Đại hội cổ đông

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Công văn điều chỉnh nội dung: Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ sau điều chỉnh: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu sau điều chỉnh: Xem tại đây
 

   14/09/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây
 

   21/08/2019 18:00

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nội dung thông báo: Xem tại đây
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu: Xem tại đây

   09/08/2019 13:50

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:11

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nộ dung quyết định: Xem tại đây

   16/07/2019 16:11

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của thành viên Ban Kiểm soát

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của thành viên Ban Kiểm soát

Công bố thông tin: Xem tại đây

   20/06/2019 16:21

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn điều chỉnh biên bản Đại hội: Xem tại đây

Biên bản Đại hội: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:43

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Công văn công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại đây

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại đây 

   21/04/2019 16:31

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế: Xem tại đây

   21/04/2019 14:31

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại

2. Mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông: Xem tại
 
3. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Xem tại

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018: Xem tại

5. Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018: Xem tại

6. Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu lên thị trường chứng khoán: Xem tại

7. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: Xem tại

8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty - Đợt 1: Xem tại | Đợt 2: Xem tại

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi: Xem tại
 
10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2019: Xem tại
 
11. Báo cáo kinh doanh – Quản trị năm 2018 và KH năm 2019: Xem tại
 
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty: Xem tại

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Xem tại
 
14. Tờ trình về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Xem tại

15. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại

16. Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại
 
17. Tờ trình về việc thù lao tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Xem tại

18. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024): Xem tại
 
19. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II: Xem tại
 
20. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc: Xem tại

 

   10/04/2019 18:34

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung thông báo: Xem tại đây

   02/04/2019 15:31

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ: Xem tại đây
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: Xem tại đây

   04/03/2019 15:31

Điều chỉnh nội dung biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Điều chỉnh nội dung biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2018

+ Công văn gửi UBCKNN về việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp ĐHCĐ năm 2018: Xem tại đây
+ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 điều chỉnh: Xem tại đây

   10/07/2018 11:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công bố thông tin biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Công văn công bố thông tin: Xem tại đây
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
- Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018: Xem tại đây

   23/04/2018 17:29

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty: Xem tại đây

   22/04/2018 13:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Quy chế làm việc: Xem tại đây
Công văn công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Cổ đông: Xem tại đây
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông: Xem tại đây

   11/04/2018 17:02

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thông báo mời tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Mẫu Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Mẫu Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông): Xem tại đây

   04/04/2018 14:40

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel
Thông báo
Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL
Tên giao dịch: VIETRAVEL
Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3866 8999
Fax: (84-28) 3829 9142
Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel 
Mã chứng khoán: VTR
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần 
Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21 tháng 03 năm 2018
1. Lý do và mục đích:
Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Nội dung cụ thể:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng 04/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:  Công ty sẽ thông báo sau trên thư mời họp.
Trân trọng ./.

(Văn bản đính kèm: Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Xem tại đây)

   26/02/2018 16:47

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem bản gốc các văn bản:
- Bản công bố thông tin (file đính kèm)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm)
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm)

   24/04/2017 09:00