1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Tư vấn du lịch

Nên đi chơi đâu vào mùa thu?

Nên đi chơi đâu vào mùa thu?

<div align="justify">Trong năm, m&ugrave;a thu ch&iacute;nh l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng nhất để bạn l&ecirc;n kế hoạch cho một chuyến du lịch chi&ecirc;m ngưỡng cảnh sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n bởi tiết trời dịu nhẹ, m&aacute;t mẻ. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những điểm đến gợi &yacute; để bạn c&oacute; thể sở hữu một chuyến đi tuyệt vời trong m&ugrave;a thu n&agrave;y.&nbsp; </div>
   21/10/2008 11:30
Chọn tour chất lượng

Chọn tour chất lượng

<p align="justify">Một tour du lịch th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n sẽ đem lại cho bạn những gi&acirc;y ph&uacute;t l&atilde;ng mạn, vui vẻ, thật sự thoải m&aacute;i v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng về mọi thứ. Để chọn được một tour du lịch vừa ph&ugrave; hợp với t&uacute;i tiền của m&igrave;nh lại đảm bảo chất lượng, ngo&agrave;i gi&aacute; rẻ bạn cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; tới những chi tiết nhỏ như ph&iacute; tham quan, di chuyển, ăn uống...</p>
   13/10/2008 14:48
Những điều nên tránh khi đi du lịch Brunei

Những điều nên tránh khi đi du lịch Brunei

<p align="justify">Brunei &quot;xanh&quot; kh&ocirc;ng chỉ với m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, luật lệ của quốc gia n&agrave;y sẽ khiến bạn đi từ ngạc nhi&ecirc;n n&agrave;y đến ngạc nhi&ecirc;n kh&aacute;c. L&agrave; quốc gia c&oacute; một bản sắc văn h&oacute;a rất ri&ecirc;ng v&agrave; đậm chất địa phương, đến đ&acirc;y, c&oacute; thể đấng m&agrave;y r&acirc;u sẽ phải lắc đầu thở d&agrave;i ngao ng&aacute;n, trong khi c&aacute;c phu nh&acirc;n lại c&oacute; thể hả h&ecirc; bởi đ&atilde; chọn được cho gia đ&igrave;nh một tour xanh, sạch đẹp theo đ&uacute;ng nghĩa đen lẫn nghĩa b&oacute;ng của n&oacute;.</p>
   09/10/2008 09:59
Tuần trăng mật trọn vẹn

Tuần trăng mật trọn vẹn

<p align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i rằng tuần trăng mật l&agrave; thời kỳ đầu đẹp nhất của cuộc sống vợ chồng. Xin m&aacute;ch cho đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương những kinh nghiệm chọn tour du lịch cũng như những vật dụng thiết thực nhất cần phải mang theo gi&uacute;p chuyến đi th&ecirc;m thi vị.</p>
   03/10/2008 16:37
Bí quyết khi đi du lịch một mình

Bí quyết khi đi du lịch một mình

<p align="justify">Du lịch một m&igrave;nh hiện nay đang l&agrave; mốt của c&aacute;c bạn trẻ th&iacute;ch c&oacute; cơ hội được thỏa m&atilde;n bản th&acirc;n đủ hơn, lại kh&ocirc;ng bị bao quanh bởi bất đồng, hay sở th&iacute;ch của bạn đồng h&agrave;nh. Để c&oacute; một chuyến du lịch thật sự thoải m&aacute;i, tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng cần phải chuẩn bị tốt về h&agrave;nh trang lẫn tinh thần.</p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 16:33
Lưu ý khi đi du lịch Macau

Lưu ý khi đi du lịch Macau

<p align="justify">Như một c&ocirc; g&aacute;i phương Đ&ocirc;ng trầm mặc trong bộ &acirc;u phục hiện đại, Macau hấp dẫn du kh&aacute;ch bởi t&iacute;nh c&aacute;ch e ấp m&agrave; vẫn rất gợi t&igrave;nh. Mặc d&ugrave; l&agrave; một khu h&agrave;nh ch&iacute;nh của Cộng h&ograve;a Nh&acirc;n d&acirc;n Trung Hoa, nhưng Macau lại c&oacute; những đặc trưng ri&ecirc;ng biệt khiến du kh&aacute;ch tới đ&acirc;y phải đặc biệt lưu &yacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   22/09/2008 11:56
Giữ sức khi đi du lịch

Giữ sức khi đi du lịch

<p align="justify">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tư vấn Tổng cục Du lịch VN, trước khi đi du lịch bạn cần lưu &yacute; một số điều như sau:</p> <div align="justify"> </div>
   15/09/2008 15:10
Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

<p align="justify">Ở Mỹ, &yacute; thức, t&iacute;nh tự gi&aacute;c lu&ocirc;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. V&igrave; vậy, để tr&aacute;nh bị &ldquo;sốc&rdquo; khi du lịch Mỹ, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu kỹ những tập qu&aacute;n dưới đ&acirc;y.</p> <div align="justify"> </div>
   08/09/2008 13:25
Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

<p align="justify">Mỗi một nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy tắc ri&ecirc;ng - nhiều khi rất lạ m&agrave; ta phải biết, nếu kh&ocirc;ng, những ng&agrave;y th&aacute;ng thư gi&atilde;n nơi đất bạn c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh cơn &aacute;c mộng trong đời.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   01/09/2008 13:15
Những thứ cần mang theo trong chuyến dã ngoại

Những thứ cần mang theo trong chuyến dã ngoại

<p align="justify">D&ugrave; tự thiết kế chuyến nghỉ m&aacute;t c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh hay đăng k&yacute; dịch vụ trọn g&oacute;i theo tour, bạn vẫn cần chuẩn bị v&agrave;i thứ tiện &iacute;ch v&agrave; ph&ograve;ng ngừa bất ngờ tr&ecirc;n đường xa.</p> <div align="justify"> </div>
   25/08/2008 11:56
Một vài điều cần lưu ý khi đi du lịch Hồng Kông

Một vài điều cần lưu ý khi đi du lịch Hồng Kông

<p align="justify">Đ&atilde; từ l&acirc;u, Hồng K&ocirc;ng được xem l&agrave; điểm đến mua sắm, tham quan l&yacute; tưởng của du kh&aacute;ch Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; một chuyến du lịch ho&agrave;n hảo du kh&aacute;ch cần phải ch&uacute; &yacute; đến một v&agrave;i vấn đề sau: </p> <div align="justify"> </div>
   18/08/2008 11:34
Chuẩn bị những gì cho lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài?

Chuẩn bị những gì cho lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài?

<div align="justify">N&ecirc;n mang theo tất cả c&aacute;c giấy tờ c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc xuất nhập cảnh. Đối với những tờ khai đ&ocirc;i, phải giữ lại tờ khai ph&iacute;a sau để l&agrave;m thủ tục xuất cảnh tại c&aacute;c nước.<br /> <br /> </div>
   12/08/2008 10:03
Những điều cần biết khi đến Hàn Quốc du lịch

Những điều cần biết khi đến Hàn Quốc du lịch

<div align="justify">Khi đi du lịch sang H&agrave;n Quốc, du kh&aacute;ch nhớ mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, kem v&agrave; b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng... v&igrave; nhiều kh&aacute;ch sạn ở H&agrave;n Quốc thường kh&ocirc;ng phục vụ c&aacute;c vật dụng vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n trong ph&ograve;ng nghỉ hoặc t&iacute;nh tiền dịch vụ nếu du kh&aacute;ch sử dụng b&agrave;n chải, kem đ&aacute;nh răng, lược của kh&aacute;ch sạn. <br /> <br /> </div>
   04/08/2008 13:41
Đi du lịch cùng cơ quan

Đi du lịch cùng cơ quan

<p align="justify">Mỗi năm, thường v&agrave;o dịp h&egrave;, cơ quan lại tổ chức một chuyến du lịch cho to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n. Những dịp đ&oacute; l&agrave; cơ hội l&yacute; tưởng để mọi người đến gần nhau hơn, bạn đừng từ chối tham gia. Nhưng cần nhớ một v&agrave;i quy tắc ứng xử.</p> <div align="justify"> </div>
   28/07/2008 11:49
Ăn uống trên đường du lịch

Ăn uống trên đường du lịch

<div align="justify">Một số ghi nhận dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn được thể trạng tốt khi đi du lịch, v&agrave; nếu &aacute;p dụng thật đ&uacute;ng đắn, bạn c&ograve;n giảm được lượng mỡ thừa.</div> <div align="justify"> </div>
   28/07/2008 11:38
Đi du lịch xuyên Việt

Đi du lịch xuyên Việt

<p align="justify">Một tour xuy&ecirc;n Việt thường trải qua một con đường d&agrave;i đi về khoảng 5.000 km hoặc nhiều hơn nữa. Mỗi chặng đường ăn uống, nghỉ ngơi, thăm viếng đều được nh&agrave; tổ chức t&iacute;nh to&aacute;n trước s&iacute;t sao v&agrave; người hướng dẫn lu&ocirc;n thực hiện đ&uacute;ng giờ giấc. </p> <div align="justify"> </div>
   07/07/2008 14:39
Để giữ gìn sức khỏe trên chuyến bay đến Nam Phi

Để giữ gìn sức khỏe trên chuyến bay đến Nam Phi

<div align="justify">Để đặt ch&acirc;n xuống th&agrave;nh phố Johannesburg (Nam Phi), bạn phải trải qua một chuyến bay d&agrave;i 14 tiếng đồng hồ. Ngồi l&acirc;u tr&ecirc;n m&aacute;y bay, bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ v&agrave; đầy bụng. <br /> </div>
   30/06/2008 12:00
Ăn hoa quả khi đi dã ngoại

Ăn hoa quả khi đi dã ngoại

<p align="justify">Trong c&aacute;c loại thực phẩm, tr&aacute;i c&acirc;y đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng v&igrave; chứa &iacute;t chất b&eacute;o, natri v&agrave; l&agrave; nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, folat, acid folic, kali v&agrave; chất xơ. V&igrave; vậy, ăn nhiều tr&aacute;i c&acirc;y trước khi đi, đang đi v&agrave; sau khi đi d&atilde; ngoại sẽ gi&uacute;p bạn củng cố năng lượng, bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.</p> <div align="justify"> </div>
   23/06/2008 08:44
Mang laptop đi du lịch - những điều cần nhớ

Mang laptop đi du lịch - những điều cần nhớ

<p align="justify">M&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay đang l&agrave; vật bất ly th&acirc;n của rất nhiều người. Bạn cần lưu &yacute; một số điều sau nếu muốn mang laptop đi du lịch để sử dụng hiệu quả v&agrave; bảo quản m&aacute;y t&iacute;nh an to&agrave;n nhất.</p> <div align="justify"> </div>
   16/06/2008 11:18
Bí kíp để có một chuyến du lịch hè sôi động

Bí kíp để có một chuyến du lịch hè sôi động

<p align="justify">D&ugrave; đặt tour sẵn, nhưng bạn cũng cần phải tự chuẩn bị một số th&ocirc;ng tin cần thiết để kh&ocirc;ng gặp trở ngại với c&aacute;c chuyến du lịch nước ngo&agrave;i. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i kinh nghiệm rất hữu &iacute;ch để bạn c&oacute; được một chuyến du lịch h&egrave; cực kỳ th&uacute; vị v&agrave; s&ocirc;i động...</p> <div align="justify"> </div>
   10/06/2008 09:52