Ẩm Thực - Khám Phá

Cháo Chua Tây Nguyên

Cháo Chua Tây Nguyên

<p align="justify"><font face="Arial">Ch&aacute;o chua l&agrave; một m&oacute;n lạ của người Kho. M&oacute;n n&agrave;y vừa l&agrave; thức ăn (ch&aacute;o) lại vừa l&agrave; thức uống giải kh&aacute;t (như rượu). Tương truyền, m&oacute;n ăn n&agrave;y do thần linh chỉ dạy người Kho c&aacute;ch chế biến để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết xứ Cao nguy&ecirc;n.</font></p>
   09/03/2007 15:34
“TUNG LÒ MÒ” Của Người Chăm

“TUNG LÒ MÒ” Của Người Chăm

<p align="justify"><font face="Arial">Ở An Giang, người Chăm c&oacute; một m&oacute;n ăn lạ từ t&ecirc;n gọi đến c&aacute;ch chế biến nhưng sẽ rất ngon nếu bạn thử qua một lần: m&oacute;n Tung l&ograve; m&ograve;.</font></p>
   09/03/2007 15:30
Cá Linh Miền Tây Nam Bộ

Cá Linh Miền Tây Nam Bộ

<p align="justify"><font face="Arial">Đến hẹn lại l&ecirc;n, khi m&ugrave;a lũ đến, người d&acirc;n miền T&acirc;y lại c&oacute; dịp thưởng thức hương vị ngọt v&agrave; b&eacute;o từ những m&oacute;n ăn ngon chế biến từ c&aacute; linh. </font></p>
   09/03/2007 15:30
Lóng Chuối Xứ Mường

Lóng Chuối Xứ Mường

<p align="justify"><font face="Arial">Người Mường gọi m&oacute;n l&oacute;ng chuối l&agrave;: &quot;Bậu lế chuối lam tưa&quot;. M&oacute;n n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; chuối muối. </font></p>
   09/03/2007 15:29
Ba Khía Miệt Đồng

Ba Khía Miệt Đồng

<p align="justify"><font face="Arial">Từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đi khoảng 4 giờ đồng hồ bằng xe m&aacute;y c&aacute;c bạn sẽ đến được trung t&acirc;m của miền T&acirc;y Nam bộ. Chung quanh c&aacute;c bạn l&agrave; những gam m&agrave;u xanh tuyệt đẹp của s&ocirc;ng nước, m&acirc;y trời, của những c&aacute;nh đồng xanh ng&aacute;t, những c&aacute;nh c&ograve; trắng như điểm t&ocirc; th&ecirc;m cho bức tranh miền T&acirc;y s&ocirc;ng nước. V&agrave; kh&ocirc;ng những c&oacute; khung cảnh đẹp, nơi đ&acirc;y c&ograve;n c&oacute; những m&oacute;n ăn ngon, trong đ&oacute; c&oacute; m&oacute;n ba kh&iacute;a miệt đồng.&nbsp;&nbsp;</font></p>
   09/03/2007 15:23
Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

<p align="justify"><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n ăn ngon đặc trưng của Huế. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng sinh ra ở Huế, nhưng ai đ&atilde; một lần đến Huế, thưởng thức m&oacute;n B&uacute;n b&ograve; Huế sẽ kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng thương v&agrave; nhớ về một xứ Huế đậm đ&agrave; v&agrave; thơ mộng, như d&ograve;ng Hương Giang vẫn dịu d&agrave;ng xu&ocirc;i. B&uacute;n b&ograve; Huế l&agrave; một m&oacute;n ăn, nhưng trong đ&oacute; chứa đựng biết bao t&igrave;nh cảm, sự tinh tế của con người xứ Huế. </font></p>
   09/03/2007 15:22
CÁ KÈO MIỀN NAM

CÁ KÈO MIỀN NAM

<font face="Arial">L&agrave; loại c&aacute; sống phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, chủ yếu l&agrave; ăn c&aacute;c lọai rễ c&acirc;y như đước, s&uacute;, vẹt&hellip; n&ecirc;n c&aacute; k&egrave;o c&oacute; những vị rất ri&ecirc;ng biệt, thơm, c&oacute; vị ngọt v&agrave; hơi đắng, ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c với c&aacute;c loại c&aacute; kh&aacute;c. Tuy d&acirc;n d&atilde;, nhưng những m&oacute;n ăn được chế biến từ c&aacute; k&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; vị tr&iacute; xứng đ&aacute;ng trong thực đơn của những m&oacute;n ngon Nam bộ. </font>
   09/03/2007 15:21
BÁNH CANH TRẢNG BÀNG

BÁNH CANH TRẢNG BÀNG

<font face="Arial">Trảng B&agrave;ng (T&acirc;y Ninh) l&agrave; một trong những địa phương c&oacute; nhiều l&agrave;ng nghề, phố nghề thủ c&ocirc;ng truyền thống. Nổi tiếng nhất vẫn l&agrave; b&aacute;nh canh Trảng B&agrave;ng với nhiều l&ograve; b&aacute;nh thủ c&ocirc;ng gắn liền với c&aacute;c hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tr&ecirc;n tuyến TP. Hồ Ch&iacute; Minh - T&acirc;y Ninh, b&aacute;nh canh Trảng B&agrave;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh một sản phẩm du lịch, một điểm dừng ch&acirc;n th&acirc;n thuộc đối với kh&aacute;ch du lịch.</font>
   09/03/2007 14:57
GỎI ỐC GIÁC PHAN THIẾT

GỎI ỐC GIÁC PHAN THIẾT

<font face="Arial">Đặc sản miền biển Phan Thiết lu&ocirc;n l&agrave;m người phương xa phải th&egrave;m thuồng v&igrave; sự phong ph&uacute; v&ocirc; tận của những m&oacute;n hải sản tuyệt vời. Nhưng d&ugrave; đ&atilde; thưởng thức bao nhi&ecirc;u m&oacute;n ngon đi chăng nữa th&igrave; gỏi ốc gi&aacute;c vẫn l&agrave; m&oacute;n độc đ&aacute;o kh&ocirc;ng qu&ecirc;n.</font>
   09/03/2007 14:54
CÁ BỐNG SÔNG TRÀ

CÁ BỐNG SÔNG TRÀ

<font face="Arial">C&oacute; những m&oacute;n ăn đơn giản đến mức kh&ocirc;ng thể n&agrave;o đơn giản hơn được nữa, ấy vậy m&agrave; n&oacute; trở th&agrave;nh đặc sản của một địa phương. D&ugrave; đi đ&acirc;u, xa qu&ecirc; bao l&acirc;u người ta vẫn nhớ đến. C&aacute; bống s&ocirc;ng Tr&agrave; (Quảng Ng&atilde;i) l&agrave; trường hợp như thế. </font>
   09/03/2007 14:52