Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

  -  Biên bản tổng hợp phiếu. Xem tại đây
  -  Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
 

   26/08/2021 09:19

Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Phiếu lấy ý kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Bản thảo - Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông. Xem tại đây
- Bản thảo - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây

   10/08/2021 09:14

​Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây

   07/07/2021 00:00

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

---

-  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây
-  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây
-  Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020   
- Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 
- Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam
- Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Thay thế thông báo 129-TB/HĐQT-VP ngày 16/04/2021)
               
 

   16/04/2021 00:00

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 120-NQ)

---

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 120-NQ): Xem tại đây

   09/04/2021 17:55

Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

---

- CBTT Thông báo của VSD: Xem tại đây
- Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây

   24/03/2021 16:22

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông

---

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây
Thông báo gửi VSD ngày ĐKCC cho ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây

                               

   18/03/2021 16:18

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Biên bản kiểm phiếu. Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
 

   08/01/2021 15:13

CBTT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Xem tại đây
- Bản thảo nghị quyết: Xem tại đây
- Bản thảo Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây

   24/12/2020 16:25

CBTT Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố bố thông tin nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây

   30/11/2020 00:00

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

---

Nội dung Ban hành quy chế: Xem tại đây

   03/08/2020 00:00

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

---

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

 

   29/06/2020 13:30

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

---

- CBTT thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây
 
- Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây
 
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
 
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm TV HĐQT: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình đề xuất ứng viên bầu TV HĐQT: Xem tại đây

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

- Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2019 đã được kiểm toán: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2020: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2020: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi: Xem tại đây

Báo cáo của Hội đồng quản trị: Xem tại đây

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Xem tại đây

 

   12/06/2020 11:45

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây


 

   06/01/2020 16:45

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Công văn điều chỉnh nội dung: Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ sau điều chỉnh: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu sau điều chỉnh: Xem tại đây
 

   14/09/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây
 

   21/08/2019 18:00

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nội dung thông báo: Xem tại đây
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu: Xem tại đây

   09/08/2019 13:50

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:11