Danh sách hoàn tiền MasterCard - Thời gian: 25/12-25/3/2015

  16/04/2015 10:00

DANH SÁCH HOÀN TIỀN MASTERCARD 2-3%
Thời gian: 25/12-25/3/2015

 
STT Tên KH Hóa đơn bán hàng Ngày giao dịch Số tiền thanh toán Số tiền hoàn
1 ANNIE ANH NGUYEN OB05148/0115 1/31/2015 10,780,000 215,600
2 ANNIE TRAN ND01534/0115 1/19/2015 10,780,000 215,600
3 BAO SON CHU OB00208/0215 2/2/2015 16,000,000 320,000
4 BJORN ARESKOUG OB00891/0215 2/4/2015 8,120,000 162,400
5 BUI DO DAN THANH OB170214 1/15/2015 134,875,000 2,697,500
6 BUI HUU PHUOC OB00327/0215 2/2/2015 14,390,000 287,800
7 BUI HUU PHUOC OB00323/0215 2/2/2015 50,000,000 1,000,000
8 BUI HUU PHUOC OB00088/0115 1/2/2015 30,000,000 600,000
9 BUI NGOC DUNG ob01867/0115 1/14/2015 34,142,000 682,840
10 BUI THI ANH DAO OB05133/0115 1/31/2015 15,000,000 300,000
11 BUI THI HONG HUE ND01869/0115 1/22/2015 10,180,000 305,400
12 BUI THI KIM QUI OB00240/0215 2/2/2015 208,690,000 6,260,700
13 BUI TRAN TIEN OB02122/0215 2/9/2015 45,000,000 900,000
14 BUI XUAN TRUONG OB00522/0215 2/3/2015 50,000,000 1,000,000
15 BUI XUAN TRUONG OB00834/0215 2/4/2015 21,450,000 429,000
16 CAO CUONG THANG ND01983/0115 1/23/2015 13,180,000 263,600
17 CAO HONG PHI ND00339/0215 2/3/2015 24,050,000 481,000
18 CAO TAN LOC OB05951/1214 12/31/2015 16,719,000 334,380
19 CAO THI THIEN TRANG OB01291/0215 2/6/2015 50,281,000 1,005,620
20 CAP LE KHANH HOANG OB03043/0115 1/20/2015 31,780,000 635,600
21 CHAU VINH KHANH OB03883/0115 1/24/2015 105,960,000 2,119,200
22 CHI THANH DUONG OB01521/0115 1/12/2015 11,980,000 239,600
23 CHU DUC TUAN ND00039/0115 1/2/2015 7,780,000 155,600
24 CHU KIET MINH OB03184/0115 1/20/2015 100,000,000 3,000,000
25 CHU KIET MINH OB03624/0115 1/22/2015 100,000,000 3,000,000
26 CHU KIET MINH OB04429/0115   35,734,000 1,072,020
27 CHU QUOC HAI OB04413/0115+OB04412/0115 1/27/2015 73,560,000 2,206,800
28 CON LE NGA OB01610/0115 1/12/2015 112,428,000 2,248,560
29 CU THI PHUONG OB00774/0215 2/4/2015 126,773,000 2,535,460
30 DAI HOANG AN OB03360/0115 1/21/2015 19,000,000 380,000
31 DAM THI KIM THU OB02647/0115 1/17/2015 14,990,000 299,800
32 DANG CHU KY DUYEN ND02152/0115 1/26/2015 20,985,000 419,700
33 DANG CHU KY DUYEN OB00557/0215 2/3/2015 50,000,000 1,000,000
34 DANG CHU KY DUYEN OB01578/0215 2/6/2015 28,000,000 560,000
35 DANG DAI HOANG TRIEU ND02241/0115 1/26/2015 9,904,999 198,100
36 DANG KHOI NGUYEN OB01932/0115 1/14/2015 11,980,000 239,600
37 DANG MY ANH OB01624/0215 2/7/2015 40,000,000 800,000
38 DANG NGOC NU OB02527/0115 1/16/2015 90,000,000 2,700,000
39 DANG NGOC NU OB01205/0215 2/5/2015 109,500,000 3,285,000
40 DANG NGOC VAN OB04528/0115 1/28/2015 20,000,000 400,000
41 DANG THANH CUONG OB04319/0115 1/27/2015 49,780,000 995,600
42 DANG THI HUONG ND01848/0115 1/22/2015 6,905,000 138,100
43 DANG THI HUONG OB02300/0115 1/15/2015 17,970,000 359,400
44 DANG THI THANH VAN OB04601/0115 1/28/2015 40,000,000 800,000
45 DANG XUAN DUNG OB01438/0215 2/6/2015 62,980,000 1,259,600
46 DANG XUAN DUNG OB01561/0115 1/12/2015 60,000,000 1,200,000
47 DAO KIM LINH OB01255/0115 1/10/2015 37,470,000 749,400
48 DAO NGUYEN BAN ME THAN THUONG ND01485/0115 1/19/2015 3,705,000 111,150
49 DAO THANH TRUNG ND02704/0115 1/30/2015 20,000,000 400,000
50 DAO THI XUAN THAO OB01436/0215 2/6/2015 34,655,000 1,039,650
51 DAO THI XUAN THAO ND00751/0215 2/6/2015 11,430,000 342,900
52 DAO THU PHUONG ND02900/1214 12/20/2014 3,840,000 76,800
53 DIEP CHI THANH OB04938/0115 1/30/2015 600,000 12,000
54 DIEP CHI THANH OB04930/0115 1/30/2015 14,580,000 291,600
55 DIEP CHI THANH ND02507/0115 1/29/2015 9,180,000 183,600
56 DIEU HANG OB05245/1214+OB05248/1214+OB05251/1214 12/27/2014 7,150,000 143,000
57 DINH THI KIM HANH ND00785/0215   7,780,000 155,600
58 DO CAO MUOI OB05103/0115 1/31/2015 56,182,000 1,123,640
59 DO CAO MUOI OB01881/0215 2/9/2015 16,279,000 325,580
60 DO DOMIMQUE OB01759/0215 2/7/2015 18,000,000 360,000
61 DO HUY HOANG OB02897/0115 1/19/2015 132,090,000 2,641,800
62 DO HUY KHANH OB03537/0115 1/22/2015 28,000,000 560,000
63 DO HUY KHANH OB00442/0215 2/3/2015 16,500,000 330,000
64 DO PHUONG THAO OB00280/0215 2/2/2015 30,000,000 600,000
65 DO PHUONG THAO OB01144/0215 2/5/2015 36,371,000 727,420
66 DO THI BAO TRAN OB01522/0215 2/6/2015 40,000,000 800,000
67 DO THI BICH LIEU OB02891/0115 1/19/2015 80,000,000 2,400,000
68 DO THI BICH LIEU OB02037/0215 2/7/2015 132,740,000 3,982,200
69 DO THI PHUONG THAO OB04456/0115 1/27/2015 80,000,000 2,400,000
70 DO THI PHUONG THAO OB04806/0115 1/29/2015 80,000,000 2,400,000
71 DO THI THU HA OB02881/0115 1/19/2015 15,000,000 300,000
72 DO VAN XUAN OB04097/0115 1/26/2015 93,580,000 1,871,600
73 DO VIET THANH OB00291/0215 2/2/2015 20,000,000 400,000
74 DO VU TRUNG OB05314/1214 12/27/2014 21,180,000 423,600
75 DOAN KIM THANH OB01855/0215 2/8/2015 50,000,000 1,000,000
76 DOAN MONG BINH OB00682/0215 2/4/2015 98,779,999 1,975,600
77 DOAN THI DIEM THU ND00608/0115 1/8/2015 25,040,000 500,800
78 DOAN THI LY OB01895/0215 2/9/2015 100,000,000 2,000,000
79 DOAN TUAN THANH OB02817/0115 1/19/2015 4,890,000 97,800
80 DOAN TUAN THANH OB02422/0115 1/16/2015 500,000 10,000
81 DONG THI Y NHI OB04258/0115 1/26/2015 20,000,000 400,000
82 DONG THI Y NHI OB01592/0215 2/7/2015 26,990,000 539,800
83 DU MINH NGOC ND00359/0215 2/4/2015 9,980,000 199,600
84 DUC HAI DUONG OB02760/0115 1/19/2015 16,000,000 320,000
85 DUONG DAI TRUNG OB01027/0115 1/8/2015 40,000,000 800,000
86 DUONG DAI TRUNG OB02291/0115 1/15/2015 55,061,000 1,101,220
87 DUONG THI MAI PHUONG OB04288/0115 1/27/2015 50,000,000 1,000,000
88 DUONG THI MAI PHUONG OB04514/0115 1/28/2015 4,760,000 95,200
89 DUONG VAN LOC OB03152/0115 1/20/2015 22,980,000 459,600
90 GENEVIEVE VO ND01786/0115 1/21/2015 54,870,000 1,097,400
91 GIANG THI KIM MINH OB02304/0215 1/7/2015 54,870,000 1,097,400
92 GIANG THI KIM MINH OB00783/0115 1/7/2015 8,000,000 160,000
93 HA MY NGOC OB04307/0115 1/27/2015 40,880,000 817,600
94 HA THI KIM THUY OB00819/0215 2/4/2015 176,970,000 3,539,400
95 HA THI MY LOAN OB03305/0115 1/21/2015 30,000,000 600,000
96 HALY NGUYEN ND00053/0115 1/2/2015 26,660,000 533,200
97 HO LIEN HUONG BN/2014-0151OZ 12/29/2014 9,800,000 196,000
98 HO MANH CUONG OB00653/0215 2/4/2015 31,001,000 620,020
99 HO NGOC BACH OB02118/0215 2/9/2015 39,980,000 799,600
100 HO NGOC DUNG OB02173/0115 1/15/2015 41,340,000 826,800
101 HO PHUOC OB01019/0215 2/5/2015 40,000,000 800,000
102 HO QUANG MINH OB03415/0115 1/21/2015 10,000,000 200,000
103 HO THI CHI LAN OB00236/0215 2/2/2015 44,520,000 890,400
104 HOA V TA OB03920/0115 1/24/2015 11,380,000 227,600
105 HOAC HA ND01091/0215   11,380,000 227,600
106 HOANG DANG NGUYEN TAM ND01699/0115 1/20/2015 21,515,000 430,300
107 HOANG THI NGOC NHUNG OB00574/0115 1/6/2015 80,000,000 1,600,000
108 HOANG THI THU VAN OB01536/0215 2/6/2015 40,000,000 800,000
109 HOANG THI VAN QUYNH OB02486/0115 1/16/2015 59,991,000 1,199,820
110 HOANG TIEN CUONG OB05384/1214 12/27/2014 5,000,000 100,000
111 HOANG TIEN CUONG OB00392/0115 1/5/2015 15,000,000 300,000
112 HOANG TIEN CUONG OB02626/0115 1/17/2015 8,980,000 179,600
113 HOANG TIEN CUONG OB02340/0115 1/16/2015 10,000,000 200,000
114 HOANG TO ANH   1/23/2015 10,150,000 203,000
115 HOANG VAN TINH OB03553/0115 1/22/2015 18,312,000 366,240
116 HONG M TRUONG (TRUONG MINH HONG) ND01991/0115 1/23/2015 10,580,000 211,600
117 HONG UYEN TRAN OB02309/0115 1/16/2015 37,366,000 747,320
118 HUA HAN CUONG OB01025/0115 1/8/2015 37,366,000 747,320
119 HUA HUY TRUNG OB00352/0215 2/2/2015 15,440,000 308,800
120 HUVELIN ANNIE ND03131/1214 12/29/2015 3,290,000 65,800
121 HUYNH HUE PHUONG ND02248/0115 1/26/2015 28,060,000 561,200
122 HUYNH HUNG HY OB01509/0215 2/6/2015 21,170,000 423,400
123 HUYNH HUNG HY OB01508/0215 2/6/2015 50,000,000 1,000,000
124 HUYNH HUU PHUOC OB00322/0115 1/1/2015 78,160,000 1,563,200
125 HUYNH LE OANH ND01078/0215 2/9/2015 10,000,000 200,000
126 HUYNH LE OANH ND00969/0115 1/12/2015 19,240,000 384,800
127 HUYNH LUU TRANG THAO OB01532/0215 2/6/2015 36,000,000 720,000
128 HUYNH PHUOC MY LINH ND01381/0115 1/17/2015 17,380,000 347,600
129 HUYNH THANH TRANG ND01060/0115 1/13/2015 46,000,000 920,000
130 HUYNH THANH TRANG ND01143/0115 1/14/2015 10,560,000 211,200
131 HUYNH THI ANH DAO ND02539/0115 1/29/2015 23,780,000 475,600
132 HUYNH THI BICH LOAN OB04253/0115 1/26/2015 10,000,000 200,000
133 HUYNH THI CAM BINH OB00090/0215 2/2/2015 11,980,000 359,400
134 HUYNH THI KIM ANH ND02372/0115 1/27/2015 37,882,000 757,640
135 HUYNH THI KIM ANH ND00134/0115 1/4/2015 45,000,000 900,000
136 HUYNH THI KIM ANH ND00135/0115 1/4/2015 4,000,000 80,000
137 HUYNH THI NGAN TRANG OB02601/0115 1/17/2015 120,000,000 2,400,000
138 HUYNH TRUONG HIEU OB00040/0115 1/2/2015 60,000,000 1,200,000
139 HUYNH TRUONG HIEU OB05143/0115 1/31/2015 30,180,000 603,600
140 HUYNH VAN THUAN OB02967/0115 1/20/2015 99,913,000 1,998,260
141 JENNY D HUYNH OB00822/0115 1/7/2015 14,990,000 299,800
142 KHUU TIEU DE OB00872/0215 2/4/2015 55,671,000 1,113,420
143 LA TIEN DUNG OB03186/0115 1/20/2015 50,000,000 1,000,000
144 LAI CHAN HOANG OB01747/0115 1/13/2015 11,130,000 222,600
145 LAI HOP GIANG ND01279/0115 1/16/2015 40,145,000 802,900
146 LAM BICH VAN OB00904/0115 1/8/2015 48,800,000 976,000
147 LAM BICH VAN OB04892/0115 1/30/2015 57,000,000 1,140,000
148 LAM CHI KIEN ND03329/1214 12/30/2015 16,730,000 334,600
149 LAM THI HOA OB01440/0215 2/6/2015 70,000,000 1,400,000
150 LAM THI THU HOA OB02177/0215 2/9/2015 27,980,000 559,600
151 LAM THIEU QUAN OB03857/0115 1/23/2015 30,000,000 600,000
152 LAM TRAN GIANG OB01515/0115 1/12/2015 47,980,000 959,600
153 LAM TUAN DUNG OB05949/1214 12/31/2014 180,526,000 3,610,520
154 LAU KHENH OB01891/0115 1/14/2015 108,000,000 2,160,000
155 LE ANH THU OB00862/0215 2/9/2015 180,000,000 3,600,000
156 LE ANH TUAN ND00364/0115 1/6/2015 25,320,000 506,400
157 LE CANH HUNG OB02633/0115 1/17/2015 13,990,000 279,800
158 LE CHI DUNG OB01501/0215 2/6/2015 40,000,000 800,000
159 LE CONG MINH OB03996/0115 1/25/2015 35,550,000 711,000
160 LE DANG THIEN OB00761/0215 2/4/2015 40,000,000 800,000
161 LE DANG THIEN OB00781/0215 2/4/2015 20,000,000 400,000
162 LE DUY DUC ND02320/0115 1/27/2015 14,570,000 291,400
163 LE DUY TRINH OB02111/0115 1/15/2015 24,580,000 491,600
164 LE HOAI VIET ND00283/0115 1/6/2015 5,690,000 113,800
165 LE HONG LOAN OB02713/0115 1/19/2015 69,907,500 1,398,150
166 LE HONG LUC OB05041/0115 1/30/2015 66,761,000 1,335,220
167 LE HONG LUC OB00087/0215 1/7/2015 40,000,000 800,000
168 LE HONG TRUNG OB05327/1214 12/27/2014 12,180,000 243,600
169 LE HUY LAM OB01549/0215 2/6/2015 48,000,000 960,000
170 LE KIM CHI OB05149/1214 12/26/2014 44,000,000 880,000
171 LE KIM LOAN OB04868/0115 1/29/2015 6,880,000 137,600
172 LE KIM LOAN OB04870/0115 1/29/2015 40,000,000 800,000
173 LE MINH DAM THANH OB02041/0215 2/9/2015 12,449,999 249,000
174 LE NGOC MEN ND02441/0115 1/28/2015 75,595,000 1,511,900
175 LE NGOC TRUNG OB02828/0115 1/19/2015 20,000,000 400,000
176 LE NGUYEN HA UYEN ND00770/0115 1/10/2015 15,360,000 307,200
177 LE NGUYEN TRUNG NGUYEN OB00142/0215 2/2/2015 10,362,000 207,240
178 LE QUANG QUOC ANH OB03026/0115 1/20/2015 45,070,000 901,400
179 LE THAI MY PHUNG OB01634/0215 2/7/2015 188,780,000 5,663,400
180 LE THI ANH THU OB00848/0215 2/4/2015 7,738,000 154,760
181 LE THI ANH THU OB01683/0215 2/7/2015 11,694,000 233,880
182 LE THI BICH HAO OB03270/0115 1/21/2015 40,000,000 1,200,000
183 LE THI BICH HAO OB00294/0215 2/2/2015 52,780,000 1,583,400
184 LE THI HA OB00749/0215 2/4/2015 36,590,000 731,800
185 LE THI HANG OB01566/0215 2/6/2015 124,780,000 2,495,600
186 LE THI HUE OB00199/0115 1/5/2015 12,980,000 389,400
187 LE THI HUYEN TRANG ND00886/0215 2/7/2015 19,180,000 383,600
188 LE THI LE ND01653/0115 1/20/2015 38,195,000 763,900
189 LE THI LOC OB04897/1214 12/25/2014 103,712,000 2,074,240
190 LE THI MINH NGA OB04189/0115 1/26/2015 32,671,000 653,420
191 LE THI MINH NGA OB04460/0115 1/27/2015 43,300,000 866,000
192 LE THI NGOC MAI OB00101/0115 1/3/2015 24,000,000 480,000
193 LE THI PHUONG LAN OB01786/0215 2/7/2015 15,980,000 319,600
194 LE THI PHUONG UYEN OB01473/0215 2/6/2015 93,161,000 2,794,830
195 LE THI THANH THUY   1/15/2015 30,000,000 600,000
196 LE THI THANH THUY OB02261/0115 1/15/2015 27,000,000 540,000
197 LE THI THU KHANH OB03949/0115 1/24/2015 41,990,000 839,800
198 LE THI TUYET NGA OB02393/0115 1/16/2015 40,000,000 800,000
199 LE THI TUYET NGA OB02214/0215 2/9/2015 66,360,000 1,327,200
200 LE TRONG TUAN OB03433/0115 1/21/2015 60,000,000 1,200,000
201 LE TRUNG HIEU ND00119/0215 2/2/2015 5,565,000 111,300
202 LE TRUNG HIEU ND00629/0215 2/5/2015 7,980,000 159,600
203 LE TRUNG HIEU ND00624/0215 2/5/2015 12,780,000 255,600
204 LIEU KIEN OB04948/0115 1/30/2015 149,400,000 2,988,000
205 LIEU KIM PHUNG OB00829/0215 2/4/2015 89,330,000 1,786,600
206 LINH T NGUYEN ND00320/0115 1/6/2015 13,180,000 263,600
207 LIU FENG JEN ND00250/0115 1/5/2015 4,090,000 81,800
208 LU YEN HONG OB04149/0115 1/26/2015 6,750,000 135,000
209 LU YEN HONG ND01064/0215 2/9/2015 15,360,000 307,200
210 LUC QUOC CUONG OB01797/0215 2/9/2015 34,960,000 699,200
211 LUONG HAM HUY OB02716/0115 1/19/2015 24,000,000 480,000
212 LUONG HIEU TU ND01608/0115 1/20/2015 19,280,000 385,600
213 LUONG HUU DUC OB05650/1214 12/29/2014 7,380,000 147,600
214 LUONG THI KIEU OANH OB05104/1214 12/26/2014 18,080,000 361,600
215 LUONG THI KIEU OANH OB00897/0115 1/8/2015 36,580,000 731,600
216 LUONG THI KIEU OANH OB04872/0115 1/29/2015 14,980,000 299,600
217 LUONG THI KIEU OANH ND02661/0115 1/30/2015 36,340,000 726,800
218 LUONG THI NGA ND00716/0115 1/9/2015 6,580,000 131,600
219 LUONG THI NGA ND03028/1214 12/28/2014 20,000,000 400,000
220 LUONG THI NGA ND03144/1214 12/29/2015 9,000,000 180,000
221 LUONG THI NGA OB05602/1214 12/29/2014 31,000,000 620,000
222 LUONG THI NGA ND01290/0115 1/16/2015 22,040,000 440,800
223 LUONG THI NGA OB05137/0115 1/31/2015 13,000,000 260,000
224 LUONG THI NGA OB01362/0215 2/6/2015 14,980,000 299,600
225 LUONG TRONG TUAN OB01627/0115 1/12/2015 60,570,000 1,211,400
226 LUU BICH HOAI THI OB05818/1214 12/30/2014 19,990,000 399,800
227 LUU DANG THUY UYEN OB05425/1214 12/28/2014 18,000,000 360,000
228 LUU DANG THUY UYEN OB01977/0215 2/9/2015 17,980,000 359,600
229 LUU DIEM PHUONG OB00869/0215   63,762,000 1,275,240
230 LUU DUC VINH ND00844/0215 2/7/2015 25,980,000 519,600
231 LUU HA OB04285/0115 1/27/2015 6,000,000 120,000
232 LUU HA OB00133/0215 2/2/2015 5,980,000 119,600
233 LUU HOANG HUONG OB00062/0115 1/2/2015 60,000,000 1,200,000
234 LUU KIM SANG ND01100/0115 1/14/2015 31,945,000 638,900
235 LUU NGUYEN DUC MINH OB00337/0215 2/2/2015 74,770,000 1,495,400
236 LUU NGUYEN PHU OB04386/0115 1/27/2015 242,452,000 4,849,040
237 LUU THUY LINH OB03192/0115 1/20/2015 11,980,000 239,600
238 LUU THUY VAN ND03189/1214 12/29/2015 25,000,000 500,000
239 LY HOANG MINH ND00832/0215 2/6/2015 15,770,000 315,400
240 LY MIENG HOA ND01684/0115   15,000,000 300,000
241 LY MIENG HOA ND02193/0115 1/26/2015 14,460,000 289,200
242 LY MIENG HOA ND02548/0115 1/29/2015 4,770,000 95,400
243 LY MY ANH OB00576/0215 2/3/2015 49,780,000 995,600
244 LY THI MY VAN OB02021/0115 1/14/2015 37,000,000 740,000
245 LY THI MY VAN OB04570/0115 1/28/2015 36,131,000 722,620
246 M THUONG NGUYEN QUY OB02540/0115 1/16/2015 60,000,000 1,200,000
247 MAI ANH TUAN OB05128/1214 12/26/2014 40,310,000 806,200
248 MAI NGUYEN OB02197/0215 2/9/2015 24,120,000 482,400
249 MAI TRONG TUONG ND00457/0215 2/4/2015 10,965,000 219,300
250 MATTES BRUNO OB05987/1214 12/31/2015 26,280,000 525,600
251 MINH LE NGUYEN OB01501/0115 1/12/2015 34,367,840 687,357
252 MISS TIEN TRUONG ND00598/0215 2/5/2015 4,590,000 91,800
253 NGO CHI DUNG OB01289/0215 2/6/2015 47,970,000 1,439,100
254 NGO NGOC LAN ND02366/0115 1/27/2015 19,640,000 392,800
255 NGO PHI HUNG ND00520/0215 2/7/2015 39,060,000 781,200
256 NGO THI HOANG OANH OB04317/0115 1/27/2015 200,000,000 4,000,000
257 NGO THI THANH SANG OB01814/0215 2/8/2015 85,980,000 1,719,600
258 NGO VAN HIEP ND00725/0215 2/6/2015 33,822,000 676,440
259 NGO VI LAY OB00918/0115 1/8/2015 40,000,000 800,000
260 NGO VI LAY OB04965/0115 1/30/2015 42,551,000 851,020
261 NGU THANH CHAU OB02861/0115 1/19/2015 13,580,000 271,600
262 NGUYEN BACH DANG ND01806/0115 1/21/2015 26,280,000 525,600
263 NGUYEN BUI THANH PHUONG ND00451/0115 1/7/2015 20,000,000 400,000
264 NGUYEN BUI THANH PHUONG ND00452/0115 1/7/2015 23,175,000 463,500
265 NGUYEN CONG KIEM ND00915/0215 2/7/2015 13,560,000 271,200
266 NGUYEN CONG KIEM ND01384/0115 1/17/2015 6,980,000 139,600
267 NGUYEN DAT THANG OB01446/0215 2/6/2015 100,000,000 2,000,000
268 NGUYEN DINH QUY OB04308/0115 1/27/2015 48,000,000 960,000
269 NGUYEN DINH QUY OB02142/0215 2/9/2015 44,160,000 883,200
270 NGUYEN DO MINH NGOC OB05025/0115 1/30/2015 18,760,000 375,200
271 NGUYEN DUC HAI OB03437/0115 1/21/2015 76,570,000 1,531,400
272 NGUYEN DUY QUANG OB00919/0215 2/5/2015 19,380,000 387,600
273 NGUYEN HAI ANH ND02538/0115 1/29/2015 12,980,000 259,600
274 NGUYEN HAI HA OB00553/0115 1/6/2015 59,000,000 1,180,000
275 NGUYEN HAI HA OB00982/0115 1/8/2015 50,000,000 1,000,000
276 NGUYEN HAI HA OB03990/0115 1/25/2015 22,950,000 459,000
277 NGUYEN HAI HA OB015282/0215 2/1/2015 60,000,000 1,200,000
278 NGUYEN HAI HA BN/2014-016361-328 2/6/2015 30,000,000 600,000
279 NGUYEN HAI HA OB015232/0115 1/15/2015 60,000,000 1,200,000
280 NGUYEN HAI HA   1/9/2015 75,000,000 1,500,000
281 NGUYEN HAI TRIEU ND01696/0115 1/20/2015 50,520,000 1,010,400
282 NGUYEN HAI TRIEU ND01393/0115 1/17/2015 20,000,000 400,000
283 NGUYEN HIEN HUU ND00803/0115 1/11/2015 18,640,000 559,200
284 NGUYEN HIEN HUU ND00749/0115 1/10/2015 5,000,000 150,000
285 NGUYEN HO TUAN OB01873/0115 1/14/2015 40,000,000 800,000
286 NGUYEN HOAI NAM OB00531/0215 2/3/2015 87,980,000 1,759,600
287 NGUYEN HOANG DUNG OB05212/1214 12/26/2014 30,491,000 609,820
288 NGUYEN HOANG HAI OB02566/0115 1/17/2015 174,970,000 3,499,400
289 NGUYEN HONG PHUC OB1093/0215 2/5/2015 39,560,000 791,200
290 NGUYEN HONG VU UYEN OB01205/0115 1/9/2015 22,160,000 443,200
291 NGUYEN HONG VU UYEN OB01125/0115 1/9/2015 9,500,000 190,000
292 NGUYEN HUNG SON OB4835/0115 1/29/2015 33,790,000 675,800
293 NGUYEN HUU PHUC OB03663/0115 1/23/2015 22,360,000 447,200
294 NGUYEN HUYNH QUOC VAN ND00374/0215 2/4/2015 17,180,000 343,600
295 NGUYEN KHANH KIM NGOC OB02957/0115 1/19/2015 39,395,000 787,900
296 NGUYEN KHANH TIEN ND02839/1214 12/27/2014 3,180,000 63,600
297 NGUYEN KHANH TOAN THANG ND00119/0115 1/3/2015 10,980,000 219,600
298 NGUYEN LE DA HA OB05539/1214 12/29/2014 44,970,000 899,400
299 NGUYEN MANH HA OB10.02.15   25,180,000 755,400
300 NGUYEN MANH HUNG OB02332/0115 1/16/2015 96,180,000 1,923,600
301 NGUYEN MANH LUONG OB05087/0115 1/30/2015 38,390,000 767,800
302 NGUYEN MANH TUAN OB01064/0215 2/5/2015 34,171,000 683,420
303 NGUYEN MINH DUNG OB05792/1214   14,970,000 299,400
304 NGUYEN MINH DUNG OB03930/0115 1/24/2015 6,580,000 131,600
305 NGUYEN MINH DUNG ND01998/0115 1/23/2015 26,040,000 520,800
306 NGUYEN MINH HUY ND01310/0115 1/16/2015 41,619,000 832,380
307 NGUYEN MINH HUY OB03007/0115 1/20/2015 50,000,000 1,000,000
308 NGUYEN MINH HUY OB04273/0115 1/27/2015 49,273,000 985,460
309 NGUYEN MINH MAN ND00985/0115 1/12/2015 27,640,000 552,800
310 NGUYEN MINH MAN OB00108/0215 2/2/2015 9,048,000 180,960
311 NGUYEN MINH THANH ND01115/0215 2/9/2015 17,690,000 353,800
312 NGUYEN NANG TIN ND01937/0115 1/22/2015 2,580,000 51,600
313 NGUYEN NGOC LAN CHI OB04922/1214 12/25/2014 53,561,000 1,071,220
314 NGUYEN NGOC UYEN ND01823/0115+ND01826/0115+ND01827/0115 1/21/2015 14,670,000 293,400
315 NGUYEN NGOC UYEN ND01581/0115 1/19/2015 4,590,000 91,800
316 NGUYEN PHAM HOAI PHUONG OB05198/0115 1/31/2015 31,471,000 629,420
317 NGUYEN PHUONG LOAN ND00077/0115 1/2/2015 19,770,000 395,400
318 NGUYEN QUANG KHAI ND00570/0215 2/5/2015 15,580,000 311,600
319 NGUYEN QUOC BAO OB003361/1214 2/9/2015 87,980,000 1,759,600
320 NGUYEN QUY THUONG OB00874/0215 2/4/2015 10,000,000 200,000
321 NGUYEN QUYNH HOA OB04797/0115 1/29/2015 10,000,000 200,000
322 NGUYEN QUYNH HOA OB02033/0215 2/9/2015 20,181,000 403,620
323 NGUYEN T BICH THUY OB05053/0115 1/30/2015 119,241,000 2,384,820
324 NGUYEN TAN NAM OB00622/0115 1/6/2015 24,530,000 490,600
325 NGUYEN THAI AN ND00552/0215 2/5/2015 11,580,000 231,600
326 NGUYEN THAI AN ND00550/0215 2/5/2015 7,780,000 155,600
327 NGUYEN THANH DINH OB01438/0115 1/12/2015 15,269,000 305,380
328 NGUYEN THANH DINH OB00690/0215 2/4/2015 36,006,000 720,120
329 NGUYEN THANH DUNG OB04786/0115 1/29/2015 16,701,000 334,020
330 NGUYEN THANH DUNG OB00720/0215 2/4/2015 811,000 16,220
331 NGUYEN THANH LONG OB02849/0115 1/19/2015 175,742,000 3,514,840
332 NGUYEN THANH PHONG OB00263/0215 2/2/2015 100,000,000 2,000,000
333 NGUYEN THANH PHONG OB02201/0215 2/9/2015 55,160,000 1,103,200
334 NGUYEN THANH PHUONG OB03223/0115 1/21/2015 11,980,000 239,600
335 NGUYEN THI BACH TUYET OB04917/1214 12/25/2014 29,980,000 599,600
336 NGUYEN THI BACH YEN OB06027/1214 1/2/2015 50,000,000 1,000,000
337 NGUYEN THI BACH YEN OB00979/0115 1/8/2015 15,000,000 300,000
338 NGUYEN THI BACH YEN OB01988/0115 1/14/2015 23,670,000 473,400
339 NGUYEN THI BACH YEN OB02909/0115 1/19/2015 13,380,000 267,600
340 NGUYEN THI BACH YEN OB03595/0115 1/22/2015 40,650,000 813,000
341 NGUYEN THI BICH NHA OB01092/0115 1/9/2015 100,000,000 2,000,000
342 NGUYEN THI BICH NHA OB00288/0215 2/2/2015 17,774,000 355,480
343 NGUYEN THI BICH THUY OB04446/0115 1/27/2015 17,990,000 359,800
344 NGUYEN THI BICH THUY OB04447/0115 1/27/2015 17,990,000 359,800
345 NGUYEN THI DIEU OB01637/0215 2/7/2015 70,472,000 1,409,440
346 NGUYEN THI HANG OB01124/0115   20,000,000 400,000
347 NGUYEN THI HANG OB02102/0215 2/9/2015 27,780,000 555,600
348 NGUYEN THI HOANG MAI OB05518/1214 12/29/2014 15,000,000 300,000
349 NGUYEN THI HOANG MAI OB00565/0115 1/6/2015 25,170,000 503,400
350 NGUYEN THI HOANG THUY OB03938/0115 1/24/2015 33,540,000 670,800
351 NGUYEN THI HONG LOAN OB04796/0115 1/29/2015 155,980,000 3,119,600
352 NGUYEN THI HONG NGOC OB02874/0115 1/19/2015 14,000,000 280,000
353 NGUYEN THI HONG YEN OB01292/0115 1/10/2015 11,070,000 221,400
354 NGUYEN THI HUONG OB01453/0215 2/6/2015 20,000,000 400,000
355 NGUYEN THI HUYEN OB00745/0115 1/7/2015 20,000,000 400,000
356 NGUYEN THI HUYNH QUOC VINH ND02098/0115 1/24/2015 43,545,500 870,910
357 NGUYEN THI KIEU LIEN OB01071/0115 1/12/2015 40,000,000 800,000
358 NGUYEN THI KIEU LIEN OB01430/0215 2/6/2015 60,000,000 1,200,000
359 NGUYEN THI KIEU VAN OB04773/0115 1/29/2015 54,452,000 1,089,040
360 NGUYEN THI KIM CUC OB04936/1214 12/25/2014 16,990,000 339,800
361 NGUYEN THI KIM LIEN OB01650/0115 1/22/2015 40,000,000 800,000
362 NGUYEN THI LAN OB01251/0115 1/9/2015 13,722,000 274,440
363 NGUYEN THI LY ND00197/0215 2/2/2015 19,140,000 382,800
364 NGUYEN THI MAI HUONG OB00318/0115 1/21/2015 87,000,000 2,610,000
365 NGUYEN THI MAI PHUONG OB04614/0115 1/28/2015 24,000,000 480,000
366 NGUYEN THI MAI PHUONG OB00219/0215 2/2/2015 19,970,000 399,400
367 NGUYEN THI MAI PHUONG OB00217/0215 2/2/2015 10,000,000 200,000
368 NGUYEN THI MAI PHUONG OB00890/0215 2/4/2015 12,580,000 251,600
369 NGUYEN THI MINH THANH OB00638/0115 1/7/2015 50,000,000 1,000,000
370 NGUYEN THI MINH THANH OB01399/0115 1/12/2015 63,000,000 1,260,000
371 NGUYEN THI MINH THANH OB00942/0215 2/5/2015 134,312,000 2,686,240
372 NGUYEN THI MONG THUY OB04715/0115 1/29/2015 157,919,000 4,737,570
373 NGUYEN THI MY HANH OB04867/1214 12/25/2014 5,000,000 100,000
374 NGUYEN THI MY HANH OB05678/1214 12/30/2014 6,790,000 135,800
375 NGUYEN THI MY HANH OB05998/1214 12/31/2015 12,190,000 243,800
376 NGUYEN THI MY TRAN ND00975/0115 1/12/2015 10,000,000 200,000
377 NGUYEN THI MY TRAN ND01009/0115 1/13/2015 29,830,000 596,600
378 NGUYEN THI NGOC HAO OB03198/0115 1/20/2015 60,000,000 1,200,000
379 NGUYEN THI NGOC HAO OB02190/0215 2/9/2015 55,000,000 1,100,000
380 NGUYEN THI NGOC HOA OB00825/0115 1/7/2015 25,603,000 512,060
381 NGUYEN THI NGOC LINH OB00971/0215 2/5/2015 100,000,000 2,000,000
382 NGUYEN THI NGOC LOAN OB03495/0115+OB03501/0115 1/22/2015 160,000,000 3,200,000
383 NGUYEN THI NGOC PHUONG OB04933/1214 12/25/2014 36,080,000 721,600
384 NGUYEN THI NHUNG OB01461/0215 2/6/2015 19,990,000 399,800
385 NGUYEN THI SANG OB01649/0215 2/7/2015 268,360,000 8,050,800
386 NGUYEN THI THANH BINH OB00150/0115 1/4/2015 41,902,000 838,040
387 NGUYEN THI THANH LOAN OB04213/0115 1/26/2015 174,360,000 5,230,800
388 NGUYEN THI THANH PHUONG OB05059/0115 1/30/2015 21,980,000 439,600
389 NGUYEN THI THANH TRIEU OB01725/0115 1/13/2015 21,870,000 437,400
390 NGUYEN THI THANH VAN OB02862/0115 1/19/2015 150,000,000 3,000,000
391 NGUYEN THI THANH VAN OB01261/0215 2/6/2015 125,976,000 2,519,520
392 NGUYEN THI THU OB02105/0215 2/9/2015 95,980,000 2,879,400
393 NGUYEN THI THU NGUYET OB01240/0215 2/6/2015 28,780,000 575,600
394 NGUYEN THI THU NGUYET OB01075/0215 2/5/2015 50,000,000 1,000,000
395 NGUYEN THI THU NGUYET OB00858/0215 2/4/2015 50,000,000 1,000,000
396 NGUYEN THI THU SON OB01294/0115 1/10/2015 40,000,000 800,000
397 NGUYEN THI THU THAO 015099/302BN/2014 12/27/2014 10,000,000 200,000
398 NGUYEN THI THU THUY ND02807/0115 1/31/2015 44,862,000 897,240
399 NGUYEN THI THUY LINH OB01201/0215 2/5/2015 40,124,000 802,480
400 NGUYEN THI THUY LINH OB01785/0215 2/7/2015 100,000,000 2,000,000
401 NGUYEN THI TUYET LINH ND01351/0115 1/16/2015 97,255,000 2,917,650
402 NGUYEN THI TUYET LINH ND01692/0115 1/20/2015 57,293,000 1,718,790
403 NGUYEN THI TUYET LINH ND02570/0115 1/29/2015 17,690,000 530,700
404 NGUYEN THI TUYET MAI ND00906/0215 2/7/2015 17,180,000 343,600
405 NGUYEN THI UT DUYEN OB00359/0215 2/2/2015 27,980,000 559,600
406 NGUYEN THI YEN MAI ND01354/0215 2/10/2015 69,260,000 1,385,200
407 NGUYEN THOI HO NHAT OB01435/0115 1/12/2015 63,960,000 1,279,200
408 NGUYEN THUY DUNG OB00390/0215 2/3/2015 28,101,000 562,020
409 NGUYEN THUY THU SUONG OB01847/0115 1/13/2015 124,203,000 2,484,060
410 NGUYEN TIEN MY OB00565/0215 2/3/2015 49,400,000 988,000
411 NGUYEN TO NGA OB01212/0115 1/9/2015 20,000,000 400,000
412 NGUYEN TRI CAT TUONG OB01508/0115 1/12/2015 73,960,000 1,479,200
413 NGUYEN TRI CUONG ND02791/0115 1/31/2015 16,620,000 332,400
414 NGUYEN TRUNG DUNG OB00161/0115 1/4/2015 16,390,000 327,800
415 NGUYEN TRUNG LY THANH OB01043/0215   16,380,000 327,600
416 NGUYEN TRUNG NGUYEN ND00430/0115 1/7/2015 15,000,000 300,000
417 NGUYEN TRUONG GIA LAM ND02696/1214 12/25/2015 12,380,000 247,600
418 NGUYEN TU ANH OB00125/0215 2/2/2015 35,980,000 719,600
419 NGUYEN TUYET TRANG OB00666/0215 2/4/2015 75,560,000 1,511,200
420 NGUYEN VAN ANH OB00795/0115 1/7/2015 10,065,000 201,300
421 NGUYEN VAN DAI NAM ND01096/0115 1/14/2015 21,640,000 432,800
422 NGUYEN VAN DUC OB01052/0215 2/5/2015 66,398,000 1,327,960
423 NGUYEN VAN DUC OB01057/0215 2/5/2015 43,560,000 871,200
424 NGUYEN VAN DUNG OB02456/0115 1/16/2015 31,740,000 634,800
425 NGUYEN VAN LON OB04853/0115 1/29/2015 415,239,000 8,304,780
426 NGUYEN VAN MINH OB05915/1214 12/31/2014 16,569,000 331,380
427 NGUYEN VAN MINH OB02968/0115 1/20/2015 53,080,000 1,061,600
428 NGUYEN VAN PHUOC OB02008/0215 2/9/2015 36,990,000 739,800
429 NGUYEN VU DIEM KHANH OB01396/0215 2/6/2015 13,338,000 266,760
430 NGUYEN XUAN QUYNH ND02647/0115   14,480,000 289,600
431 NGUYEN XUAN THUY OB01812/0215 2/8/2015 5,000,000 100,000
432 PHAM DANG KHOA OB02619/0115 1/17/2015 133,564,000 2,671,280
433 PHAM HONG HOA OB03145/0115 1/20/2015 20,000,000 400,000
434 PHAM HONG VIET OB03163/0115 1/20/2015 40,000,000 800,000
435 PHAM HONG VIET OB03958/0115 1/24/2015 49,580,000 991,600
436 PHAM HUU NGHIA OB05043/0115 1/30/2015 50,000,000 1,000,000
437 PHAM HUU NGHIA OB00206/0215 2/2/2015 10,000,000 200,000
438 PHAM HUU NGHIA OB00393/0215 2/3/2015 49,560,000 991,200
439 PHAM NGOC ANH OB02056/0215 2/9/2015 18,780,000 375,600
440 PHAM NGOC LAN OB02711/0115 1/19/2015 40,000,000 800,000
441 PHAM NGUYEN VU OB01332/0215 2/6/2015 52,712,000 1,054,240
442 PHAM NGUYEN VU OB01328/0215+OB01330/0215 2/6/2015 300,000,000 6,000,000
443 PHAM PHU THUAN ND01753/0115 1/21/2015 14,380,000 287,600
444 PHAM QUANG THACH ND00758/0115 1/10/2015 38,295,000 765,900
445 PHAM QUANG VINH OB03944/0115 1/24/2015 39,980,000 799,600
446 PHAM THANH MINH OB02078/0215 2/6/2015 12,000,000 240,000
447 PHAM THANH THAO OB03314/0115 1/21/2015 50,000,000 1,000,000
448 PHAM THI HAI YEN OB02351/0115 1/16/2015 105,160,000 2,103,200
449 PHAM THI HUE HANG OB02426/0115 1/16/2015 697,132,000 13,942,640
450 PHAM THI MINH HIEN OB02223/0215 2/9/2015 49,180,000 983,600
451 PHAM THI PHUONG NGA OB01276/0215 2/6/2015 88,460,000 1,769,200
452 PHAM THI QUYNH CHAU OB02081/0215 2/9/2015 40,000,000 800,000
453 PHAM THI THANG LONG OB02173/0215 2/9/2015 60,000,000 1,200,000
454 PHAM THI THANH HA ND02017/0115 1/23/2015 1,600,000 32,000
455 PHAM THI THANH TRUC ND01916/0115 1/20/2015 13,000,000 260,000
456 PHAM THI THANH TRUC ND02621/0115 1/30/2015 8,380,000 167,600
457 PHAM THI THANH XUAN OB03642/0115 1/22/2015 30,736,000 614,720
458 PHAM THI THU THAO OB00896/0115 1/8/2015 38,000,000 760,000
459 PHAM THI THU THAO OB00816/0215 2/4/2015 38,354,000 767,080
460 PHAM THI THUY HANG OB00325/0215 2/2/2015 44,070,000 881,400
461 PHAM THI THUY HANG OB05197/0115 1/31/2015 65,952,000 1,319,040
462 PHAM THI VIET ANH OB01570/0115 1/12/2015 40,000,000 800,000
463 PHAM THUY LIEU OB00366/0115 1/5/2015 52,360,000 1,047,200
464 PHAM TRAN PHUONG ND03009/1214 12/27/2014 5,300,000 106,000
465 PHAM TRUONG NGOC TUYEN OB01445/0215 2/6/2015 119,980,000 3,599,400
466 PHAM TRUONG NGOC TUYEN OB01448/0215 2/6/2015 19,580,000 587,400
467 PHAM VU THANH NGAN OB05421/1214 12/28/2014 40,000,000 800,000
468 PHAN DO TUYEN ND01997/0115 1/23/2015 64,530,000 1,290,600
469 PHAN HOAI THUONG OB03446/0115 1/21/2015 110,000,000 2,200,000
470 PHAN HOAI THUONG OB00284/0215 2/2/2015 109,761,000 2,195,220
471 PHAN HUYNH THUY LINH OB02082/0115 1/14/2015 16,741,000 334,820
472 PHAN KIM HUE ND03315/1214+ND03317/1214+ND03319/1214 12/30/2014 19,000,000 380,000
473 PHAN KIM HUE OB01330/0115 1/10/2015 10,000,000 200,000
474 PHAN KIM HUE ND00785/0115 1/10/2015 33,700,000 674,000
475 PHAN KIM HUE OB02854/0115 1/19/2015 19,400,000 388,000
476 PHAN KIM HUE ND01538/0115 1/19/2015 12,000,000 240,000
477 PHAN KIM HUE ND02334/0115 1/27/2015 6,560,000 131,200
478 PHAN KIM HUE ND00354/0215 2/4/2015 14,440,000 288,800
479 PHAN MINH TOAN THU OB00866/0115 1/8/2015 20,000,000 400,000
480 PHAN MINH TOAN THU OB04833/0115 1/29/2015 15,990,000 319,800
481 PHAN NGOC PHUONG OB03055/0115 1/20/2015 170,000,000 5,100,000
482 PHAN NGOC PHUONG OB01583/0215 2/6/2015 21,156,000 634,680
483 PHAN T M QUANG OB03234/0115 1/21/2015 26,000,000 520,000
484 PHAN TAN HUNG OB00048/0115 1/2/2015 27,980,000 559,600
485 PHAN THANH HUY MINH OB03999/0115 1/25/2015 11,778,000 235,560
486 PHAN THANH HUY MINH OB02683/0115 1/18/2015 10,000,000 200,000
487 PHAN THI BICH HONG OB01011/0215 2/5/2015 104,472,000 2,089,440
488 PHAN THI DIEM OB05189/1214 12/26/2014 25,980,000 779,400
489 PHAN THI HONG PHUONG ND02063/0115 1/24/2015 10,560,000 211,200
490 PHAN THI NGOC ANH OB05269/1214 12/27/2015 35,521,000 710,420
491 PHAN THI NHUNG OB01402/0215 2/6/2015 109,560,000 2,191,200
492 PHAN TRAN MINH QUANG OB05267/1214 12/27/2014 32,980,000 659,600
493 PHAN TRUNG HUNG OB01218/0115 1/9/2015 69,560,000 1,391,200
494 PHAN VAN MINH ND00866/0115 1/12/2015 25,240,000 504,800
495 PHU VAN HOANG ND01788/0115 1/21/2015 13,980,000 279,600
496 PHUNG CAM VAN OB01586/0115 1/12/2015 54,070,000 1,081,400
497 PHUNG CAM VAN OB01591/0115 1/12/2015 64,470,000 1,289,400
498 PHUNG CAM VAN OB01583/0115 1/12/2015 60,301,000 1,206,020
499 PHUNG PHUONG MAI ND00921/0215 2/7/2015 5,000,000 100,000
500 PHUNG THI THEM OB00088/0215 2/2/2015 43,990,000 1,319,700
501 QUACH NGOC TRAM OB05923/1214 12/31/2015 20,000,000 400,000
502 QUANG HAI PHONG ND00574/0115 1/8/2015 5,000,000 100,000
503 QUANG HIEP LE ND00582/0115 1/8/2015 3,975,000 79,500
504 ROBINET JEAN MARC ND01084/0115 1/13/2015 19,280,000 385,600
505 SAM THE QUAN ND03022/1214 12/27/2014 20,000,000 400,000
506 TA HONG PHONG OB00642/0215 2/4/2015 161,540,000 3,230,800
507 TA LE LE OB05750/1214 12/30/2014 18,000,000 360,000
508 TA VAN QUANG OB04407/0115   14,890,000 297,800
509 TANG HONG PHUONG OB00305/0215 2/2/2015 100,000,000 3,000,000
510 TANG HONG PHUONG OB00509/0215   99,000,000 2,970,000
511 TANG HONG PHUONG OB00886/0215   100,000,000 3,000,000
512 TANG HONG PHUONG OB01202/0215   100,000,000 3,000,000
513 TANG HONG PHUONG OB01529/0215   50,904,000 1,527,120
514 TANG KHAC TOAI OB04862/1214 12/25/2014 35,070,000 701,400
515 TANG PHUONG OANH OB00970/0115 1/8/2015 23,560,000 471,200
516 THOI HOANG PHUONG OB01825/0115 1/13/2015 27,000,000 540,000
517 THOI HOANG PHUONG OB01636/0215 2/7/2015 25,360,000 507,200
518 THUONG QUANG SANG ND00752/0215 2/6/2015 100,000,000 2,000,000
519 TINA TRANG DANG ND00167/0215 2/2/2015 53,450,093 1,069,002
520 TO THANH LIEM OB05022/0115 1/30/2015 35,050,000 701,000
521 TO THI KHANH THU OB00366/0215 2/3/2015 59,970,000 1,799,100
522 TO THI THUY TRINH OB04745/1214 12/25/2015 20,000,000 400,000
523 TO THI THUY TRINH OB02580/0115 1/17/2015 23,896,000 477,920
524 TON NU DIEM CHI OB01670/0115 1/13/2015 20,000,000 400,000
525 TONG PHUONG NGUYEN OB02256/0115 1/15/2015 80,000,000 1,600,000
526 TONG PHUONG NGUYEN OB01010/0215 2/5/2015 73,560,000 1,471,200
527 TONG THI HAI THU OB02400/0115 1/16/2015 40,380,000 807,600
528 TONG THI HAI THU OB02217/0115 1/15/2015 37,030,000 740,600
529 TRAN AN MINH OB01668/0115+OB01671/0115+OB01677/0115 1/13/2015 100,780,000 2,015,600
530 TRAN ANH TUAN ND01056/0215 2/9/2015 29,000,000 580,000
531 TRAN CAO ANH DUNG ND02165/0115 1/26/2015 13,420,000 268,400
532 TRAN CAO MINH ND01697/0115 1/20/2015 10,000,000 300,000
533 TRAN CHI LAM OB01561/0215 2/6/2015 70,000,000 2,100,000
534 TRAN DANG KIM LOAN ND02487/0115 1/28/2015 28,000,000 560,000
535 TRAN DAT MINH OB05508/1214 12/29/2014 20,000,000 400,000
536 TRAN DUC HUNG OB05139/0115 1/31/2015 40,571,000 811,420
537 TRAN GIA MINH OB02649/0115 1/17/2015 49,380,000 1,481,400
538 TRAN HAI OB05033/0115 1/30/2015 30,862,000 617,240
539 TRAN HIEN ND02173/0115 1/26/2015 2,580,000 51,600
540 TRAN HOA OB00654/0115 1/7/2015 46,964,000 939,280
541 TRAN HUE LINH OB00757/0215 2/4/2015 173,122,000 3,462,440
542 TRAN HUNG OB04864/0115 1/29/2015 49,360,000 987,200
543 TRAN HUU BIEN OB02182/0215 2/9/2015 50,000,000 1,000,000
544 TRAN HUU VU OB01157/0215 2/5/2015 37,684,000 753,680
545 TRAN HY ANH OB01807/0215 2/8/2015 105,560,000 2,111,200
546 TRAN KHAC HUY ND00321/0115 1/6/2015 8,000,000 160,000
547 TRAN KHANH DUY ND02775/0115   10,200,000 204,000
548 TRAN MINH HUYEN OB03638/0115 1/22/2015 12,760,000 255,200
549 TRAN MINH QUAN OB04884/0115 1/29/2015 34,360,000 687,200
550 TRAN MINH QUANG ND01846/0115 1/22/2015 17,000,000 340,000
551 TRAN MINH TRI OB00624/0115 1/6/2015 20,000,000 400,000
552 TRAN MINH TRI OB03252/0215 2/13/2015 25,990,000 519,800
553 TRAN MY TIEN ND00933/0215 2/7/2015 50,620,000 1,012,400
554 TRAN NGOC HUE OB00245/0115 1/5/2015 26,970,000 539,400
555 TRAN NGOC HUE OB00774/0115 1/7/2015 9,290,000 185,800
556 TRAN NGOC TUAN OB04850/0115 1/29/2015 77,780,000 1,555,600
557 TRAN NGUYET NHU Y OB02299/0115 1/15/2015 6,000,000 120,000
558 TRAN PHU CUONG OB04299/0115 1/27/2015 24,490,000 489,800
559 TRAN QUANG BAO OB00072/0215 2/2/2015 80,000,000 1,600,000
560 TRAN QUANG BAO OB00056/0215 2/2/2015 57,542,000 1,150,840
561 TRAN QUOC THUAN OB01260/0115 1/10/2015 14,990,000 299,800
562 TRAN QUOC TOAN OB03079/0115 1/20/2015 30,000,000 600,000
563 TRAN SAC CHON OB04891/1214 12/25/2014 70,000,000 1,400,000
564 TRAN THANH CUONG OB01537/0215+OB01541/0215 2/6/2015 50,000,000 1,000,000
565 TRAN THANH DUNG OB00325/0115 1/5/2015 17,449,000 348,980
566 TRAN THE NAM ND01267/0115 1/16/2015 24,126,000 482,520
567 TRAN THI BACH MAI ND00547/0115 1/8/2015 19,000,000 380,000
568 TRAN THI CAM TU OB05579/1214 12/29/2015 70,000,000 1,400,000
569 TRAN THI CAM TU OB04659/0115 1/28/2015 89,530,000 1,790,600
570 TRAN THI HONG THUY ND00476/0115 1/7/2015 10,000,000 200,000
571 TRAN THI HONG THUY ND01082/0115 1/13/2015 12,000,000 240,000
572 TRAN THI KIM MUI OB04821/0115 1/29/2015 51,271,000 1,538,130
573 TRAN THI KINH OB05112/0115 1/31/2015 60,000,000 1,200,000
574 TRAN THI LAN HUONG OB02135/0215 2/9/2015 36,990,000 739,800
575 TRAN THI LE THU OB03892/0115 1/24/2015 9,780,000 195,600
576 TRAN THI MAI OB05221/1214 12/26/2014 7,000,000 140,000
577 TRAN THI MAI OB05219/1214 12/26/2014 10,000,000 200,000
578 TRAN THI MAI OB03189/0115 1/20/2015 15,716,000 314,320
579 TRAN THI MY LIEN ND01450/0115 1/18/2015 14,990,000 299,800
580 TRAN THI NGUYEN HONG ND03179/1214 12/29/2015 4,570,000 91,400
581 TRAN THI THANH XUAN OB01145/0115 1/9/2015 24,000,000 480,000
582 TRAN THI THANH XUAN OB02949/0115 1/19/2015 30,330,000 606,600
583 TRAN THI THU NGA OB02137/0115 1/15/2015 11,990,000 239,800
584 TRAN THI THU NGHIA OB05220/1214 12/26/2014 21,990,000 439,800
585 TRAN THI THU THUY OB01606/0215 2/7/2015 240,000,000 7,200,000
586 TRAN THI THU THUY OB01607/0215 2/7/2015 4,900,000 147,000
587 TRAN THI THUY DUONG OB01455/0215 2/6/2015 25,000,000 500,000
588 TRAN THI TRA MY OB00400/0215 2/3/2015 59,722,000 1,194,440
589 TRAN THI TRAM OB00250/0115 1/5/2015 9,380,000 187,600
590 TRAN THI VAN KHANH OB02984/0115 1/20/2015 129,960,000 2,599,200
591 TRAN THI VIET HA 001440 2/5/2015 95,070,000 2,852,100
592 TRAN THI XUAN PHUONG OB04644/0115 1/28/2015 36,801,000 736,020
593 TRAN THU HIEN OB01855/0215 2/8/2015 9,548,000 190,960
594 TRAN THUY KHANH VAN OB03867/05858 12/30/2015 17,338,000 346,760
595 TRAN TIEN TUAN OB01564/0215 2/6/2015 21,780,000 435,600
596 TRAN TRONG VINH OB00435/0115 1/6/2015 34,980,000 699,600
597 TRAN VAN CHAU OB00203/0215 2/2/2015 51,860,000 1,555,800
598 TRAN VAN PHAT OB01449/0215 2/6/2015 50,000,000 1,000,000
599 TRAN VAN PHAT OB01452/0215 2/6/2015 30,000,000 600,000
600 TRAN VAN TONG ND01205/0115 1/15/2015 4,000,000 80,000
601 TRAN X Q HUONG OB02572/0115 1/17/2015 27,980,000 559,600
602 TRIEU MAN THY OB00147/0115 1/4/2015 65,180,000 1,303,600
603 TRIEU THI TAM OB03120/0115 1/20/2015 30,000,000 600,000
604 TRINH MY VAN OB01324/0115 1/16/2015 38,770,000 775,400
605 TRINH THI VIET HOA OB04262/0115 1/27/2015 29,201,000 584,020
606 TRINH THU LIEN ND00198/0215 2/2/2015 26,900,000 538,000
607 TRONG HA LE OB05544/1214 12/29/2014 34,760,000 695,200
608 TRUONG ANH DUNG ND03103/1214 12/29/2014 13,670,000 273,400
609 TRUONG ANH DUNG ND02730/1214 12/25/2014 3,000,000 60,000
610 TRUONG HOANG THUY ND02606/0115 1/29/2015 6,780,000 135,600
611 TRUONG MINH TRI OB04848/1214 12/25/2014 128,866,000 2,577,320
612 TRUONG MONG THU OB03409/0115 1/21/2015 80,000,000 1,600,000
613 TRUONG MONG THU OB04376/0115 1/27/2015 88,070,000 1,761,400
614 TRUONG THI MAI OB05020/1214 12/26/2014 27,281,000 545,620
615 TRUONG THI MONG SUONG ND02947/1214 12/27/2014 8,495,000 169,900
616 TRUONG THI MONG SUONG OB02195/0215 2/9/2015 30,000,000 600,000
617 TRUONG THI MY HANH OB04880/0115 1/29/2015 100,000,000 2,000,000
618 TRUONG THI MY HANH OB00976/0215 2/5/2015 85,180,000 1,703,600
619 TRUONG THI NGOC HUONG OB01406/0215 2/6/2015 147,160,000 2,943,200
620 TRUONG THI NGOC SUONG OB04768/0115 1/29/2015 14,270,000 428,100
621 TRUONG THI TUYET MAI OB05413/1214 12/28/2014 5,000,000 100,000
622 TRUONG THI TUYET MAI OB01802/0215 2/8/2015 9,501,000 190,020
623 TU KHANH OB00078/0115 1/2/2015 100,000,000 2,000,000
624 TY V DUONG OB04227/0115 1/26/2015 17,970,000 359,400
625 UNG HAK SIENG OB01223/0115 1/9/2015 34,287,000 685,740
626 VAN DAT VU OB05966/1214 12/31/2015 8,120,000 162,400
627 VIET THI TAM OB00739/0115 1/7/2015 60,000,000 1,200,000
628 VIET THI TAM OB00863/0115 1/8/2015 40,000,000 800,000
629 VO DINH PHUOC OB04700/0115 1/29/2015 40,000,000 800,000
630 VO HA ANH TU OB03336/0115 1/21/2015 95,000,000 1,900,000
631 VO HA ANH TU OB01630/0215 2/7/2015 110,702,000 2,214,040
632 VO KIM LINH ND01834/0115 1/21/2015 31,640,000 632,800
633 VO T DUNG (VO TRUNG DUNG) OB03735/0115 1/23/2015 28,851,000 577,020
634 VO THI DIEM HANG OB01520/0115 1/12/2015 19,560,000 391,200
635 VO THI HOANG ANH OB03976/0115 1/24/2015 20,000,000 400,000
636 VO THI HOANG ANH OB02057/0215 2/7/2015 17,684,000 353,680
637 VO THI HUYEN TRANG OB04124/0115 1/26/2015 10,490,000 209,800
638 VO THI HUYEN TRANG ND02192/0115 1/26/2015 2,090,000 41,800
639 VO THI KIM LOAN ND02392/0115 1/28/2015 27,060,000 541,200
640 VO THI MAI HUONG OB01383/0115 1/11/2015 15,000,000 300,000
641 VO THI MAI HUONG OB02542/0115 1/17/2015 12,630,000 252,600
642 VO THI THU THUY OB02347/0115 1/16/2015 15,000,000 300,000
643 VO THI THU THUY OB04135/0115 1/26/2015 24,450,000 489,000
644 VO TUAN TRIET OB01072/0115 1/9/2015 40,000,000 800,000
645 VO TUAN TRIET OB00567/0215 2/3/2015 40,000,000 800,000
646 VO VAN HOANG ND01114/0115 1/14/2015 6,280,000 125,600
647 VU DIEM HANG OB04984/1214 12/26/2014 40,000,000 800,000
648 VU NGOC MINH ND02345/0115 1/27/2015 10,000,000 200,000
649 VU THI KIM OANH OB04827/0115 1/29/2015 60,000,000 1,800,000
650 VU THI NGOC OB00122/0115 1/3/2015 36,000,000 720,000
651 VU THI NGOC OB05100/0115 1/31/2015 55,980,000 1,119,600
652 VU THI PHUONG OB00507/0215 2/3/2015 60,000,000 1,200,000
653 VU THI THU HOAN OB01638/0215 2/7/2015 40,000,000 800,000
654 VU THUY TRANG OB00542/0115 1/6/2015 10,000,000 200,000
655 VU THUY TRANG OB02441/0115 1/16/2015 18,325,000 366,500
656 VUONG BAO TRAN OB01915/0215 2/9/2015 35,950,000 1,078,500
657 VUONG BICH LIEN OB00871/0215 2/4/2015 57,120,000 1,142,400
658 VUONG MY PHUNG OB05724/1214 12/30/2014 11,248,000 224,960
659 VUONG MY PHUNG OB05919/1214 12/31/2014 4,499,000 89,980
660 VUONG TO BINH OB00456/0215 2/3/2015 50,000,000 1,000,000
661 VUONG TRAN HUE OB00704/0115 1/7/2015 150,000,000 4,500,000
662 VUONG TRAN HUE OB00827/0215 2/4/2015 320,450,000 9,613,500

DANH SÁCH HOÀN TIỀN MASTERCARD 9%
Thời gian: 29/1 - 6/2/2015

 
STT Tên KH Hóa đơn bán hàng Ngày giao dịch Số tiền thanh toán Số tiền hoàn
1 BUI THE LUAN ND01103/0215   47,677,400 2,860,644
2 BUI THI KIM THUY OB01552/0215 2/6/2015 35,780,000 2,146,800
3 DUONG MINH PHUC ND02769/0115   11,220,000 673,200
4 HA TRONG TAN OB00837/0215+OB00845/0215 2/4/2015 17,890,000 1,073,400
5 HUYNH THANH TRUC ND00018/0215   30,000,000 1,800,000
6 KHUONG DUY OB01548/0215 2/6/2015 75,050,000 6,754,500
7 LE THI HANG ND00439/0215 2/4/2015 13,250,000 795,000
8 LE THI THANH GIANG ND00243/0215 2/3/2015 54,326,000 3,259,560
9 LUU NGUYEN DUC MINH OB00492/0215 2/2/2015 35,780,000 2,146,800
10 MAI THI PHI PHUNG ND02687/0115 1/30/2015 7,260,000 435,600
11 NGO THIET TIN OB01070/0215 2/5/2015 17,890,000 1,073,400
12 NGUYEN HAI ANH OB00017/0215 2/1/2015 35,780,000 2,146,800
13 NGUYEN HOANG DUC ND00415/0215 2/4/2015 83,000,000 4,980,000
14 NGUYEN NGOC ANH 001446 2/5/2015 19,750,000 1,777,500
15 NGUYEN QUANG BINH OB01180/0215 2/5/2015 17,890,000 1,073,400
16 NGUYEN QUOC THANG OB00269/0215 2/1/2015 60,000,000 3,600,000
17 NGUYEN THI BICH THUY OB00914/0215 3/5/2015 35,000,000 2,100,000
18 NGUYEN THI QUYNH HOA OB00514/0215+OB00533/0215 2/3/2015 53,670,000 3,220,200
19 NGUYEN THI THUY LINH OB00307/0215 2/2/2015 22,770,000 1,366,200
20 NGUYEN THI TUYET HIEN ND00547/0215 2/5/2015 62,050,000 3,723,000
21 PHAM DOAN AN KHUONG OB04972/0115 1/30/2015 10,690,000 641,400
22 PHAM DOAN AN KHUONG OB04974/0115 1/30/2015 10,690,000 641,400
23 PHAM HONG HOA OB00788/0215 2/4/2015 14,661,000 879,660
24 PHAM VAN HOANG OB04818/0115 1/29/2015 15,980,000 958,800
25 PHAN HUYNH HUYEN THOAI OB05160/0115 31/01/2015
3/2
0 0
26 PHAN HUYNH HUYEN THOAI OB00401/0215 2/3/2015 958,000 57,480
27 THANG DE OB01419/0215 2/6/2015 89,580,000 5,374,800
28 TRAN THI CAM THUY OB01137/0215 2/5/2015 48,361,000 2,901,660
29 TRAN VAN TU OB00578/0215 2/3/2015 89,480,000 5,368,800
30 TRUONG THI NGOC TUYEN OB01485/0215 2/6/2015 50,070,000 4,506,300
31 VINCENT NGUYEN OB01388/0215 2/6/2015 44,531,000 2,671,860
32 VU THI THU HUONG OB00801/0215 2/4/2015 17,890,000 1,073,400
33 VUONG TO BINH OB04785/0115 1/29/2015 50,000,000 3,000,000
34 VUONG TO BINH OB05107/0115 1/31/2015 50,000,000 3,000,000
35 VUONG TRAN HUE ND00442/0215 2/4/2015 53,740,000 4,836,600

DANH SÁCH HOÀN TIỀN MASTERCARD 14%
Thời gian: 14/2/2015

 
TT Tên KH Hóa đơn bán hàng Ngày giao dịch Số tiền thanh toán Số tiền hoàn
1 HAN VINH TRINH ND01816/0215 2/14/2015 24,260,000 2,000,000
3 LE DUY TIEN OB03608/0215 2/14/2015 12,580,000 1,761,200
4 NGO VIEN NHI ND01824/0215 2/14/2015 12,380,000 1,733,200
5 NGUYEN THAI ND01817/0215 2/14/2015 18,040,000 2,000,000
6 NGUYEN TRONG THO OB02467/0215 2/14/2015 84,000,000 2,000,000
7 VUONG BAO TRAN ND01760/0215 2/14/2015 31,950,000 2,000,000
8 VUONG CHI HUNG ND01823/0215 2/14/2015 18,370,000 2,000,000

DANH SÁCH HOÀN TIỀN MASTERCARD 8%
Thời gian: 6-8/3/2015

 
STT Tên KH Hóa đơn bán hàng Ngày giao dịch Số tiền thanh toán Số tiền hoàn
1 AN THI VAN KHANH OB01348/0315 3/6/2015 48,380,000 3,000,000
2 BUI THI PHUONG MAI OB01329/0315 3/6/2015 16,890,000 1,351,200
3 CHU THI HAI HA OB01340/0315 3/6/2015 43,530,000 3,000,000
4 DANG CHU KY DUYEN OB01279/0315 3/6/2015 9,950,000 796,000
5 DANG NGOC THUY OB01691/0315 3/7/2015 47,990,000 3,000,000
6 DANG THI MINH TAM OB01481/0315 3/6/2015 58,380,000 3,000,000
7 DAO NGOC NHAT UYEN ND00838/0315 3/7/2015 29,970,000 2,397,600
8 DAO THI MAI DUNG OB000255/0315 3/6/2015 100,000,000 3,000,000
9 DINH THI THUY HANG OB01346/0315 3/6/2015 37,500,000 3,000,000
10 DO ANH THUY LINH OB01780/0315 3/7/2015 42,990,000 3,000,000
11 DO THANH THUY OB01831/0315 3/7/2015 11,380,000 910,400
12 DOAN THI DIEM THU ND00806/0315   7,180,000 574,400
13 DOAN THI LE VAN OB01378/0315+OB01382/0315 3/6/2015 36,990,000 2,959,200
14 DONG THUY THUY HUONG OB01824/0315 3/7/2015 36,990,000 2,959,200
15 DUONG A LUC OB01788/0315 3/7/2015 42,990,000 3,000,000
16 DUONG THI NGOC NHI ND00736/0315 3/6/2015 6,230,000 498,400
17 HA NGOC PHUONG OB01779/0315 3/7/2015 17,990,000 1,439,200
18 HANG THI MAI THAO OB01872/0315 3/7/2015 46,990,000 3,000,000
19 HO THI NHU TUY OB01816/0315 3/7/2015 43,980,000 3,000,000
20 HO THI QUE HUONG OB01946/0315 3/8/2015 91,980,000 3,000,000
21 HO THI XUAN HA OB500315 3/7/2015 41,590,000 3,000,000
22 HOANG MINH TAM OB01258/0315 3/6/2015 30,000,000 2,400,000
23 HOANG NGOC NGA   3/7/2015 85,200,000 3,000,000
24 HUYNH LE HAI HA OB01756/0315 3/7/2015 46,790,000 3,000,000
25 HUYNH THI KIEU PHUONG OB01355/0315 3/6/2015 37,500,000 3,000,000
26 HUYNH TRANG ANH HANG OB01900/0315 3/7/2015 37,980,000 3,000,000
27 KHA PHUONG NGA OB01487/0315 3/6/2015 43,990,000 3,000,000
28 LA HUE OB01866/0315 3/7/2015 51,210,000 3,000,000
29 LA THI ANH DAO ND00887/0315 3/8/2015 6,990,000 559,200
30 LAU MY LINH OB01553/0315 3/6/2015 11,540,000 923,200
31 LE THI DONG OB01752/0315 3/7/2015 46,790,000 3,000,000
32 LE THI NHU LUYEN OB01496/0315 3/6/2015 6,580,000 526,400
33 LE THI PHUONG THAO OB01241/0315 3/6/2015 21,990,000 1,759,200
34 LE THI THANH PHUONG ND00691/0315 3/6/2015 31,640,000 2,531,200
35 LE THI THU OB500315 3/7/2015 41,590,000 3,000,000
36 LE THI THU HUONG OB01876/0315 3/7/2015 49,190,000 3,000,000
37 LE THI TRANG NHUNG OB01774/0315 3/7/2015 3,290,000 263,200
38 LE THI TUYET HANG OB01803/0315 3/7/2015 18,870,000 1,509,600
39 LE VAN BINH OB01627/0315 3/6/2015 38,570,000 3,000,000
40 LUONG THI NGA ND00904/0315 3/8/2015 10,230,000 818,400
41 LUONG THI NGA ND00915/0315 3/8/2015 12,615,000 1,009,200
42 LY HUYNH CHI DINH OB01644/0315 3/6/2015 45,590,000 3,000,000
43 MAI THI LAN ANH OB01637/0315 3/6/2015 48,990,000 3,000,000
44 MAI THI THUY OB01460/0315 3/6/2015 49,190,000 3,000,000
45 MAI TRAM OB01859/0315 3/7/2015 49,950,000 3,000,000
46 NGO THI CAM NHUNG OB01490/0315 3/6/2015 38,700,000 3,000,000
47 NGO THI HAI YEN OB01260415 3/7/2015 9,990,000 799,200
48 NGO THI MINH NGUYET   3/7/2015 143,464,000 3,000,000
49 NGO THI TUYET TRINH ND00833/0315 3/6/2015 13,980,000 1,118,400
50 NGUYEN HAI VY OB01890/0315 3/7/2015 20,970,000 1,677,600
51 NGUYEN HUU PHUC OB01280/0315 3/6/2015 17,000,000 1,360,000
52 NGUYEN HUYEN TRANG   3/6/2015 17,700,000 1,416,000
53 NGUYEN KIM DUNG Sep-03 3/6/2015 38,990,000 3,000,000
54 NGUYEN LAN HUONG OB01595/0315 3/6/2015 35,000,000 2,800,000
55 NGUYEN NGOC DUNG ON01266/0315 3/6/2015 16,900,000 1,352,000
56 NGUYEN PHAM BAO CHI OB01811/0315 3/7/2015 47,990,000 3,000,000
57 NGUYEN THANH MAI OB01309/0315 3/6/2015 58,390,000 3,000,000
58 NGUYEN THI ANH HOA OB01844/0315 3/7/2015 35,341,000 2,827,280
59 NGUYEN THI BICH CAM   3/7/2015 39,980,000 3,000,000
60 NGUYEN THI BICH NGOC OB01652/0315 3/6/2015 30,380,000 2,430,400
61 NGUYEN THI BICH NGOC OB01650/0315 3/6/2015 31,881,000 569,600
62 NGUYEN THI BICH NHA OB01488/0315 3/6/2015 43,990,000 3,000,000
63 NGUYEN THI HAI YEN OB000255/0315 3/6/2015 60,000,000 3,000,000
64 NGUYEN THI HONG CUC