Ẩm Thực - Khám Phá

Cá rô đồng nấu canh rau nút áo

Cá rô đồng nấu canh rau nút áo

<p align="justify">M&ugrave;a cuối hạn, bọn c&aacute; r&ocirc; mề tr&ecirc;n nguồn bắt đầu đ&oacute;i dữ chỉ chực mưa về l&agrave; t&iacute; tửng xu&ocirc;i d&ograve;ng. Con nước nơi đầu nguồn ph&ugrave; sinh cũng trở l&ecirc;n khan hiếm, c&aacute; lớn r&igrave;nh rập c&aacute; b&eacute;&hellip; Con nước l&ecirc;n, c&aacute;c lo&agrave;i ph&ugrave; sinh ph&aacute;t triển l&agrave; mồi ngon cho c&aacute; r&ocirc; mề mập tr&ograve;n, b&eacute;o ngậy.</p>
   16/10/2007 13:50
Bún nước kèn An Giang

Bún nước kèn An Giang

<p align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i, Việt Nam l&agrave; &ldquo;qu&ecirc; hương&rdquo; của b&uacute;n. Ngo&agrave;i Bắc c&oacute; b&uacute;n thang, b&uacute;n mọc, b&uacute;n ri&ecirc;u, b&uacute;n ốc, b&uacute;n ngan, b&uacute;n đậu, b&uacute;n sườn, canh b&uacute;n... Miền Trung nổi tiếng nhất c&oacute; b&uacute;n b&ograve; Huế, b&uacute;n song thần An Th&aacute;i (B&igrave;nh Định). C&ograve;n Nam bộ th&igrave; c&oacute; b&uacute;n b&igrave;, b&uacute;n chả gi&ograve;, b&uacute;n thịt nướng, b&uacute;n c&agrave; ri, b&uacute;n gỏi d&agrave;, đặc biệt nhiều người ưa th&iacute;ch nhất c&oacute; lẽ l&agrave; b&uacute;n nước l&egrave;o của đồng b&agrave;o Khmer. Những loại b&uacute;n tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta đi bất cứ đ&acirc;u cũng c&oacute; thể được ăn. Nhưng b&uacute;n nước k&egrave;n th&igrave; phải đến Ch&acirc;u Đốc (An Giang) mới được thưởng thức m&agrave; chưa ai biết t&ecirc;n gọi của n&oacute; c&oacute; nghĩa g&igrave;.</p>
   16/10/2007 13:48
Nhộng ong trộn bưởi

Nhộng ong trộn bưởi

<p align="justify">Nhộng ong trộn bưởi được coi l&agrave; ngon nhất trong c&aacute;c m&oacute;n ăn từ ong. Thưởng thức vị b&ugrave;i, thơm, b&eacute;o ngậy của nhộng ho&agrave; quyện c&ugrave;ng vị ngọt thanh của bưởi, vị mặn của gia vị, kh&oacute; l&ograve;ng m&agrave; qu&ecirc;n được.</p>
   16/10/2007 13:45
Hấp dẫn bún ốc nguội

Hấp dẫn bún ốc nguội

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đổi m&oacute;n với một b&aacute;t b&uacute;n ốc nguội, chắc chắn c&aacute;c bạn sẽ t&igrave;m thấy những cảm gi&aacute;c mới lạ từ m&oacute;n ăn n&agrave;y. Một hương vị thơm m&aacute;t m&agrave; lại ngọt ng&agrave;o. Nếm xong để thấy rằng, b&uacute;n ốc đ&acirc;u chỉ n&oacute;ng mới ngon.</span></span></span></p>
   11/10/2007 11:40
Bánh tét mật cật Phú Quốc

Bánh tét mật cật Phú Quốc

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ở Ph&uacute; Quốc, người d&acirc;n g&oacute;i b&aacute;nh t&eacute;t bằng l&aacute; mật cật. B&aacute;nh dậy m&agrave;u xanh ngọc, nh&acirc;n đậu ăn b&ugrave;i, b&eacute;o.</span></span></span></p>
   11/10/2007 11:38
"Cá Pỉnh Tộp" - Đặc sản của người Thái ở Sơn La

"Cá Pỉnh Tộp" - Đặc sản của người Thái ở Sơn La

<p align="justify">Từ nhiều đời nay, những người d&acirc;n Th&aacute;i ở v&ugrave;ng cao T&acirc;y Bắc nước ta coi m&oacute;n c&aacute; Pỉnh Tộp - tiếng Th&aacute;i c&oacute; nghĩa l&agrave; c&aacute; nướng &uacute;p l&agrave; một m&oacute;n ăn đặc sản. M&oacute;n ăn n&agrave;y đặc biệt kh&ocirc;ng chỉ bởi gi&aacute; trị ẩm thực của n&oacute; m&agrave; c&ograve;n nổi tiếng bởi được chế biến bởi sự ước lượng chuẩn x&aacute;c v&agrave; b&agrave;n tay kh&eacute;o l&eacute;o của người l&agrave;m ra n&oacute;. </p>
   16/09/2007 11:00
Nem chua Yên Mạc

Nem chua Yên Mạc

<div align="justify">Ninh B&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với cố đ&ocirc; Hoa Lư với c&aacute;c danh thắng như Tam Cốc, B&iacute;ch Động, vườn quốc gia C&uacute;c Phương... Kh&ocirc;ng những vậy, Ninh B&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; những m&oacute;n ngon như t&aacute;i d&ecirc; Hoa Lư, rượu Kim Sơn, b&uacute;n mọc Quang Thiện, cơm ch&aacute;y Ninh B&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; m&oacute;n nem Y&ecirc;n Mạc. </div>
   10/09/2007 10:32
Món ngon từ Mít

Món ngon từ Mít

<div align="justify">Ở nước ta, m&iacute;t được trồng rất nhiều, đặc biệt l&agrave; ở v&ugrave;ng đồng bằng Bắc bộ, T&acirc;y nam bộ v&agrave; cao nguy&ecirc;n. M&iacute;t dễ trồng v&agrave; cho quả thơm ngon, được nhiều người ưa th&iacute;ch. Kh&ocirc;ng đợi đến khi ch&iacute;n, m&iacute;t đ&atilde; trở th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ngon ngay từ khi quả c&ograve;n xanh. </div>
   10/09/2007 10:29
Sự giao lưu trong văn hóa ẩm thực Nam bộ

Sự giao lưu trong văn hóa ẩm thực Nam bộ

<p align="justify">Nam bộ l&agrave; v&ugrave;ng đất mới khai ph&aacute;, nơi chung sống của c&aacute;c d&acirc;n tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Cho n&ecirc;n, v&ugrave;ng đất n&agrave;y về phương diện văn h&oacute;a &ndash; t&iacute;n ngưỡng c&oacute; sự pha tạp, giao thoa lẫn nhau. Tuy vậy, ở mỗi d&acirc;n tộc, về một phương diện n&agrave;o đ&oacute;, đều lưu giữ lại những n&eacute;t ri&ecirc;ng của bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc.</p>
   04/09/2007 10:31
Rượu sâu chít, đặc sản miền Tây Bắc...

Rượu sâu chít, đặc sản miền Tây Bắc...

<p align="justify">L&ecirc;n miền T&acirc;y Bắc Tổ quốc, t&ocirc;i c&oacute; dịp thưởng thức một loại rượu ngon nổi tiếng m&agrave; người d&acirc;n địa phương gọi n&ocirc;m na l&agrave; rượu s&acirc;u ch&iacute;t. Thức uống n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; Bạch tr&ugrave;ng thảo, Đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo. Xuất xứ của hai c&aacute;i t&ecirc;n chữ cũng như t&ecirc;n gọi n&ocirc;m na đều xuất ph&aacute;t từ một loại s&acirc;u ng&acirc;m rượu. </p>
   04/09/2007 10:28
Men say Bản Phố

Men say Bản Phố

<p align="justify">Hơn 100 năm trước, khi người Ph&aacute;p tới L&agrave;o Cai ph&aacute;t hiện ra Sa Pa, biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh khu du lịch trong m&acirc;y tuyệt đẹp th&igrave; đồng thời cũng kh&aacute;m ph&aacute; thung lũng Bắc H&agrave;, x&acirc;y dựng n&ecirc;n phố n&uacute;i mờ sương. Ngo&agrave;i thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tươi đẹp, Bắc H&agrave; l&agrave; đất c&oacute; rượu ng&ocirc; ngon nổi tiếng.</p>
   04/09/2007 10:25
Thưởng thức bánh căn Ninh Thuận

Thưởng thức bánh căn Ninh Thuận

<p align="justify">Đến Ninh Thuận, bạn n&ecirc;n thưởng thức b&aacute;nh căn. Nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh của b&aacute;nh căn l&agrave; bột gạo. Muốn b&aacute;nh ngon, gi&ograve;n, nở phải pha th&ecirc;m một &iacute;t bột cơm nguội phơi kh&ocirc; nhiều nắng. Nước chấm b&aacute;nh căn gồm: mắm n&ecirc;m, mắm đậu phộng, mắm chanh ớt v&agrave; đặc biệt l&agrave; nước c&aacute; kho. <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   15/08/2007 14:22
Đậm đà canh măng cua

Đậm đà canh măng cua

<div align="justify">Măng l&agrave; loại thực phẩm dễ chế biến. Măng t&acirc;y nấu cua cũng l&agrave; m&oacute;n kh&aacute; th&uacute; vị lại gi&uacute;p giải nhiệt cho cơ thể v&agrave;o m&ugrave;a nắng n&oacute;ng. </div>
   15/08/2007 10:24
Gỏi lá Cao Nguyên

Gỏi lá Cao Nguyên

<div align="justify"><strong><span>Ng&ocirc;i nh&agrave; 77 H&ugrave;ng Vương, thị x&atilde; Kon Tum, tỉnh Kon Tum l&agrave; một h&agrave;ng qu&aacute;n tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ kh&aacute; b&igrave;nh thường. Thế nhưng, địa chỉ n&agrave;y từ l&acirc;u đ&atilde; trở n&ecirc;n nổi tiếng đối với du kh&aacute;ch thập phương v&agrave; cư d&acirc;n bản địa.</span></strong></div>
   03/08/2007 09:44
Bánh Giá Chợ Giồng, Tiền Giang

Bánh Giá Chợ Giồng, Tiền Giang

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">B&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đặc sản của v&ugrave;ng Chợ Giồng, G&ograve; C&ocirc;ng T&acirc;y, Tiền Giang. B&aacute;nh mang vị b&eacute;o của bột gạo h&ograve;a lẫn vị ngọt của t&ocirc;m, gi&aacute; sống, ăn c&ugrave;ng mắm ớt tỏi thật kho&aacute;i khẩu.</span></span></p>
   03/08/2007 09:29
Hấp dẫn cá lau kiếng nướng

Hấp dẫn cá lau kiếng nướng

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">C&aacute; lau kiếng l&agrave; loại c&aacute; nước ngọt c&oacute; nhiều ở Cần Thơ, Vĩnh Long, S&oacute;c Trăng. C&aacute; lau kiếng nướng, chấm mắm n&ecirc;m c&oacute; hương vị đặc biệt.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:12
Hương vị bún làng Quỳnh (Thái Bình)

Hương vị bún làng Quỳnh (Thái Bình)

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Những ai đ&atilde; đến Quỳnh Đ&ocirc;i, Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; ăn b&uacute;n l&agrave;ng Quỳnh, khi c&oacute; dịp gặp nhau đều c&oacute; một cảm t&igrave;nh tr&igrave;u mến về hương vị ẩm thực ở l&agrave;ng Quỳnh. Phải chăng ngo&agrave;i kỹ thuật l&agrave;m b&uacute;n, người l&agrave;ng Quỳnh đ&atilde; tạo ra được một chất liệu độc đ&aacute;o m&agrave; ch&iacute;nh nghệ thuật thưởng thức b&uacute;n cũng c&oacute; nhiều điều hấp dẫn.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:10
   Bánh xèo nấm mối, hương quê giữa lòng thành phố

Bánh xèo nấm mối, hương quê giữa lòng thành phố

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Đối với d&acirc;n s&agrave;nh ăn ở đất S&agrave;i th&agrave;nh, nhất l&agrave; những người đ&atilde; trải qua thời thơ ấu b&ecirc;n mảnh vườn, bờ tre, m&aacute;i l&aacute; th&igrave; nấm mối l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; gi&aacute; m&agrave; đất trời ban tặng cho con người, dẫu mỗi năm chỉ xuất hiện một hai đợt v&agrave;o l&uacute;c thời tiết chợt mưa rồi chợt nắng, mỗi đợt chỉ trong v&ograve;ng ba đến bốn ng&agrave;y, nhưng c&aacute;i vị ngọt ng&agrave;o th&acirc;m trầm quyến rũ c&ugrave;ng m&ugrave;i thơm hoang d&atilde; của đất trời, của ruộng vườn đ&atilde; in s&acirc;u trong t&acirc;m khảm của những người con xa xứ&hellip; </span></span></p>
   24/07/2007 08:42
Vài nét về ẩm thực của người Mường ở Phú Thọ

Vài nét về ẩm thực của người Mường ở Phú Thọ

<p align="justify">Người Mường ở Ph&uacute; Thọ c&oacute; &quot;mẫu số chung&quot; về văn h&oacute;a ẩm thực của cộng đồng Mường, thể hiện qua c&acirc;u tục ngữ cổ &quot;Cơm đồ, nh&agrave; g&aacute;c, nước v&aacute;c, lợn thui, ng&agrave;y lui, th&aacute;ng tới&quot;. Trong đ&oacute; nổi l&ecirc;n những m&oacute;n ăn kh&ocirc;ng thể thiếu của người Mường như: Cơm nếp, thịt lợn.</p>
   19/07/2007 19:58
Ốc vú nàng, đặc sản biển Côn Đảo

Ốc vú nàng, đặc sản biển Côn Đảo

<p align="justify">Ốc v&uacute; n&agrave;ng l&agrave; đặc sản qu&yacute; hiếm ở biển C&ocirc;n Đảo, B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u. M&oacute;n ốc c&oacute; thể nướng, luộc hoặc trộn gỏi đều ăn rất ngon.</p>
   19/07/2007 09:48