Tư vấn du lịch

Quy định hải quan và thủ tục tại sân bay

Quy định hải quan và thủ tục tại sân bay

<p><font face="Arial">Để đảm bảo an ninh quốc gia, tại s&acirc;n bay Việt Nam cũng như c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy định nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; chặt chẽ đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch tham gia tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay. V&igrave; vậy để thuận tiện v&agrave; dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng cho qu&yacute; kh&aacute;ch khi tham gia chuyến bay, trang &ldquo;Kiến thức Du lịch&rdquo; kỳ n&agrave;y sẽ giới thiệu với qu&yacute; kh&aacute;ch một số quy định Hải quan v&agrave; c&aacute;c thủ tục th&ocirc;ng thường tại s&acirc;n bay Việt Nam v&agrave; Th&aacute;i Lan để qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể c&oacute; một chuyến bay an to&agrave;n v&agrave; thoải m&aacute;i hơn.<br /> </font></p>
   16/03/2007 14:45