Tư vấn du lịch

Cách chọn kính Râm

Cách chọn kính Râm

<font face="Arial">C&oacute; những vật dụng tuy nhỏ nhưng nếu kh&ocirc;ng được chuẩn bị chu đ&aacute;o sẽ l&agrave;m cho chuyến du lịch của bạn k&eacute;m đi sự ho&agrave;n hảo, c&oacute; khi c&ograve;n g&acirc;y kh&oacute; chịu lớn. K&iacute;nh mắt v&agrave; gi&agrave;y được xem l&agrave; những vật dụng cần được bạn quan t&acirc;m chuẩn bị cẩn thận trước mỗi chuyến đi.<br /> </font>
   16/03/2007 15:07
Ứng xử văn hóa khi tham quan di tích, di sản

Ứng xử văn hóa khi tham quan di tích, di sản

<font face="Arial">Hiện nay, du lịch đến thăm những di t&iacute;ch, di sản quốc gia ng&agrave;y c&agrave;ng được y&ecirc;u th&iacute;ch. Để giữ g&igrave;n v&agrave; bảo tồn những gi&aacute; trị văn h&oacute;a l&acirc;u bền, tại những điểm tham quan n&agrave;y đều c&oacute; những quy định bắt buộc du kh&aacute;ch phải tu&acirc;n thủ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mỗi địa phương hoặc quốc gia c&ograve;n c&oacute; những phong tục tập qu&aacute;n kh&aacute;c nhau. V&igrave; thế, c&oacute; những hiểu biết v&agrave; kiến thức nhất định khi tham quan những địa điểm l&agrave; di t&iacute;ch hoặc di sản quốc gia để ứng xử ph&ugrave; hợp v&agrave; c&oacute; văn h&oacute;a l&agrave; điều du kh&aacute;ch rất quan t&acirc;m.<br /> </font>
   16/03/2007 15:03
Lên rừng - xuống biển - vào hang động

Lên rừng - xuống biển - vào hang động

<font face="Arial">Đ&acirc;y đ&oacute; tiếng ve đ&atilde; r&acirc;m rang dưới những t&aacute;n phượng mảnh khảnh vươn l&ecirc;n b&ecirc;n những b&ocirc;ng hoa đỏ thắm b&aacute;o hiệu m&ugrave;a h&egrave; &ndash; m&ugrave;a du lịch đang đến gần. H&egrave; n&agrave;y, c&oacute; kh&aacute; nhiều tour kh&aacute;m ph&aacute; theo phong c&aacute;ch &ldquo;L&ecirc;n rừng &ndash; Xuống biển &ndash; V&agrave;o hang&rdquo; đang chờ đ&oacute;n bạn, vậy bạn đ&atilde; chuẩn bị g&igrave; cho chuyến đi? Nếu chưa, trang CLB Du lịch kỳ n&agrave;y sẽ mang đến cho bạn những th&ocirc;ng tin cần thiết v&agrave; l&yacute; th&uacute;.<br /> </font>
   16/03/2007 15:00
Chuyến du lịch hòan hảo

Chuyến du lịch hòan hảo

<p><font face="Arial">Để tạo được một kh&ocirc;ng kh&iacute; thoải m&aacute;i khi đi du lịch th&igrave; kh&acirc;u chuẩn bị tinh thần v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; l&agrave; điều quan trọng. Lu&ocirc;n chuẩn bị một t&acirc;m l&yacute; thoải m&aacute;i v&agrave; lường trước được những kh&oacute; khăn sẽ xảy ra, chuẩn bị đầy đủ những vật dụng thiết yếu sẽ gi&uacute;p bạn lu&ocirc;n chủ động trong chuyến du lịch của m&igrave;nh. Để gi&uacute;p bạn c&oacute; những sự chuẩn bị tốt v&agrave; đạt được sự thoải m&aacute;i khi du lịch, Trang C&acirc;u lạc bộ du lịch kỳ n&agrave;y sẽ cung cấp cho bạn một số điều bổ &iacute;ch để chuẩn bị trong h&agrave;nh trang cho chuyến đi của m&igrave;nh c&agrave;ng ho&agrave;n hảo hơn.<br /> </font></p>
   16/03/2007 14:57
Giữ gìn sức khỏe khi đi du lịch

Giữ gìn sức khỏe khi đi du lịch

<font face="Arial">Ng&agrave;y nay, du lịch được xem l&agrave; một nhu cầu giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; đối với nhiều người. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; được một chuyến du lịch ho&agrave;n hảo th&igrave; việc đảm bảo sức khỏe tốt l&agrave; một yếu tố quan trọng v&agrave; cần thiết. Trang &ldquo;C&acirc;u lạc bộ du lịch&rdquo; kỳ n&agrave;y sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn một số kiến thức cơ bản về việc giữ g&igrave;n sức khỏe trong khi đi du lịch.<br /> </font>
   16/03/2007 14:53
Quy định hải quan và thủ tục tại sân bay

Quy định hải quan và thủ tục tại sân bay

<p><font face="Arial">Để đảm bảo an ninh quốc gia, tại s&acirc;n bay Việt Nam cũng như c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy định nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; chặt chẽ đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch tham gia tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay. V&igrave; vậy để thuận tiện v&agrave; dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng cho qu&yacute; kh&aacute;ch khi tham gia chuyến bay, trang &ldquo;Kiến thức Du lịch&rdquo; kỳ n&agrave;y sẽ giới thiệu với qu&yacute; kh&aacute;ch một số quy định Hải quan v&agrave; c&aacute;c thủ tục th&ocirc;ng thường tại s&acirc;n bay Việt Nam v&agrave; Th&aacute;i Lan để qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể c&oacute; một chuyến bay an to&agrave;n v&agrave; thoải m&aacute;i hơn.<br /> </font></p>
   16/03/2007 14:45