/11/2007 09:24
Tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường du lịch

Tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường du lịch

<div align="justify"> Hướng tới mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững của du lịch nước ta, Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch vừa mở lớp tập huấn về bảo vệ m&ocirc;i trường du lịch cho c&aacute;n bộ quản l&yacute; Nh&agrave; nước thuộc 13 Sở Du lịch của c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh ph&iacute;a Bắc.</div>
   12/11/2007 09:19
Du lịch Bình Thuận đạt giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng và uy tín năm 2007

Du lịch Bình Thuận đạt giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng và uy tín năm 2007

<div align="justify"> Diễn ra từ ng&agrave;y 2-8/11/2007 tại Trung t&acirc;m hội chợ triển l&atilde;m Việt Nam, Hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam năm 2007 đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của khoảng 200 đơn vị đến từ gần 20 tỉnh, th&agrave;nh lớn cả nước.</div>
   12/11/2007 09:14
Dự án EU - Đào tạo lập kế hoạch nguồn nhân lực

Dự án EU - Đào tạo lập kế hoạch nguồn nhân lực

<div align="justify"> Từ ng&agrave;y 29/10-03/11/2007, Dự &aacute;n Ph&aacute;t triển Nguồn nh&acirc;n lực Du lịch Việt Nam do Ủy ban Ch&acirc;u &Acirc;u t&agrave;i trợ đ&atilde; tổ chức kh&oacute;a tập huấn lập kế hoạch ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực cho c&aacute;n bộ đến từ Sở Du lịch, sở Thương mại Du lịch 32 tỉnh, th&agrave;nh phố từ Thừa Thi&ecirc;n- Huế trở ra tại khu du lịch C&aacute;t B&agrave; Island Resort- Đảo C&aacute;t B&agrave;- Hải Ph&ograve;ng.</div>
   12/11/2007 09:12
Doanh nghiệp du lịch Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác tại TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp du lịch Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác tại TP.Hồ Chí Minh

<div align="justify"> Trong khu&ocirc;n khổ chuyến thăm v&agrave; l&agrave;m việc của đo&agrave;n Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam trong đ&oacute; c&oacute; TP.HCM, c&ocirc;ng ty American Tours International, doanh nghiệp lữ h&agrave;nh h&agrave;ng đầu về inbound của Mỹ c&oacute; c&aacute;c cuộc tiếp x&uacute;c với Sở Du lịch TP.HCM v&agrave; một số doanh nghiệp lữ h&agrave;nh của TP.HCM c&oacute; thế mạnh về thị trường Mỹ.</div>
   12/11/2007 09:07
Đắk Lắk: Chuẩn bị cho Festival văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2007

Đắk Lắk: Chuẩn bị cho Festival văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2007

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ng&agrave;nh Văn ho&aacute; Th&ocirc;ng tin tỉnh Đắk Lắk đ&atilde; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền bằng nhiều h&igrave;nh thức, như: phối hợp với c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;, c&aacute;c h&atilde;ng phim ở Trung ương v&agrave; địa phương thường xuy&ecirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến Festival văn ho&aacute; cồng chi&ecirc;ng&hellip;</span></span></span></p>
   12/11/2007 09:03
Lễ Công bố Tiếp nhận và Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Lễ Công bố Tiếp nhận và Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">S&aacute;ng 07/11/2007 Tổng cục Du lịch đ&atilde; tổ chức Lễ c&ocirc;ng bố Quyết định Tiếp nhận v&agrave; Bổ nhiệm Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Tới dự Lễ c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Danh Th&aacute;i, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT v&agrave; DL; Vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ VHTTDL; Đại diện Đảng ủy Cơ quan TCDL; đại diện c&aacute;c đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Du lịch.</span></span></span></p>
   12/11/2007 09:00
Festival Văn hóa Cồng chiêng 2007

Festival Văn hóa Cồng chiêng 2007

<p align="justify">Một Festival ho&agrave;nh tr&aacute;ng nhất từ trước tới nay tại khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n sẽ diễn ra từ 21 đến 24/11/2007 với nhiều hoạt động văn h&oacute;a v&ocirc; c&ugrave;ng đặc sắc. <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Nhằm tiếp tục t&ocirc;n vinh v&agrave; quảng b&aacute; rộng r&atilde;i những gi&aacute; trị v&ocirc; gi&aacute; của Di sản Văn h&oacute;a Cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, đồng thời phục dựng lại những lễ hội d&acirc;n gian đặc sắc, Festival Văn h&oacute;a Cồng chi&ecirc;ng 2007 sẽ được tổ chức tại trung t&acirc;m TP. Bu&ocirc;n Ma Thuột v&agrave; huyện Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n từ 21 đến 24/11/2007. </span></p>
   06/11/2007 09:52
Năm du lịch Quốc gia Mê Kông - Cần Thơ 2008: Cơ hội phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long

Năm du lịch Quốc gia Mê Kông - Cần Thơ 2008: Cơ hội phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long

<p align="justify">Tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long c&oacute; những n&eacute;t kh&aacute;c biệt so với c&aacute;c địa phương kh&aacute;c do vậy sản phẩm du lịch cũng mang n&eacute;t đặc th&ugrave; ri&ecirc;ng, mang đậm dấu ấn s&ocirc;ng nước của v&ugrave;ng ch&acirc;u thổ. Năm du lịch quốc gia 2008 được tổ chức tại khu vực n&agrave;y sẽ đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển của v&ugrave;ng trong việc khai th&aacute;c lợi thế ấy. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   06/11/2007 09:34
Quảng Ninh triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần lễ khám phá Hạ Long” và tham gia ngày hội Di sản văn hoá Việt Nam

Quảng Ninh triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần lễ khám phá Hạ Long” và tham gia ngày hội Di sản văn hoá Việt Nam

<p align="justify">Ng&agrave;y 01/11, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Qu&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Vận động, tuy&ecirc;n truyền quảng b&aacute; bầu chọn Vịnh Hạ Long l&agrave; kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới của tỉnh đ&atilde; chủ tr&igrave; cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Ng&agrave;y hội Di sản văn ho&aacute; Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề &ldquo;Hạ Long - những&nbsp; gi&aacute; trị tiềm ẩn&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tuần lễ kh&aacute;m ph&aacute; Hạ Long&rdquo;.</p>
   06/11/2007 09:29
Mười điểm du lịch đồng quê hấp dẫn nhất châu Âu 2007

Mười điểm du lịch đồng quê hấp dẫn nhất châu Âu 2007

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Ng&agrave;y 26/10/2007, tại Diễn đ&agrave;n Du lịch h&agrave;ng năm của EU tại Bồ Đ&agrave;o Nha, Ủy ban ch&acirc;u &Acirc;u (EC) đ&atilde; trao danh hiệu &quot;Điểm đến tuyệt vời của ch&acirc;u &Acirc;u&quot; (EDEN) cho 10 địa danh du lịch đồng qu&ecirc; ở đ&acirc;y. Danh hiệu EDEN nhằm t&ocirc;n vinh c&aacute;c gi&aacute; trị, sự đa dạng v&agrave; n&eacute;t đặc trưng ri&ecirc;ng của c&aacute;c địa điểm du lịch tại ch&acirc;u &Acirc;u. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, danh hiệu c&ograve;n mang nhiệm vụ cổ vũ việc dung h&ograve;a giữa lợi &iacute;ch về thương mại với ph&aacute;t triển bền vững về x&atilde; hội, văn h&oacute;a v&agrave; m&ocirc;i trường. Dưới đ&acirc;y l&agrave; giới thiệu về 10 điểm đến đồng qu&ecirc; hấp dẫn nhất ch&acirc;u &Acirc;u 2007 .</span></span></p>
   05/11/2007 17:30
Khảo sát tuyến du lịch đường bộ qua bốn nước

Khảo sát tuyến du lịch đường bộ qua bốn nước

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Tổng cục Du lịch (Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch) vừa tổ chức khảo s&aacute;t tour du lịch đường bộ qua c&aacute;c nước nằm tr&ecirc;n h&agrave;nh lang kinh tế Đ&ocirc;ng - T&acirc;y gồm: Việt Nam, L&agrave;o, Th&aacute;i-lan v&agrave; Cam-pu-chia trong đầu th&aacute;ng 10.</span></span></span></p>
   05/11/2007 17:24