Tin Tức Du Lịch

   TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước 2007

TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước 2007

<div align="justify"> Tiến tới Li&ecirc;n hoan ẩm thực M&oacute;n ngon c&aacute;c nước 2007 sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Văn Th&aacute;nh từ ng&agrave;y 30/11 đến 02/12/2007, Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đang khẩn trương x&uacute;c tiến c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị bao gồm việc vận động c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tham gia giới thiệu ẩm thực.</div>
   31/10/2007 16:54
Khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà ngục Sơn La

Khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà ngục Sơn La

<div align="justify"> Ng&agrave;y 28/10/2007 tại khu di t&iacute;ch Nh&agrave; ngục Sơn La, tỉnh ta v&agrave; Bộ Văn ho&aacute; - Thể thao v&agrave; Du lịch đ&atilde; tổ chức khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh bảo tồn, tu bổ, phục hồi v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; ngục Sơn La.</div>
   31/10/2007 16:50
Thừa Thiên Huế: Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch

Thừa Thiên Huế: Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch

<div align="justify"> S&aacute;ng ng&agrave;y 29/10/2007, UBND tỉnh đ&atilde; tổ chức Hội thảo chuy&ecirc;n đề thảo luận c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến tiến độ thực hiện quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển du lịch v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế. Tham dự buổi Hội thảo c&oacute; đồng ch&iacute; Hồ Xu&acirc;n M&atilde;n - UVTƯ Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Thiện &ndash; UVTV Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện HĐND tỉnh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban ng&agrave;nh li&ecirc;n quan. Về ph&iacute;a c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, c&oacute; &ocirc;ng Tay Kheng Soon &ndash; Chủ tịch C&ocirc;ng ty Akitek Tenggara v&agrave; 22 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư Hồng K&ocirc;ng, Đ&agrave;i Loan, Singapore.&nbsp; <br /> </div>
   31/10/2007 16:47
Du lịch TP. Hồ Chí Minh: 10 tháng đầu năm 2007 đón 2,1 triệu lượt khách quốc tế

Du lịch TP. Hồ Chí Minh: 10 tháng đầu năm 2007 đón 2,1 triệu lượt khách quốc tế

<div align="justify"> Sở Du lịch TP.Hồ Ch&iacute; Minh vừa cho biết, 10 th&aacute;ng qua th&agrave;nh phố đ&atilde; đ&oacute;n tr&ecirc;n 2,1 triệu lượt kh&aacute;ch quốc tế, tăng 15% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2006 v&agrave; đạt 81% kế hoạch năm.</div>
   31/10/2007 16:44
Sở Du lịch Hà Tây: Ðẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng

Sở Du lịch Hà Tây: Ðẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng

<div align="justify"><span><span><span>Từ đầu năm đến nay, Sở Du lịch đang đẩy nhanh tiến độ x&acirc;y dựng c&aacute;c dự &aacute;n hạ tầng. Dự &aacute;n cải tạo kết cấu hạ tầng du lịch khu vực ch&ugrave;a T&acirc;y Phương (Thạch Thất), tổng nguồn kinh ph&iacute; 11,471 tỷ đồng, gồm x&acirc;y dựng đường v&agrave;o ch&ugrave;a, b&atilde;i đỗ xe v&agrave; cầu, đến nay c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh khoảng 80% khối lượng c&ocirc;ng việc, dự kiến sẽ xong v&agrave;o th&aacute;ng 11 năm nay để kịp phục vụ cho lễ hội ch&ugrave;a năm 2008.</span></span></span></div>
   31/10/2007 16:41
Thành lập Trung tâm Thông tin du lịch tại Sa Pa

Thành lập Trung tâm Thông tin du lịch tại Sa Pa

<div align="justify"> Ng&agrave;y 24/10/2007, UBND tỉnh L&agrave;o Cai&nbsp;c&ocirc;ng bố th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin du lịch tỉnh v&agrave; khai trương Nh&agrave; Du lịch Sa Pa.</div>
   31/10/2007 16:39
Triển lãm tranh và đá quý Thần Châu Ngọc Việt 2007

Triển lãm tranh và đá quý Thần Châu Ngọc Việt 2007

<div align="justify"><span><span><font size="2"><font> Ng&agrave;y 6/11 tới, Triển l&atilde;m tranh v&agrave; đ&aacute; qu&yacute; Thần Ch&acirc;u Ngọc Việt do Bộ Văn ho&aacute; - Thể thao v&agrave; Du lịch, Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Đ&aacute; qu&yacute; v&agrave; trang sức Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại kh&aacute;ch sạn Melia, H&agrave; Nội.</font></font></span></span></div>
   31/10/2007 16:32
Đức hỗ trợ 1,8 triệu euro bảo tồn Phong Nha-Kẻ Bàng

Đức hỗ trợ 1,8 triệu euro bảo tồn Phong Nha-Kẻ Bàng

<p align="justify"><span><span><span>Ch&iacute;nh phủ Đức sẽ viện trợ kh&ocirc;ng ho&agrave;n lại 1,8 triệu euro cho Việt Nam để thực hiện dự &aacute;n bảo tồn v&agrave; quản l&yacute; bền vững nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ B&agrave;ng, tỉnh Quảng B&igrave;nh.</span></span></span></p>
   23/10/2007 15:23
Đã có hơn 20 ngàn lượt khách đến tham quan Vịnh Hạ Long tham gia bầu chọn

Đã có hơn 20 ngàn lượt khách đến tham quan Vịnh Hạ Long tham gia bầu chọn

<p align="justify"><span><span>Nằm trong kế hoạch tuy&ecirc;n truyền, quảng b&aacute;, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long l&agrave; kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới, Ban Quản l&yacute; Vịnh Hạ Long&nbsp;đ&atilde; ph&aacute;t đến tay c&aacute;c du kh&aacute;ch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh v&agrave; c&aacute;c sở du lịch thuộc một số tỉnh, th&agrave;nh phố trong nước được 20 ng&agrave;n trong tổng số 30 ng&agrave;n tờ gấp (đợt đầu) tuy&ecirc;n truyền, quảng b&aacute;, vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.</span></span></p>
   23/10/2007 15:14
Thêm một khách sạn 5 sao ở Hà Nội

Thêm một khách sạn 5 sao ở Hà Nội

<p align="justify"><span><span>To&agrave;n bộ ph&ograve;ng ở, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ giải tr&iacute; đều x&acirc;y tr&ecirc;n mặt nước Hồ T&acirc;y. Kh&aacute;ch sạn 5 sao InterContinental được coi l&agrave; một trong những kh&aacute;ch sạn hiện đại nhất tại H&agrave; Nội sẽ khai trương v&agrave;o 15/12.</span></span></p>
   23/10/2007 14:54
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày du lịch Bình Thuận

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày du lịch Bình Thuận

<p align="justify"><span><span>Hướng đến ng&agrave;y Du lịch B&igrave;nh Thuận 24/10, nhiều hoạt động cho tuần lễ kỷ niệm đang được c&aacute;c doanh nghiệp du lịch triển khai, khẳng định sự ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng của du lịch trong tỉnh 12 năm qua.</span></span></p>
   23/10/2007 14:49
Cáp treo Vinpearl đã sẵn sàng phục vụ du khách

Cáp treo Vinpearl đã sẵn sàng phục vụ du khách

<div align="justify"> Kể từ ng&agrave;y 19/10, c&aacute;p treo Vinpearl ch&iacute;nh thức vận h&agrave;nh b&igrave;nh thường trở lại để phục vụ du kh&aacute;ch đến thăm quan v&agrave; nghỉ ngơi tại Nha Trang v&agrave; Vinpearl Land.</div>
   19/10/2007 15:02
Quảng Nam: Nhiều phát hiện mới tại khu di tích Chăm Khương Mỹ

Quảng Nam: Nhiều phát hiện mới tại khu di tích Chăm Khương Mỹ

<div align="justify"> <p> Sau 2 th&aacute;ng tiến h&agrave;nh khai quật, đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều ch&acirc;n đế, ph&ugrave; đi&ecirc;u, hoa văn, d&acirc;y l&aacute;, h&igrave;nh con khỉ nhiều tư thế, chim garuda, đầu rắn, tượng voi, người ngồi... bằng sa thạch. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia khảo cổ vừa tạm dừng việc khai quật tại khu di t&iacute;ch Chăm Khương Mỹ -N&uacute;i Th&agrave;nh, do trời mưa. C&ocirc;ng việc n&agrave;y sẽ tiếp tục được thực hiện v&agrave;o năm 2008. </p> </div>
   19/10/2007 14:59
Hợp tác du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu (Trung Quốc)

Hợp tác du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu (Trung Quốc)

<div align="justify"><span><span><font size="2"><font> Với mong muốn thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị v&agrave; mở rộng quan hệ hợp t&aacute;c to&agrave;n diện n&oacute;i chung v&agrave; trong lĩnh vực du lịch n&oacute;i ri&ecirc;ng giữa hai th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Quảng Ch&acirc;u (Trung Quốc) v&agrave; nhận lời mời của UBND th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đo&agrave;n đại biểu ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố Quảng Ch&acirc;u do &ocirc;ng Cao Jian Liao, Ph&oacute; thị trưởng dẫn đầu c&ugrave;ng với một số c&aacute;n bộ của Cục Du lịch Quảng Ch&acirc;u sẽ viếng thăm th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o giữa cuối th&aacute;ng 10/2007.</font></font></span></span></div>
   19/10/2007 14:52
Đám cưới dưới nước tại vịnh Nha Trang

Đám cưới dưới nước tại vịnh Nha Trang

<p align="justify"><span>Ng&agrave;y 14/10/2007, Vietravel chi nh&aacute;nh Nha Trang đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh đ&aacute;m cưới dưới nước tại vịnh Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a). Như vậy, sau chương tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n được tổ chức c&aacute;ch đ&acirc;y gần 5 th&aacute;ng th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; đ&aacute;m cưới dưới nước thứ 4 đ&atilde; được C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng tại vịnh biển xinh đẹp n&agrave;y.</span></p>
   16/10/2007 10:02
Hội chợ triển lãm quốc tế về du lịch - Vũng Tàu 2007

Hội chợ triển lãm quốc tế về du lịch - Vũng Tàu 2007

<p align="justify"><span><span>Hội chợ triển l&atilde;m quốc tế về du lịch - Vũng T&agrave;u 2007 do Sở Ngoại vụ tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u tổ chức sẽ&nbsp; diễn ra tại TP Vũng T&agrave;u từ ng&agrave;y 19 &ndash; 23/10. Tổng c&ocirc;ng ty Phong Ph&uacute; l&agrave; đơn vị t&agrave;i trợ ch&iacute;nh.</span></span></p>
   16/10/2007 09:58
Ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ X/2007

Ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ X/2007

<p align="justify"><span>Ng&agrave;y hội văn ho&aacute;-thể thao c&aacute;c d&acirc;n tộc v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc lần thứ X/2007 sẽ ch&iacute;nh thức bắt đầu từ ng&agrave;y 23/10 đến ng&agrave;y 26/10/2007, do Bộ VHTT&amp;DL phối hợp với UBND tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i tổ chức.</span></p>
   16/10/2007 09:55
Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

<div align="justify"><span><span>Ng&agrave;y 09/10/2007, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị định số 149/2007/NĐ-CP quy định về h&agrave;nh vi vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh, h&igrave;nh thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt v&agrave; biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực du lịch.</span></span></div>
   16/10/2007 09:47
Lâm Đồng: Xây dựng khu bảo tồn di chỉ Cát Tiên

Lâm Đồng: Xây dựng khu bảo tồn di chỉ Cát Tiên

<p align="justify"><span>Uỷ ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh L&acirc;m Đồng vừa quyết định giao Sở Văn ho&aacute; th&ocirc;ng tin L&acirc;m Đồng l&agrave;m chủ đầu tư dự &aacute;n quy hoạch khu di chỉ khảo cổ C&aacute;t Ti&ecirc;n ở huyện C&aacute;t Ti&ecirc;n để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c bảo tồn, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn ho&aacute; phục vụ nhu cầu tham quan t&igrave;m hiểu với tổng vốn đầu tư 137 tỉ đồng.</span></p>
   16/10/2007 09:44
Khảo sát tour du lịch đường bộ liên quốc gia

Khảo sát tour du lịch đường bộ liên quốc gia

<span><span><span> <div align="justify"> <table cellspacing="2" cellpadding="0" width="227" align="left" border="0"> <tbody> </tbody> </table> </div> <p align="justify">Từ ng&agrave;y 13&nbsp;đến 22/10/2007, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch, sẽ tổ chức chuyến khảo s&aacute;t tour du lịch đường bộ qua c&aacute;c nước nằm tr&ecirc;n h&agrave;nh lang kinh tế Đ&ocirc;ng - T&acirc;y gồm: Việt Nam, L&agrave;o, Th&aacute;i Lan v&agrave; Campuchia.</p> </span></span></span>
   16/10/2007 09:26